Bethlehemi csillag


"Mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendezének" (Máté 2:10).


Karácsony szimbólumai közül talán a legjellemzõbb a csillag, amely ott ragyogott a betlehemi jászolbölcsõ felett, s amely útat mutatott a keleti bölcseknek a Megváltó Krisztus Jézus felé. Mit üzen nekünk - késõi Krisztuskeresõknek a betlehemi csillag?


A csillag mindenek elõtt fényt jelent a sötét éjszakában. A csillagok fénye né1kül az éjszaka sötétje nyomasztó lenne. A legnyomasztóbb álmok csilllagtalan éjszakakon rémítenek. A betlehemi csillag azt jelenti az emberiségnek, hogy a sötét jövõben van egy fényforrás: Krisztus - a Megváltó és amit Õ jelent: a Megváltás! Krisztus: "Lux in tenebris" - fény a sötétben! Ezt vallották minden korok hívõi, s ezt valljuk mi is. Amikor a jövõ sötétnek tûnik - nem csak az emberiség elõtt, de minden egyes ember elõtt - akkor hangzik az íge bíztatása: van fény: Krisztus! Karácsony üzenete ebbõI ez: lásd meg: Krisztus a világ világossága. A sors bizonytalansága és homálya, sõt még a halál sötétje felett is egy csillag ragyog: az üdvösség, élet, és öröké1et csillagfénye: Krisztus! Belevilágit-e a karácsonyi csillag a mi éjszakáink sötétségébe?


A csillag azután: útmutatás. Régi utazók, sivatagokat átszelõ karavánok és tengereken közlekedõ hajósok a csillagok szerint tajékozódtak. A csillagok mutatták az útat, amelyen haladniuk kellett, hogy célba érjenek. Ezért a csillag útmutatása az életet jelentette számukra. Ha nappal el is tértek a kitûzött útiránytól, az éjszaka csillagai után mindig megtalálták a helyes irányt. Számukra a sötét, felhõs és csillagtalan éjszakánál alig volt nagyobb veszé1y. A mai emberiség többsége nem a bethlehemi csillag után tájékozódik; nem Krisztus által világitott útakon jár. Ez a legmé1yebb oka annak, hogy veszélyes útakra tévedt. Konfrontációk, háborúk, politikai és hegemonisztikus ellentétek a széthullás szélésre sodorták az emberiséget. Az élet nélküli, kihalt bolygók azt mutalják - mondja egy író -, hogy ott valaha olyan lények éltek, akik nem tudtak mgegyezni egymással, s inkább elpusztították világukat önmagukkal együtt. Az istentelen út ehez a mélységhez vezeti el az emberiséget! Krisztus fénye né1kül tévelyegnek sokan. Elvesztették életük útját és nem talalják azt. Ezért van tele a világ útját, csellengõkkel, lézengõ lovagokkal, önmaguk és életük értelmét elvesztett emberekkel akik nem ott vannak, ahol kellene lenniük, nem azt csinálják, amit kellene, hanem bajt, összevisszaságot és káoszt teremtenek szüntelenül maguk körül - s közben azt hiszik, hogy a legkonstruktabb munkát végzik. Krisztus fénye nékül vak és tévelygõ az ember. Vajon mi azt az útat járjuk-e, amit ez a csillag fénye vilagít és mutat meg?


A csillag - reménységet jelent, mert világosságot sugároz és útat mutat. Mai világunk tele van reménytelen emberekkel. Nézz az emberek arcába: semmitmondó, üres vagy szomorú tekintet néz vissza reád. A betlehemi csillag reménységet sugároz. A Messiás megszületése azt jelenti, van remény a bûn ellenére mert Krisztus bûnbocsánatot ad. Van remény reménytelen helyzetekben is - mert Krisztus örök és elveszíthetelen reménységgel ajándékoz meg. Van remény az életet kezdõnek s a haldoklónak - ennek ez ez élet, amannak az örökélet krisztusi rcménysége. Templomaink tornyán csillag jelképezi a betlehemi csillagot s azt, hogy abban a templomban az íge fénye, útmutatasa és irányítása: a reménység beszéde hangzik. Vajon akarunk -e ebben a fényben járni, e fény világában é1ni és ebben fürdeni, a Krisztus csillaga reménysége alatt élni? Ha igen: jöjj el templomodba ezen a Karácsonyon; vár a Krisztus fénye, útmutatása és reménysége!


E fényben élni jelenti a karácsony igazi örömét!


Dr. Pungur József