Egy volt FIDESZ - s ...Egy volt FIDESZ - s …

A háttérhatalomnak ajánlvaAjjaj! Nagy a baj. Vezérünk, az elhivatott, kinyilvánította, hogy vége, a remény meg van ölve:
A FIDESZ nem hajlandó se jobbra, se balra alkut kötni, hisz ez a párt
fedhetetlen és egyben megkérdõjelezhetetlen erõ, amely képes változtatások végrehajtására. Szóval, se szükség, se lehetõség nincs más, emberi, esetleg igazságos megoldási kísérletekre. Egy demokrata vezér kijelentése DIKTATÓRIKUS, és egyben biztosítást akar nyújtani a gazdasági hiénáknak, hogy nem lesz kétharmados többség a parlamentben, ha a hatalmat a FIDESZ kezére átadják (az Izraeli nagykövet azonnal látogatást tett a Magyar Hírlap szerkesztõségében – mit is mondott Gyurcsány: „fölkészíteni a legbefolyásosabb lapok vezetõit és vezetõ publicistáit, hogy mire számíthatnak, bevonni õket ebbe a folyamatba” ) !!!

Atyaúristen!
Nemzetem értelmiségi elitje, egy ilyen emberben látja a nemzet megmentõje, hivatott vezetõje, koordináló stratégiai gondolkodás letéteményese, nemzetegyesítõ lélek kialakításának problémamentes, vezetõ megjelenítését. Bizony-bizony itt nagy a baj!

Ki és mikor jogosult az emelkedett hangvételû kijelentések alkalmazására? – Egyszerû ember vagyok –Nem hiszem és nem akarom elfogadni azt a kézenfekvõ magyarázatot, hogy az emberek tudata addig terhelhetõ, illetve ésszerûség határain belül, addig feszíthetõ, amíg a világállami cél érdeke megkívánja! A FIDESZ kinyilvánítása alkalmas egy olyan irányba elvinni a közgondolkodást, hogy bûnök, illetve, bocsánat, erkölcstelen, de jog által megkérdõjelezhetetlen gazdasági cselekmények csak és kizárólag az elmúlt 7 évben keletkeztek. Holott mindenki ismeri a 90-es évek olajügyeit, azaz a privatizációs gátlástalan vagyonszerzés kacskaringóit, amirõl késõbb kiderült, hogy – mindent és mindenkor olyan idõre kell titkosítani, hogy a mindenkori bel- és külpolitikai eseményekre semmilyen befolyással ne bírjon- elmélete alapján azt feltételezni mindenkirõl, hogy elfogadja az erkölcsi és morális törvények semmibevételét. Magyarul egy olyan kijelentés, amely azt foglalja magába, hogy más reális lehetõség nincs, csak a kompromisszumok realitásának figyelembe vétele, az egyben azt is állítja, hogy se demokrácia, se szuverén döntéshozatal nem létezik – de fennen hirdeti demokrata mivoltát (FÚJ)!

A Pokorni úr elszólta magát: A számon kérés kétélû fegyver lehet! – vagy valami hasonló kijelentéssel élt és természetesen igaz, hogy vagylagos kijelentésekre hiábavaló a reagálás, de a tisztánlátás érdekében néha szükséges. Mire is gondolhat e tisztaerkölcsû honpolgár? Csak nem feltételezi FIDESZ - s kollegáiról, hogy az emberi együttélés szabályaira fittyethányva, erkölcstelen, de jog által kifogásolhatatlan – Ó OFFSHORE!- eszközök igénybevételével gyarapították gazdasági befolyásolás útján politikai döntéshozatalokat! SE JOBBRA! SE BALRA!

A jelen helyzet, kétséget kizárólag bizonyítható, hogy se erkölcsileg, se ideológiailag nem vonható kétségbe, csupán, egy rossz pártpolitika realizmus alapján bekövetkezett téveszme demokrácia vadhajtása! – rikácsolja az egzisztencia biztonságot szerzett vad-humánum.
De én, élõ ember, hol vagyok elképzeléseik strigulahálózatában, arra se magyarázat, se biztonságot nyújtó elképzelésük nincs.
Fontosabb lett választást nyerni, kormányozni, mint normálisan élni! – és ez határozza meg, hogy milyen közhangulat uralkodjon. A politológusok, újságírók, „igehirdetõk” odáig merészkednek, hogy fizetésarányos elemzések alapján ítélik meg az életlehetõségek milyenségét! Természetesen a felelõsség, se pártot, se társadalmi funkcionáriust nem érinthet. A levont következtetés oly viszonyrendszerek normatívájaként bemutatva – mindinkább szenzációba menõ téveszmék alapján-, amely érdemi változtatást nem eredményez, illetve, nem eredményezhet olyan változást, amely kimozdítaná lélekhaldoklásban szenvedõ hazám… Tovább a kitaposott úton!

Kérünk-e további tõkebabusgatást?

Amennyiben azt képzeli valaki, hogy a 800 párezer volt MSZMP párttagra kenhetõ Magyarország sorsa, az nagyon téved, - mivel az érvényesülés, az egzisztencia a korrupt kapcsolatrendszeren keresztül valósult, és valósul meg jelenleg is hazánkban, így merem állítani, hogy házából a tükröt kidobott emberek politikai hõzöngése a nyugati – haldokló- világ istenítése, a „vak vezet világtalant” tipikus esete. Ezer éve védõbástyájának bizonyultunk a büszke nyugatnak és minden bajunk onnan érkezett, most onnan diktálják érzelmeinket, hol haldoklik égen a nap, s tagadjuk keleti testvéreinket. Minden esetre elgondolkodtató pozícióban vagyunk, mondhatnánk: - „Felkértek júdásnemzetté válásra!”-, így az a kérdés: - Júdáspénzen kívánunk emberré válni és az, lehetséges- e, avagy emberként akarunk élni és halni?
A megsemmisített lelkiismeretünkön a sor: - Feléled-e porrázúzott hitünk, vagy tovább a kitaposott úton megyünk, megyünk az orrunknál vezetve, mint mindig, a zsinatolók után!

Érdekeink, emberi, morális megközelítése – mondják lehetetlen a világ erõviszonya alapján-, így már-már fényév távolságokra sodor bennünket a valóság reálértelmezésétõl a globalizmus.
Meg tudunk maradni embernek, vagy lelkiismeretünket félredobva megyünk a „felismert szükségszerûség szabadságnak titulált bûnösvényén a konc után”? Egyáltalán, szabad-e gondolkodni még, vagy a szabadesés törvénye alapján zuhanunk az erõsebb oldalán a megsemmisülésbe!

Amennyiben langymeleg karriersütögetés folytatódik, úgy realitást szereznek egy költõi látomásnak, miszerint:

"Vagy igaz világ lesz,
vagy nem lesz itt semmi."

"Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy
szálig,
Vagy ez a mi hitünk valósággá válik..."

2009.06.11.

Gavallér János