CSORDULTIG TÖLTÖTTÉK A MAGYAROK SZENVEDÉSÉNEK KELYHÉTCSORDULTIG TÖLTÖTTÉK A MAGYAROK SZENVEDÉSÉNEK KELYHÉT

VIGYÁZAT!

Az idézett képeket csak nagykorú és erõs idegzetû magyaroknak lehet ajánlani!:

http://barikad.hu/sokkol%C3%B3_k%C3%A9pek_gy%C3%B6ngy%C3%B6spatai_s%C3%A9r%C3%BCl%C3%A9sekr%C5%91l_18-20110429Mottó:
A diktatúra folyamatosan újra létrehozza önnön lételemét, a félelmet. S miközben minden változatlan, ami körülötte és benne történésnek látszik, s azt annak igyekeznek láttatni fenntartói, miközben szélnél sebesebben rombolja fékjeit és éltetõivel együtt alávetettjeit.
MAGYARORSZÁG diktatúrában él!
A proletár diktatúra következményeként a mára (ugyanazon pusztítóan élõsködõ gyökér oldalhajtásaként) globális diktatúra kiszolgálóinak és szálláscsinálóinak önsorsrontó, fékevesztett tébolya az egész magyar nemzet puszta fizikai létét kérdõjelezi meg, lehetetleníti el, majd el is szándékozik pusztítani.
Ha engedjük!


MINDIG CSAK AZ IGAZAT!

MAGYARORSZÁGon
ma rendszeresen és módszeresen, különös kegyetlenséggel végrehajtva,
a többségi, államalkotó keresztény magyar társadalom terhére
folyamatos testi-lelki-szellemi veszélyeztetettséget jelentõ módon,
aljas indulatoktól-indoktól vezetve,
kiemelten kizárólag nemzeti hovatartozása miatt
becsmérlõ, sértõ, megalázó kifejezéseket nyilvánosan hangoztatva
bántalmaznak, terrorizálnak, meglopnak, kirabolnak, a rettegésig félelemben tartva zsarolvanak,
elõre megfontolt szándékkal, csoportosan felfegyverkezve garázdálkodnak, gyilkolnak büntetlenül,
és teszik minden percét elviselhetetlenné
a cigány lakosság jól körülhatárolható szûk rétegei.
Ez tény. És pont.

Aki ennek ellenkezõjét állítja, az nem ismeri az élet valós árnyoldalait Hazánkban,
vagy csoportosan, aljas indoktól vezetve, megélhetési jogbûnözõként
kényszeríti a többségi magyarokat
a bármely más társadalomban elismert, államilag támogatott jogos
megélhetési önvédelemre.

Aki a tulajdonhoz, a testi épséghez,
az emberi élet megóvásához szorosan kapcsolódó
természetes jogokkal szemben jelent ki bármilyen tényállítást,
vagy léptet életbe olyan, a társadalomra nézve
közvetlen veszélyforrásként meghatározható és megjelenõ intézkedéseket
a megélhetési önvédelem (életben maradási önvédelem) visszaszorítására, megakadályozására,
mint történt az utóbbi idõkben
(folyamatos, több évtizedes történeti, és személyi elõzményekkel megalapozva),
az közvetve és közvetlenül részese, és személyes felelõsség viselõje
minden olyan bûncselekménynek,
amelyet a fentiben említett társadalmi elemek folyamatosan megvalósítanak.


Ezért
a megvalósított, tetten ért, bizonyított bûncselekmény-folyamat,
mint életvitelszerû terrorizmus, tolvajlás, rablás, garázdaság
és egyéb más bûncselekmények alapján,
valamint
a minden látszat szerint erõsen megalapozottan vélelmezhetõ módon,
a teljes erõszakgépezet alkalmazásával,
kizárólag magyarok kárára tett intézkedésekkel,
az említett ügyekben érintett, és bármilyen módon megnyilatkozva
az ország jelenlegi vezetése,
a tömegtájékoztatásban résztvevõkkel együtt bizonyságát adta
az állami rendfenntartó intézmények, jogalkotók, jogalkalmazók, tömegtájékoztatást gyakorlók
hivatásbeli teljeskörû alkalmatlanságának,

mint csoportosan, aljas indokból elkövetett,
a többségi társadalomra különös kegyetlenséggel, kiemelten veszélyes
hivatali visszaéléssel, mulasztással, önkényes,
és szándékosan jogtalanul, helytelenül alkalmaztatott rendeletekkel
megfélemlítésben, meglopatásban, raboltatásban, gyilkoltatásban, és valótlan tényállítással
közvetve és közvetlenül terhelt személyek.


MAGYARORSZÁG
minden befogadottjával képes békében együtt élni!

MAGYARORSZÁG
türelmes nemzet Hazája
mindaddig,
amíg jogait, tulajdonát, életét
életvitelükkel folyamatosan és tényszerûen igazolva
tiszteletben tartják a befogadott kisebbségek,
mint azt tesszük õsidõk óta magunk között, és a befogadottakkal.

Fentiek szerint ma nem ez történik!
Így tehát minden magyar ember számára
az önvédelem természetes jog.

Itt szükséges elmondani, hogy a világon mindenhol szívesen fogadják
a fegyvertelen, bûnmegelõzést szolgáló önkéntes csoportosulások segítségét.
Azon szervezetek tevékenységében részt vállalni és szolgálatot teljesíteni megtiszteltetés.
Csak nálunk nem!
Mert addig szeretik a magyart a politikusok, ameddig azok az érdekeik szerint szavaznak.
Utána gyorsan elfelejtik az ígéreteiket, letagadják, vagy kicsinyítve azoknak
a választásokra gyakorolt hatását, ígéreteikkel akár ellenkezõ tettekre vetemednek,
miközben azt a választási ígéreteik betartásaként próbálják a választókkal elhitetni, elfogadtatni.
Teszik ezt akár minden erkölcsi erõt, szokást, elvárást félrelökve,
a karhatalom teljes eszköztárát felvonultatva, csapaterõben, legfelsõbb szintekrõl kézi vezérléssel alkalmazott hatalomgyakorlásával.
A bûnfolyam ugyanaz, s vele együtt a szégyen is!
Mégpedig ez a magatartásforma-rendszer egy egész nemzet megtévesztésén alapuló foglyulejtéséhez, élõsdi réteg kialakulásához vezet. Az élõsködõ lehet jogbûnözõ, politikusbûnözõ, cigánybûnözõ, végül mindennek erõszakkal vegyes eszköze.


Az örök Isten bocsássa meg a bûnösöknek az ellenünk elkövetett tetteiket,
de a magyar nemzetnek ragaszkodnia kell a világi törvények szerint
az ellenük történõ fellépés önvédelmi jogához és
megköveteli a már viselhetetlen anyagi terhet jelentõ,
a többségi társadalom által kínban, keservek között kiizzadott
adóforintjaiból el és kitartott vezetõitõl,
hogy elvárásainak megfelelõ, alkalmas személyek
feleljenek meg a természet adta,
nemzetközi szerzõdésekben is garantált jogaink megvédésére - a fizetésükért cserében.
Amennyiben ennek a legkevesebbként elvárható követelménynek
nem tudnak, nem képesek érettünk megfelelni, garanciát vállalni és biztosítani,
távozzanak az általuk ellátott tisztségekbõl,
és írjanak ki azonnali, együttes önkormányzati és országgyûlési képviselõ választást.


Minden további esemény,
mely az említett bûncselekményekhez hasonlókat eredményez,
közvetlenül az ország vezetésének terhére írható,
azok elkövetése miatt
személyükben teljes büntetõjogi felelõsséget viselnek.


Elfogyott a türelem.
Csordultig töltötték a magyarok szenvedésének kelyhét!
Isten irgalmazzon az elkövetõk lelkeiknek!

S mert elfogyott a türelem a jogsértések, törvénytelenségek okán
ismételni szükséges,
egyébként pedig változatlanul az a véleményem,
hogy a magyar politikai foglyokat azonnal,
feltétel nélkül és teljes mértékben anyagilag is kártalanítva,
valamint a terhükre kimondott káros jogkövetkezmények eltörlésével
szükséges szabadon engedni.

Tehát hallassuk újra, meg újra együtt, egyre többen, szóban és írásban, hogy
SZABADSÁGOT BUDAHÁZY GYÖRGYNEK ÉS TÁRSAINAK!

Mert a jelenleg fennálló rendszer többek között, de elsõsorban Nekik köszönheti létét!
Helyesen teszik, ha ezt észben tartják, és ez vezeti tetteiket!


Zárómondat:
Egy állami vezetõ akkor várhat el rendet az országban, ha õ maga megtett mindent a fennálló törvényes keretek között a rend biztosításáért, nem úgy, mint a jelenleg hatalma féltésével elfoglalt rendõrnek látszó testület, a leváltásra érett vezetõivel az élen.


Ferencváros, 2011. április 30.

Lengyel Károly