ÓBUDAI FELHÍVÁS


Közép-Európa civil szervezeteihezegy “Civil Visegrád Fórum” kezdeményezésére

Közép-Európát és a közép-európaiság eszméjét évszázadok során az itt élõ népek sokaságának közös sorsa, békés együttélése és együttmûködése hozta létre, és ma is azt tartja fönn.Ebbõl kiindulva Mi, akik a mai napon civil szervezeteink nevében összejöttünk Óbudán, Magyarországon, a IV. Lengyel-Magyar Barátság Napjának megrendezésére, úgy döntöttünk, hogy e dokumentum keretében megfogalmazzuk közös közép-európai értékeinket, céljainkat, és egyben felhívással fordulunk a régió civil szervezeteihez, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz.Tudatában vagyunk annak, hogy napjainkban Európa békéjének és boldogságának egyik pillére Közép-Európa népeinek erõsödõ párbeszéde és együttmûködése. Régiónk mindenki által vállalandó közös értéke a keresztény gyökerek mellett a humanizmus, a demokrácia, a jogállamiság és a kulturális sokszínûség, mely gazdagítja közép-európaiságunkat, európaiságunkat, erõsíti emberségünket és egymás iránti szolidaritásunkat, segít egymás jobb megértésében, megbecsülésében és barátságunk elmélyítésében.Kifejezzük abbéli szándékunkat is, hogy fentebb megfogalmazott céljainkra alapozva a jövõben tudatosan erõsítsük az emberek, a nemzetek, a nemzetiségek közötti országhatárokon átnyúló kapcsolatait, és építsük az emberek közötti barátság és szolidaritás hálóját. Erre alkalmasnak kínálkoznak az életvilág minden területén a civil szervezetek közös nyilatkozatai, rendezvényei, valamint szellemi és anyagi alkotásai. Legfõbb együttmûködési területeink a kultúra, az oktatás, a nevelés, a tudomány, a mûvészetek és a sport világa.Ezeket az alapeszméket vállaljuk, írásban is rögzítjük és aláírásunkkal megerõsítjük!Húsz évvel a diktatúrák bukása után elérkezettnek látjuk az idõt arra is, hogy a politikusok által létrehozott visegrádi kezdeményezéshez hasonlóan mi is létrehozzuk a magunk civil visegrádi kezdeményezését. Ennek keretében felhívással fordulunk a közép-európai civil szervezetekhez, NGO-khoz, egyesületekhez, alapítványokhoz, körökhöz, szövetségekhez, társaságokhoz, hogy csatlakozzanak kezdeményezésünkhöz. Aláírásukkal fejezzék ki, hogy egyetértenek a civil visegrádi fórum céljaival, értékeivel és tevékenyen részt akarnak venni annak megvalósításában.Korunk szellemisége kivételes lehetõséget kínál számunkra, civilek számára a közép-európai együttmûködésre, s ezzel – a civil önkéntesség szellemében – kötelességünk is élni.Hiszünk a párbeszéd és az együttmûködés teremtõ erejében!
Kelt, Óbudán, Közép-Európában, 2010. március 23-án.Aláírók:
Civil szervezetek Képviselõik
------------------------------------------------------------------------


M.Szabó Imre,


elnök


szerkesztõ, dokumentumfilmes


MAGYAROK VILÁGA, a www.mszaboimre.hu,


+36 20 569 1035;+36 70 325 2983


Aki teheti, kérjük, támogasson bennünket!
Belföldrõl utalhat a következõ számlára:


Október 23.Bizottság Alapítvány az Ember Jogaiért
10300002-10322788-49020017 ( MKB Bank Rt. )
Külföldrõl: IBAN: HU 57, MKB Bank Rt.
1056. Budapest, Váci u. 38.,
Swift: MKKBHUHB
(Adomány a demokraciáért.)