A Szabad Magyarországért Mozgalom mélységesen elítéli az Európai Unió Bizottsága és Parlamentje nemtelen és hisztérikus támadássorozatát hazánk ellen. Az EU, Magyarország elleni eljárása sérti a magyar nép önérzetét, a nemzetközi kapcsolatok általános szabályait, de sérti az Európai Unió jogrendjét is.Az Európai Unióról Szóló Szerzõdés alábbi pontjait sérti az ellenünk indított eljárás:2. cikk


Az Unió az emberi méltóság tiszteletben tartása, a szabadság, a demokrácia, az egyenlõség, a jogállamiság, valamint az emberi jogok – ideértve a kisebbségekhez tartozó személyek jogait – tiszteletben tartásának értékein alapul. Ezek az értékek közösek a tagállamokban, a pluralizmus, a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, …4. cikk


(1) Az 5. cikkel összhangban minden olyan hatáskör, amelyet a Szerzõdések nem ruháztak az Unióra, a tagállamoknál marad.


(2) Az Unió tiszteletben tartja a tagállamoknak a Szerzõdések elõtti egyenlõségét, valamint nemzeti identitását, amely elválaszthatatlan része azok alapvetõ politikai és alkotmányos berendezkedésének, …5. cikk (az EUSz. korábbi 5. cikke)


(1) Az Unió hatásköreinek elhatárolására a hatáskör-átruházás elve az irányadó. Az uniós hatáskörök gyakorlására a szubszidiaritás és az arányosság elve az irányadó.


(4) Az arányosság elvének megfelelõen az Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag nem terjedhet túl azon, ami a Szerzõdések célkitûzéseinek eléréséhez szükséges. …6. cikk


(az EUSz. korábbi 6. cikke)


(2) Az Unió csatlakozik az emberi jogok és alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló európai egyezményhez.Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata: “15. cikk Minden személynek joga van valamely állampolgársághoz.
Senkit sem lehet sem állampolgárságától, sem állampolgársága megváltoztatásának jogától önkényesen megfosztani.”
– Szlovákia!???Az EU farizeus magatartása, kettõs mércéje, „értékrendje”, elõrevetíti a totalitárius Európa bolsevista hatalmi rendszerének rémképét. Olyan értékekre hivatkoznak, amik értelmezése nem definiált és az adott nagyhatalmi érdekek szerint értelmezhetõk.Az Európai Uniónak nincs morális alapja, hogy Magyarországot keresztre feszítse mindaddig, amíg más uniós államok az Emberi Jogokat semmibe veszik.Végezetül nem hagyhatjuk szó nélkül a hazai balliberális ellenzék Magyarországot lejárató kampányát, ami a féligazságok, csúsztatások és alaptalan vádaskodások zagyva és hazug keveréke. Megnyilvánulásaik egyértelmûen pártpolitikai és hatalmi célokat szolgálnak, most már a hazaárulás szégyenletes mezsgyéjére lavírozták magukat.Takács András


2012. 02.10.