A leleplezõdések ideje


Január utolsóelõtti hetét méltán nevezhetnénk a nagy politikai leleplezõdések hetének. Ez január 18.-án az strasbourgi Európa Parlametben és 21.-én a budapesti Békemenet Magyarországért tüntetésen történt meg. Vegyük sorra ezeket.


Köztudott, hogy az 2010-es választásokon csúfos vereséget szenvedett balliberális pártkoalició nem tudott belenyugodni 8-éves uralkodása drámai elvesztésébe amely után egy csõdszélén tántorgó és nyakig eladósodott országot hagyott hátra. Mindez nem zavarta abban, hogy rögtön éles hadjáratot kezdeményezzen a 2/3-os gyõzelmet elért Fidesz-KDNP koalíciós nemzeti kormány ellen. Ez a harc nemcsak az orságon belûl folyt és folyik, hanem a vesztesek nyugati kapcsolatai, elvbarátai és szövetségesei révén is, akik médiájuk segítségével minden megtesznek, hogy a kormányt és az országot antidemokratikusnak, diktatórikusnak, nacionalistának, antiszemitának és fasisztának állitsák be a világ népei és kormányai elõtt. Sõt elérték azt, hogy az EU parlamentje korábban már kifogásolta az új médiatörvényt. Most meg az új Alaptörvény életbelépésével kapcsolatban foglalkozott az EU Parlament a Magyar Nemzeti Bank függetlenségével, a bírák korai nyugdijazásával és az adatvédelmi biztos ügyével állitólagos kötelezettségszegés vádja miatt, s ezen törvények megváltoztatását követelik. Ellenkezõ esetben az Európa Bizottság jogsértési eljárást folytatását helyezik kilátásba országunk ellen, sõt egyesek már szankciókat követelnek. A jelen levõ kormányfõnk vállalta az idegtépõ barbár, bárdolatlan és beteges támadások özönét, bátran védte az ország újjászületésének tervét, kijelentvén, hogy a problémákra kész megoldást keresni.


Az elsõ leleplezõdéssel maga az EU parlament szolgált. Méltán várhatnánk, hogy ebben az összeurópai parlamentben a tagországokból megválasztott képvislõk kellõ tárgyilagossággal, intelligenciával, felelõséggel és felkészültséggel vesznek részt a munkában. Azonban amit a baloldali többségû szociáldemokrata, liberális és zöld képviselõk nyujtottak az nemcsak megdöbbentõen ideges, olykor dühödt orditozás volt, hanem alaptalan gyanusítás, csúsztatás és hamis vádaskodás s amelyen alapos felkészülés helyett érezni lehetett pesti elvbarátaik befolyását. Mindez a külvárosi csehók hordószónokainak hangulatát idézte fel. Ilyenek kezében van az EU jövõje? A rohamot most is Cohn-Bendit vezette a megszokott dramatikus orditozások és gesztikulálások között. Néhány képviselõ hölgy felszólalást olvasott, láthatóan kényesen ügyelve a leírt szöveg pontos követésére, abból fel sem pillantva, nehogy elárulja hogy halvány segédfogalma sincs errõl az egész ügyrõl. A magyar baloldali képviselõk bár lesütött szemmel, de mindenért a saját kormányukat okolták, öntudatlanul is leleplezvén azt, hogy milyen politikai klíma uralkodhat hazánkban! Néhány néppárti képviselõ is felszólaltak a magyar kormány mellett bár ezt elég halványan tették - mintha félnének valamitõl!


Azonban minden mûkifogás, ködösítés, és rágalmazás között csak kibújt a szög a zsákból. Leleplezõdött, hogy az EU baloldalánk igazából az új Alaptörvény szellemisége nem tetszik, azaz, hogy az szerintük politikailag nem korrekt! Hiszen benne van Isten neve, a hagyomány, a féri és nõ közötti házassság, a család védelme, a munka alapu társadalom és a magyarságot szétszabdaló határok feletti egyesítése. Sok más minden is, pld. a bankok és a multinacionális cégek részvételtetése a közös terhek hordozásában.


Leleplezõdött az is, hogy még mi áll az ellenünk indított fergeteges támadások mögött: félelem attól, hogy a magyar példa ragadós lesz és mások nemzetek is követni fogják. Ez pedig az európai baloldal Európa ideáljánk a végét jelentené, nevezetesen az Európai Egyesült Államokét, azaz az európai népek feletti diktatórikus uralom végét, mely nem ismer sem Istent, sem nemzetet, sem családot, sem vallást és erkölcsöt. Ez a kommunizmussal egy tõbõl fakadó kozmopolista ideológia lassan vesztésre áll azzal az Egyesült Európa gondolatával szemben amely Szuverén Nemzeti Államok Szövetségébõl állna, s áll a Kereszténység hitén, erkölcsi alapzatán és értékrendszerén mint amin Európa az elmúlt 2000 évben állt és fennmaradt. Az EU parlament baloldali blokkjának képiselõi frusztráltan érzik ennek a változásnak szelét, s ezért egyre agresszívabban támadják e változást szorgalmazókat.


Nyilvánvalóvá vált, hogy a ballib oldal vezette EU-nak jövõje a nemzetek önfeladása, módszere a kamatrabszolgaság. Európa ébredezik, és újra fog születni - de másképpen!


Mindehez járult a január 21-i négyszázezernél is jóval nagyobb civil Békemenet Magyarországért Budapesten. Ez is leleplezett néhány fontos dolgot.


Mindenekelõtt leleplezte a hatalmát vesztett balliberális oldalnak azt a világban szerteszórt hazugságát, hogy a nemzeti kormány mellett csupán egy elolvadó s mára szinte jelentéktelenné vált támogatás áll csupán. A január 2-i baloldali tízezres tüntetést a budapeti Operaháznál úgy tüntetik fel mint ami mutatja a magához tért baloldal erõs támogatását. Ezt hiszik és terjesztik nyugaton. Brilliánsan leplezte le ezt a csalást a budapesti békement, mely ország-világ elõtt eklatánsan, példásan és békésen bizonyította be, hogy a nemzeti kormánynak hatalmas, erõs és elszánt támogatottsága van - és nemcsak az országban, hanem az elszakított magyar közösségek körében és nyugaton is! Ezt a hõzõngõ nyugati balliberális oldalnak elõbb-utóbb tekintetbe kell vennie.


A békemenet továbbá leleplezte nyugati cimboráik elõtt a hazai balliberáis oldalnak a most is és ebben is a "trükök százait" alkalmazó csalássorozatát, amellyel saját akolbelieit akarta átverni. Csúfosan levizsgáztak saját szövetségeseik szemében! Ezután talán kétszer is meggondoljá nyugaton, hogy elhihetik-e amit ezek mint hiteles hírt adagolnak be nekik. A magyar ballib oldal saját igazi énjét leplezte le elvtársai elõtt, s ezzel eljátszotta maradék becsületék. Mindez felér egy erkölcski harakirivel.


Mindezeken túl a békemenet nyilvánvalóvá tette a magyar nép nagy többségének eleddig rejtett állásponját, véleményét, értékelését a nemzeti kormány cselekedeteinek másfél évérõl. A többség véleménye az, hogy egyetért a nemzeti kormány sokszáz törvénye többségével; a nemzet érdekében tett erõfeszítéseivel; az ország szekerének a szakadékból való kiemlésével; a magyarok mélyszegénységben tengõdõ millióinak felemelését célzó terveivel; az elmaterializólódot tömegeknek a keresztényi hit és erkölcs szilárd talajára való visszasegítésével, és a hétfelé szakított nemzet máig vérzõ sebeinek gyógyításával.


Végül a hatalmas, soha nem látott méretû békemenet nyilvánvalóvá tette azt, hogy elkezdõdött, növekedõben és erõsödõben van a magyarság tudatából már-már sikeresen kiírtottnak hitt magyar öntudat visszatérése! A kommunimus majd' 50 éve alatt mindent megtett a magyar öntudat kiírtására masszív agymosással s annak internacionalizmussal való pótlására. Az elmúlt húsz évben a magyar öntudat visszatérése helyett a kozmopolista filozófiát ajánlották, azaz felejtsd el, hogy magyar vagy - légy gyökértelen világpolgár, aki nem hisz semmiben, nincsenek magasabb értékei, csupán egy fogyasztó, maga körül forgó, önzõ, útját tévesztett, megfélemlíthetõ és írányítható egyed!


Imádkozunk és dolgoznunk kell azért, hogy a magyar öntudatukban való megújulás mellé jöjjön el a magyarság lélekben való megújulás is: nagy, erõs hit Istenben a Teremtõben, Gondviselõben és Megváltóban. Mert újabb próbák jönnek - s erre lélekben is fel ell készülni! A világ hatalmasságai újra és újra megkísérlik rabságban tartásunkat, betörésünket és leigázásunkat. Embert, erõt és hitet próbáló idõk jönnek, melyben, mint oly sokszor a multban, megújult erõs hit nélkül sem mint egyén, sem mint nemzet meg nem állhatunk!


Edmonton, Kanada, 2012 január vége


Dr. Pungur József