Siklósi AndrásAz egyetemes magyarság védelmébenA világban és Európában zajló végzetes folyamatok a nemzetet is hátrányosan érintik. Ezért alapvetõ feladatunk, hogy meggátoljuk népünk további romlását és pusztulását. A magyarság egy és oszthatatlan; s ugyanazon nemzethez tartozik, éljen bár a Csonkaországban, az elszakított területeken, ill. az emigrációban. Mind gazdasági, mind politikai, mind szociális vagy kulturális téren csak olyan határozatok és törvények meghozatalát támogathatjuk, melyek az összmagyarság érdekeit szolgálják. Elítélünk és megbélyegzünk mindenkit, aki népünket becsmérli, vagy tisztségével visszaélve ellene cselekszik, továbbá külsõ ellenségeinkkel lepaktálva a magyarságot rombolja, illetve a nemzet önvédelmi küzdelmét elárulja.


Trianon erõszakos, igazságtalan és erkölcstelen diktátum volt. Embertelenségét csak fokozta a II. világháborút lezáró jaltai és párizsi szerzõdés. A világ egyik legszebb, legegységesebb országát gyalázatosan földarabolták, s Európa legõsibb nemzetének jelentõs részét kiszolgáltatták az idegen megszállók megsemmisítõ szándékainak. (Akik még a trianoni záradékot se respektálták soha; népszavazás nélkül csatoltak el színtiszta magyar tömböket; a magyarságot huszadrendûként kezelték, vagy állampolgárságától is megfosztották; a magyar vezetést a hivataloktól a hadseregig mindenütt leváltották; népcserével és állandó betelepítéssel megváltoztatták a városok s a falvak etnikai összetételét; népünket megfosztották alapjogaitól, sajtójától, iskoláitól, nyelvhasználatától, vallásától; templomait, mûkincseit, temetõit megrongálták, kultúremlékeit megsemmisítették, múzeumi anyagait és történelmét meghamisították; elnyomóink összefogtak ellenünk, és aljas propagandájukkal rossz hírünket keltették a világban; kapcsolatainkat már népi szinten is megmérgezték; a magyarságot ma is minden ok nélkül folyamatosan üldözik, és szülõföldjének elhagyására kényszerítik stb.) Most, amikor valamennyi kontinensen átrajzolódnak a térképek, s a környezetünkben mesterségesen létrehozott utódállamok sorra darabokra hullnak, megengedhetetlennek tartjuk revíziós törekvéseink elfojtását; a békés, tárgyalásos határmódosítást is elvetõ, Helsinki szellemét meghazudtolóan gyáva meghátrálást pedig nyílt hazaárulásnak tekintjük. A Kárpát-medence Szent Korona alatti területi és politikai egységének helyreállítása nem csupán magyar ügy, de nem is szomszédaink ügye, hanem egész Európa sorsának, konfliktusmentes jövõjének sarkalatos pontja.


Igen veszélyes a magyarságot folytonosan sújtó parttalan gyûlölet és sovinizmus. A körülöttünk tomboló etnikai tisztogatás, sõt kulturális és fizikai népirtás testvéreinket létükben, megmaradásukban fenyegeti. Követeljük e tûrhetetlen genocídium azonnali beszüntetését, s a valamennyi állam által aláírt nemzetközi szerzõdések szigorú betartását! Továbbá - minimális átmeneti megoldásként - követeljük a Kárpát-medence õslakosságát képezõ magyar népcsoportok önrendelkezésének, egyéni és kollektív jogainak gyakorlati elismerését, a kettõs állampolgárság, a kulturális és területi autonómia, valamint a társnemzeti státusz megadását; s mindezek törvényi és alkotmányos garantálását! A magyarságot ért sérelmeket nyilvánosságra kell hoznunk, és nemzetközi fórumok elé kell tárnunk.


A magyarság nem felelõs a Szovjetunió összeomlásáért, a délszláv háborúk vérengzéseiért, de a harmadik világ nyomoráért sem, és e problémákat megoldani nem képes. Ezért a hazájukból elvándorló tömegeket, a gazdasági és politikai okokból menekülõket - minden sajnálatunk ellenére - befogadni nem tudjuk. Saját bajaink is épp elég gondot okoznak, nem vehetjük a vállunkra mások terheit is. (A magyarságért viszont bárhol, bármikor fel kell lépnünk; adott esetben egy emigráns vagy egy anyaországi többet tehet egy erdélyiért, mint saját maga.) Az illetéktelenül belopakodott, jöttment idegeneket sürgõsen ki kell toloncolni, határainkat azonnali hatállyal le kell zárni, és szó sem lehet azok légiesítésérõl vagy föloldásáról! Ez az álláspont tökéletesen megfelel a fejlett országok magatartásának is. Biztonságunkat, területi épségünket egy ütõképes nemzeti hadsereg védelmezze!


Hazai kisebbségeink eddig is megkapták a velünk szembeni teljes egyenrangúságot, de ellenezzük a számukra nyújtott bármiféle pozitív diszkriminációt. Bármely rétegnek a nemzet rovására szerzett elõnyeit, kiváltságait, többletjogait el fogjuk törölni! Biztosítani kívánjuk, hogy a magyarság számarányának megfelelõen szerepeljen a vezetésben, a stratégiailag fontos kulcspozíciókat pedig kivétel nélkül õ töltse be. Háttérbe vagy szolgasorba szorításunk megakadályozása érdekében Magyarországon is létre kell hoznunk a magyarság regionális érdekvédelmi szervezeteit (mert a nemzetellenes neobolsevista helytartók olyan viszonyokat teremtettek, hogy a magyarság többségi létére kisebbségbe került a nemzetiségekkel szemben; mert a „helycsinálás" következtében diplomásaink serege külföldön keres megélhetést, míg helyette szakképzetlen csavargók, lumpenek és bûnözõk özönlenek hozzánk a Balkánról, Ázsiából és Afrikából is).


Csak egy hazáját szeretõ, egészséges, öntudatos, mûvelt és erkölcsös magyarság képes erõt sugározni környezetébe; ezért talpra kell állítanunk letaglózott népünket. A változatlan történelemhamisítás, az anyagelvû és ateista hazudozás, az ízléstelen „liberális" kultúrszenny helyett be kell vezetnünk az értékközpontú könyvkiadást, a kötelezõ iskolai hitoktatást és hazafias nevelést, a sajtó, a rádió és a televízió nemzeti (önkormányzati) felügyeletét. A felekezeti iskolákat maradéktalanul vissza kell adni az egyházaknak, a tanítást meg kell reformálni, iskoláinkat és kulturális életünket államilag hatványozottan támogatni kell.


A jelenlegi tehetségtelen, felelõtlen, szocionista, népnyúzó hatalmi szervek helyett követeljük egy rátermett, kipróbáltan becsületes, magyar érdekeket képviselõ és visszahívható személyekbõl álló ideiglenes (alkotmányozó) nemzetgyûlés és kormány azonnali megszervezését! Haladéktalanul végre kell hajtani a rendszerváltást: be kell tiltani a szélsõbalos, nemzetromboló utódpártokat (SZDSZ, MSZP, Munkáspárt) és szervezeteket (Kádár János Társaság; Partizán Szövetség, „antifasiszták", cionisták, destruktív szekták, szabadkõmûves páholyok stb.), ki kell zárni a közéletbõl minden volt besúgó ügynököt, pufajkást, munkásõrt, kommunistát; a tisztogatást a csúcsvezetésen túl végre kell hajtani a katonaság, a rendõrség, a bíróságok és ügyészségek, a közhivatalok, az önkormányzatok, a gazdasági üzemek, a kulturális intézmények és a tömegkommunikáció élén; meg kell ejteni a harácsburzsoázia elszámoltatását és vagyonelkobzását, a tömeggyilkosok és a fõbûnösök törvényes felelõsségre vonását; ki kell dolgozni egy új választási törvényt, egy korszerû (a Szentkorona-eszmére épülõ) magyar alkotmányt, s fel kell oszlatni az Alkotmánybíróságot; a politikai üldözötteket anyagi és erkölcsi kártérítésben kell részesíteni; vissza kell szolgáltatni az elkobzott földeket és más ingatlanokat, rendezni kell a tulajdonviszonyokat a reprivatizáció elve alapján. Meg kell teremteni a garantáltan szabad, semleges, független, tekintélyelvû magyar jogállamot, melynek államformája nem lehet többé „demokjatikus köztájsaság"! Mihamarabb távoznunk kell a számunkra semmilyen elõnyöket nem nyújtó, viszont annál több kárt és nyomorúságot okozó NATO-ból és EU-ból, melyekbe eleve körmönfont csalásokkal kényszerítettek bennünket.


Be kell szüntetni a külföldi adósságok s uzsorakamatok további törlesztését, ill. az ország javainak áron aluli kiárusítását és idegen kézbe juttatását! A kozmopolita rablótõkét és a multináci cégeket ki kell zavarni hazánkból, csak a tisztességesen mûködõ, megfelelõen ellenõrzött tõke beáramlását lehet engedélyezni. A fosztogatással egyenlõ privatizáció helyett, az újraállamosítás után, létre kell hozni a dolgozói tulajdonon alapuló, nemzetérdekû gazdaságot. Le kell törni az inflációt, a magas kamatlábakat, a bankok egyeduralmát és a munkanélküliséget. Biztosítani kell a vidék kiemelt fejlesztését; az ipar, a mezõgazdaság és a kereskedelem szerkezetének átalakítását; a kutatás és beruházás növelését; természeti kincseink és mûemlékeink védelmét.


Meg kell állítani a népesség katasztrofális fogyását és elszegényedését! Azonnal be kell tiltani a sterilizációt, az abortuszt és az évtizedek óta folytatott gyermekellenes propagandát. A lakáshiány megszüntetése érdekében fokozni kell az állami lakásépítést, ill. kedvezõ hitelekkel segíteni kell a magánerõbõl építkezõket. Családvédõ adózással, a családi pótlék emelésével, a fõhivatású anyaság bevezetésével és más elõnyös feltételekkel növelni kell a nõk szülési kedvét. Az adóprés lazításával, az árak és bérek kiegyenlítésével, a nyugdíjak emelésével, különbözõ szociális juttatásokkal biztosítani kell minden társadalmi réteg és korosztály emberhez méltó megélhetését.