Folt hátán folt


„Az Európai Uniót a tagállamok kormányozzák, a kormányok érdeke azonban nem azonos az általuk kormányzott emberek érdekeivel.” /Soros György/
Utálják az emberek a politikát? Csodálják? Szóval, a demokrácia a jogállamiság alapján elvárja tõlem, hogy szavazatommal hitelesítsem a fennálló rendszert. Teljesen mindegy, hogy kire szavazok, mert az általam választott demokratikus jogállam hatalom gyakorlói nem fogják az érdekeimet képviselni.
A globalista gazdaság (a világ gyarmatosításából kiépült jóléti államok alapja) önhizlaló, önterjeszkedõ rendszerigénye felfalta a gazdasági kincsek által gyújtott fejlõdést, így újra keresett egy lehetséges fehér foltot: Az emberi individuum ízléses behálózását, kimeríthetetlen habzsoló-motorja generálja. Igen, az ember lett a cél: A minél a humánosabb fajtából való, annál jobb, elv alapján kevésbé várható tõle a nyílt lázadás, hisz kompromisszum késsége, az eszmék könyörtelensége által kifosztottsága, nyilvánvaló.
Miért van szüksége a gazdaságilag virágzó mamut-oligarchiáknak az eladósodott, elszegényített, megalázott nemzetek polgárainak legitimációjára, felhatalmazására, további burjánzásra?
Foltok keletkeztek a hófehér kapitalista liberalizáció lelkiismeret zászlaján? A tükör torzít, vagy az álarc ragyás?
Kérdések és a strigula rakosgató elemzõk, - akik a fizetésüket, azért kapják, hogy a strigulák akképp rakosgatása által bizonyítsák megrendelõik vegytiszta szándékait, amint a megrendelés kifizetésének aránya nõ egzisztencia éhségük arányával- kifogástalan egyenletrendszerekben bizonyítják az emberek élhetetlenségére vonatkozó kutatásokat. Kinek? Miért? Hogyan?
Hogyan lehet gazdaságos, emberséges egy állandóan növekvõ, egyre nagyobb igényeket szolgáló rendszerhálózat? Elõször ígér, majd kér, ígér, kér; 1ft-ot, 100-at, 1000-t, milliót, milliárdot, billiót stb.
Megszakadt a zászló, foltozni kénytelen a mammon. A legalkalmasabb szolgálni e rákos-hatalom burjánzását a kiszolgáltatott ember. Bizonyítani kell, hogy minden gazdasági intézkedést az emberi jogok nyilatkozata alapján szabad és önálló emberi akarat gerjeszt: Választásai útján, demokratikus joggyakorlatával, felhatalmazza a regnáló hatalmat, hogy probléma mentesen illeszkedjen be a globalista gazdasági folyamatokba. Egy központosított EU-s szabályzatrendszer hirdeti a szabad piac - „láthatatlan kéz” – mindent fölülíró ideológiáját. Értik? Egy minden tagállamra kiterjedõ szabályzatrendszert követelõ mamut-oligarchiák legfõbb érvrendszere, hogy a piacot nem kell szabályozni! Demokratikusan felhatalmazzuk a kormányokat az egységes szabályrendszer alkalmazására, mert a szabályozatlan piac a legjobban mûködõ rendszer! Soros úr, ugye érti?
Követelnem kell, hogy a liberalizáció (szabad verseny, kereskedelem, eszme) teret nyerjen a mindennapjainkban. Mindent szabad, ha elfogadom a pénz mindenek-felettiségének hatalmát, azaz szabad önálló akaratomból kérem, hogy egyértelmûen jelöljék ki, meddig terjed a szabadságom határa, így feloldoznak bûneim alól és lehetek rákos, kezelhetetlen beteg, hajléktalan, éhenhalhatok, sõt bírálhatom a rendszert, csak nem kérdõjelezhetem meg a demokratikus parlamentarizmust.
Bizonyítottan én követelem a hirdetett, megkérdõjelezhetetlen igazságot, miszerint a szabad piac a világ legjobban mûködõ rendszer, ezért a nemzetek gazdasági termelését koordinálni kell: EU.
A jogaim kikövetelése után, szükségessé válik felismerni kötelességeimet is, azaz szolgálni, az általam kikövetelt mamut-törvénykezést. Mert ismerik az evolúció elméletét: A fejlettség legmagasabb fokán felismeri szükségleteit az ember és az alacsonyabb fokon lévõkbõl alakul a fejlettebb szervezet.
Lehet hogy az emberbõl kifejlõdött az emberebb?
Ismerik a mesét a kisgömböcrõl? ( Csak a pukkanás, csak azt tudnám feledni!)
2008.08.07.