Siklósi AndrásRémálmom a jövõnkrõl
Figyelem! Mindez csupán a fantáziám szüleménye. Magam is azt remélem, hogy semmi sem valósul meg belõle. Ám ha mégis, ne engem kárhoztassanak. Hiszen idejében szóltam.
A 2002-es választások után véget ért a „polgári" jövõ, és megint elkezdõdött a „cucilista" múlt. Ördögi ravaszsággal folytatódott kifosztásunk, megmaradt javaink elherdálása és külföldi kézre játszása. A cionista globalizáció kegyetlenül átgázolt rajtunk. Öntudatunk megrendült, hitünk kialudt, vészesen elszegényedtünk és elhülyültünk. Népünk két acsarkodó táborra szakadt: a „nemzeti" oldalon álltak a viszonylag tisztán látó és hasznos célokat kitûzõ, ám cselekedni gyáva és lusta patópálok, velük szemben pedig a testileg-lelkileg lerongyolódott, identitásukból kivetkõztetett és biológiai fogyasztóvá züllesztett szavazóbarmok. S valahol magasan fölöttük trónolt az áruló idegenbérencek, szálláscsinálók, magyarfalók mindent lefölözõ, gátlástalan jólétben dõzsölõ, érinthetetlen kasztja. A nemzet lumpenizálódása, fogyása és szétrohadása sebes léptekkel haladt elõre, miközben az Izraelbõl és máshonnan elüldözött zsidók s a Föld éhségzónáiból menekülõ színesek tömegesen telepedtek be a Kárpát-medencébe. 2-3 évtized múlva etnikai összetételünk teljesen átbillent, s nemcsak egzisztenciálisan, hanem számbelileg is kisebbségbe szorultunk a saját megcsonkított hazánkban. (Mondanom se kell, akkorra a trianoni utódállamokban az utolsó magyar szigeteket is elnyelte az örvény.) Sorban eltünedeztek a nemzeti jelképek, zászlók, feliratok és címerek, s a Himnuszból is csak a balsors maradt nekünk. Az eredendõ belsõ viszályok továbbra sem csitultak, az élelmes zsidó elit (mely régen „õshonossá" avatta önmagát) pedig kíméletlenül ránk uszította a gyökértelen jöttmentek seregét, mely némi konc fejében bármire kaphatónak bizonyult. Visszafordíthatatlan romlásunkat az tetõzte be, hogy hazánk nevét Izraelre „keresztelték", majd államformánk és alkotmányunk megváltoztatásával királlyá koronázták a legmódosabb zsidó bankárt, természetesen nem sábeszdeklivel vagy svájci sapkával, hanem a Parlamentben õrzött Szent Koronával.


Kontinensünkön s a világ többi részén is hasonló tendenciák érvényesültek. A szabványformákba gyömöszölt, liberál-bürokratikus Európai Unióban szép csöndben föloldódtak a sajátos arcukat, különféle hagyományaikat egyre kevesebb sikerrel védelmezõ kis és nagy nemzetek. A fehér faj fokozatosan elvesztette gazdasági és kultúrfölényét, katonai ereje megroggyant, számaránya az emberiség összlétszámához viszonyítva 15 % alá csökkent. A világot egyértelmûen egy globális zsidó maffia s az általa pénzelt zsoldos-réteg uralta. Habozás nélkül elfojtottak minden „terrorista" ellenállást és érdekeiket keresztezõ törekvést. A „másságot" élelem-megvonással, lakásrombolással, börtönnel, deportálással vagy kivégzéssel honorálták. Halálbüntetés terhe mellett kötelezõvé tették a héber nyelvet, a körülmetélkedést és a mózesi vallást; a keresztény, buddhista, hindu, mohamedán stb. templomokat zsinagógává alakították, bár õk kizárólag a Mammont s az aranyborjút imádták. A politikusok már képtelenek voltak a feszültségeket kezelni, ezért 3 félelmetes világháború robbant ki a 21. században. 2030 körül a leláncolt bennszülöttek föllázadtak a zsidó zsarnokság ellen. Ajkukon a „Holokauszt nem volt, hanem lesz!" mozgósító jelszavával megrohamozták és elsöpörték a NATO-csapatokat, s fölperzselték Észak-Amerikát, valamint Európa jelentõs hányadát. Az egyetemes történelem legkártékonyabb fajtáját (beleértve a fél- és negyedzsidókat is) dühükben az utolsó szálig likvidálták, s a hullákat a Sátán kegyelmébe ajánlották. 2061-ben a régi bosszúvágytól hajtott színesek rátámadtak a fehérekre, s miután egy véres háborúban legyõzték és megritkították õket, a már semmilyen veszélyt sem jelentõ maradékot egyszerûen számûzték Szibériába. Közben a kínaiak pár évtized alatt hihetetlenül elszaporodtak és megerõsödtek, s leplezetlen mohósággal egyeduralomra törekedtek. 2085-ben a fajok harca a végkifejletéhez érkezett. A megint csak szolgaságba taszított páriák összefogtak Kína ellen, s az elõzõeknél is barbárabb (immár ötödik) atomháborúban megtörték gerincét.


A Föld totálisan elszennyezõdött és megmérgezõdött, az élet az egész bolygón elviselhetetlenné vált. Az Istentõl s a természettõl elrugaszkodott embercsorda állati sorba zuhant vissza, amolyan õskori állapotok közé. A túlélésen kívül semmilyen komoly terve, célja nem volt már, egykori kultúrájának, civilizáltságának emlékei is lefoszlottak róla. Azok is vesztesnek érezték magukat, akik látszólag nyertek. A háborúk a születésszabályozást is megoldották, hiszen a 10 milliárdra fölfutó népesség alig 2 milliárdnyira apadt. Tombolt a rák, a pestis, meg a számtalan ismeretlen eredetû, gyógyíthatatlan betegség. A felszíni vizek ihatatlanná váltak, az ózonpajzs szitává lyuggatódott, a virágos rétek kiégtek, az erdõk elsorvadtak, a szárazföldek elsivatagosodtak, a légkör egyensúlya megbomlott, a hõmérséklet rohamosan emelkedett. Az emberek alig vánszorogtak, álmodni, sõt aludni sem mertek. A családok, a szervezett közösségek szétestek, mindenki alkalmi bandákba verõdött, és tovább gyilkolta egymást az élelmiszer-készletekért s az egyéb nélkülözhetetlen anyagi forrásokért; de újabb világháborúra már senki sem gondolt.


A magyarság hitvány megalkuvásai dacára sem tudott többé fölemelkedni, a nagy világégések szörnyû sebeket ejtettek rajta. A számottevõ népek rég leírtak bennünket, így meg se próbáltak kiirtani vagy leigázni. Megelégedtek azzal, hogy fajtánk pár százezres elkorcsosult vegetációját egy félreesõ rezervátumba terelték, mint egykor a szebb napokat látó indiánokat. Az aggasztó nincstelenség, a mostoha hóviharok s a szüntelen testvérharc rövidesen a nyomainkat is eltemették. 2100-ban szülõföldjétõl távol, végelgyengülésben meghalt az anyanyelvét még törve beszélõ utolsó magyar. Vele együtt sírba hulltak a belsõ áskálódások és gyûlölködések. A kipusztult, átokverte szittya nemzet végre megbékélt önmagával. Sovány vigasz, hogy a 23. század derekán valamennyi náció megtért az örök vadászmezõkre. Mikor Isten újra alászállt a mennybõl, hogy ítélkezzen fölöttünk, már nem talált életben senkit.