Or


lrats~~ :MAGYAR KÖZTÁRSASÁG

É 2010 JAN 0 r3. Ügyiratszám : 17422/Adm/KÜM/2009KÜLÜGYMINISZTEREÁgh Péter úrOrszággy

ûlési képviselõFidesz-MPSZ Országgy

ûlési Képviselõcsoportja

Országház
BudapestTisztelt Képvisel

õ Úr!

Kérem, engedje meg, hogy a Tóásó El

õd magyar állampolgár konzuli védelme tárgyában hozzá m

intézett, K/11574 . számú írásbeli kérdésére válaszul az alábbiakról tájékoztassam .A bolíviai rend

õrség április közepén végrehajtott akciója során vette õrizetbe Tóásó Elõd magyar

állampolgárt, aki ellen büntet

õeljárás indult . Az eljárás jelenleg nyomozati szakban van .

A rend

õrségi akció során letartóztatott Tóásó El õd érdekében a magyar konzuli szolgála t

haladéktalanul megtette mindazokat az intézkedéseket, amelyeket a konzuli védelemr

õ l szóló

2001 . évi XLVI. törvény (Konzuli törvény) és végrehajtási rendelete el

õír, illetve honfitársunk

érdekében — ezen túlmen

õen is — mindent megtett, amit a nemzetközi közjogi szabályok, tovább á

a helyben hatályos jog lehet

õvé tesz. A konzuli eljárás nemzetközi jogi alapját a konzul i

kapcsolatokról szóló 1963-as Bécsi Egyezmény, az 1985-ös kétoldalú konzuli egyezmény és a


vonatkozó hazai jogszabályok alkotják .A konzuli eljárás keretében haladéktalanul tájékozódtunk a fogva tartott körülményeir

õ l, jog i

képviselete ellátottságáról, gondoskodtunk meglátogatásáról, soron kívül intézkedtünk okiratokbeszerzése érdekében . Folyamatosan nyomon követjük a büntet

õeljárás alakulását, és ellátjuk

mindazokat a feladatokat is, amelyek az ügy kapcsán jelenleg is fogva tartott magyar állampolgá r


konzuli védelméhez szükségesek és lehetségesek . Így a konzuli szolgálat folyamatos kapcsolatottart a fogva tartottal, az érintett egészségi állapotáról és fogva tartásának körülményeir

õl

közvetlenül telefonon, valamint a Buenos Aires-i nagykövetség és a tiszteletbeli konzul útjántájékozódik . Tiszteletbeli konzulunk rendszeresen látogatja Tóásó El

õdöt, segítséget nyújt a

hozzátartozókkal való kapcsolattartásban, figyelemmel kíséri a jogi képvisel

õ tevékenységét ,

segíti munkáját, továbbá intézkedik a fogva tartott és hozzátartozói kéréseinek teljesítés e


érdekében . Jelezzük, hogy Tóásó sem egészségi állapotával, sem pedig fogva tartásának


körülményeivel kapcsolatban nem panaszkodott . A konzuli szolgálat közbenjárásánakköszönhet

õ , hogy a fogva tartás körülményei a helyben szokásosnál jobbak, továbbá korlátozá s

nélkül kapcsolatot tarthat családjával .Tóásó El

õd jogi képviselete biztosított, el õször kirendelt ügyvéd járt el rövid ideig, majd a csalá d

által megbízott véd

õ látta és látja el jelenleg is védelmét . A védõ felkutatását, a kapcsolat

megteremtését ugyancsak a magyar konzuli szolgálat közrem

ûködése tette lehet õvé.

A hatályos magyar jogszabályok alapján a konzuli tisztvisel

õ nem láthatja el a fogva tartott

magyar állampolgár jogi képviseletét ((17/2001 . (XI. 5 .) KüM rendelet 9 . § (3) bekezdése)) . Ajogi képvisel

õ megbízásának költségeit, azaz a véd õ munkadíját sem állhatja ((ugyaneze n

végrehajtási rendelet 9 . § (4)), ugyanakkor — összhangban a Konzuli törvény irányadó 5 . § (2) c .)


pontjával és a KüM rendelet idézett rendelkezéseivel - segítséget nyújt, és a konkrét esetbe n


segítséget is nyújtott abban, hogy ehhez saját, vagy más forrásból anyagi támogatáshoz jusson .


Bolívia - Az elítélt személyek átszállításáról szóló, Strasbourgban 1983 . március 21-én kelt, és az


1994. évi XX. törvénnyel kihirdetett Európai Egyezményen kívül - nem részese egyetle nnemzetközi b

ûnügyi jogsegélyegyezménynek sem, illetve kétoldalú jogsegélyegyezmény sem

köttetett Magyarország és Bolívia között. Ez hátráltatja, illetve akadályozza, hogy a jelenleg i sfolyamatban lév

õ büntetõeljárásról hivatalos forrásból részletes információkat, tájékoztatást

kapjunk. A Tóásó El

õd elleni eljárásról jogi képvisel õjével folyamatos a konzultáció, emellett

azonban több ízben kértünk hivatalos tájékoztatást is az ügyben . Miután ilyen tájékoztatás


hónapok óta nem érkezett, legutóbb, 2009. november 12-én kelt levélben kértem nyomatékosan abolíviai külügyminiszter hathatós közbenjárását annak érdekében, hogy az áprilisi rend

õrségi

akció kapcsán lefolytatott vizsgálatok eredményeir

õl és a Tóásó Elõd ellen indult büntetõeljárás

állásáról hivatalos tájékoztatást kapjunk az eljáró bolíviai hatóságoktól . A levélben egyúttal


határozott reményemet fejeztem ki arra vonatkozóan, hogy a fogva tartás feltételei, körülményei


megfelelnek az általánosan elfogadott nemzetközi és emberi jogi elvárásoknak és normáknak .Levelemre egyel

õre még nem érkezett válasz, januárban esedékessé válik a válasz sürgetése .

Következetesen képviselt álláspontunk szerint nyitottak vagyunk egy, a rend

õrségi akció

körülményeinek kivizsgálására hivatott nemzetközi vizsgálatban való részvétel iránt, amennyibe naz nem veszélyezteti Tóásó El

õd fogva tartott magyar állampolgár védelmét, érdekeit és ne m

nehezíti helyzetét. A magyar konzuli szolgálat eljárása során ugyanis természetszer

ûleg

mindenkor ezt kell, hogy szem el

õtt tartsa. Egy nemzetközi vizsgálatban való magyar részvételr õl,

annak formájáról azonban els

õsorban a külügyminiszteri levélre adott hivatalos bolíviai válasz

ismeretében, illetve annak – a diplomáciában szokásosan elfogadott néhány hetes határid

õn túli -

elmaradása esetén lehet döntést hozni . A magyar fél lépéseit az is befolyásolja, hogy mikén t


döntenek az ügyben érintett további EU tagállamok, Írország és Románia, ugyanakkor e


tagállamok pontos álláspontját, a vizsgálat formájára vonatkozó konkrét elképzeléseket a ma i


napig nem osztották meg velünk. Magyarország több ízben jelezte mindkét tagállam fel éegyüttm

ûködési készségét, szándékát (illetve az akció során elhunyt magyar nemzetiség û román

állampolgár holttestének hazaszállításában a családnak és a román konzuli szolgálatnak nyújtot t


segítsége révén bizonyította is ezt) . Látni kell ugyanakkor azt is, hogy egy ilyen vizsgálat csak é s


kizárólag akkor lehet eredményes, ha ehhez a bolíviai fél hozzájárul, és ahhoz támogatást nyújt .


Ezért is különösen fontos a külügyminiszteri levélre kapott válasz ismerete . Ennek birtokábannyílik majd módunk arra, hogy a további lehetséges konzuli, illetve diplomáciai lépésekr

õl az

érintett magyar állampolgárral, családjával és jogi képvisel

õjével, valamint európai partnereinkke l

egyeztessünk .


Budapest, 2010. január „ „


Üdvözlettel :


(Dr. Balázs Péter)