Orosházi Ferenc: Mit, miért?


Mit, miért?
A Magyar Királyság, vele nemzeti önállóságunk 1944. március 19-én a német bevonulás miatt – nem önszántából –, megszûnt létezni. A német és a szovjet megszállás, gyakorlatilag átmenet nélkül egymást váltotta. A II. Világháborút követõ 45 év a Szovjet birodalom fennhatósága, a kommunista ideológia elnyomása alatt telt.

1990-ben következett a rendszerváltásnak elkeresztelt módszerváltás. A Királyságot ekkor sem szüntették meg (nem is lehet). Ez volt az az idõszak, amikor még hittünk. Reméltük, hogy annyi év megpróbáltatása után sorsunk jobbra fordul, de szemünkre hályog került. Ma már tudjuk, hogy – néhány lángelme kivételével – teljesen vakok voltunk.

Nemzetünk húszévnyi megaláztatása, gyarmati sorsba süllyesztése, erkölcsi lezüllesztése, az ország vagyonának teljes kifosztása közben, 2011. április 18-án, a kétharmados fülkeforradalmárok összetákolták az alaptörvényüket, amelyben hivatkoznak a Szent Koronára, mint követendõ (!) értékre.

Hivatkoznak, de nem a Szent Korona erkölcsrendje szerint cselekszenek. A Szent Korona szellemiségével ugyanis, a sáska népekre oly jellemzõ, kivagyi, másokon keresztül tipró életmód, harácsoló viselkedési morál, öntelt, arrogáns, nemzetvesztõ ország vezetési forma, nem összeegyeztethetõ. Kiárulták, kiárusítják földi javainkat, gombokért osztogatják mindenféle jöttmentnek. Most már õseink otthonát, a földet, az anyaföldet, szó szerint a hazánkat játsszák át „nekik” hitszegõ áruló módjára.

A Szent Korona Alkotmánya a tulajdon viszonyokat nagyon egyszerûen rendezi. A világon egyedülállóan, nem magyar észjárású ember számára érthetetlen módon. A világ más népeinek gondolkodásába egész egyszerûen nem fér bele, hogyan lehet minden jogok forrása – az õ értékrendjük szerint – egy tárgy. Szerintünk pedig, velük ellentétben: „Az általa képviselt értékek jelentik, az egyetlen, valóban demokratikus alkotmányt a földön. Az egyetlent, ami az emberek szabadságát és egyenlõségét hirdeti.” (William Sexpeare, én és ÉN c. könyvébõl)

Ugyanis mindent – ami a földön, föld alatt, és a föld fölött található – a Szent Korona, azt saját tulajdonaként rendeli. Így a „te” tulajdonodat is. Te „csak” a birtokosa vagy, ami valójában megegyezik a tulajdonjoggal. Néhány dolgot nem tehetsz meg vele: a legfontosabb az, hogy nem idegenítheted el. Ez nem azt jelenti, hogy nem adhatod el, csak figyelj a magyar szóra! Nem idegenítheted el! Vagyis nem adhatod el a birtokolt ingatlanodat, csak a Kárpát-haza, a Szent Korona nemzetek-közösségét alkotók – akik elismerik a Szent Korona legfõbb méltóságát –, valamely tagjának.

Idegennek NEM!
Ez a Szent Korona nemzet és honvédõ csodája!

(mellékesen jegyzem meg, hogy Izrael állam is hasonló módon jár el. Mi több, ha egy izraeli állampolgár bárhol a világon ingatlant szerez, az a zsidó állam törvényei szerint, Izrael tulajdonát képezi, és persze azt gondolja, hogy azt jogosan meg is védelmezheti. Belegondoltunk már, hány százezer hektár hazai termõföld és egyéb ingatlan lehet ezen egyedek kezében?)

Nézzük röviden, mit jelentene a gyakorlatban, ha holnaptól visszaállítanánk õsi Alkotmányunkat. Jogilag vissza kell mennünk 1944. március 19.-ére. Erkölcsiségben, gondolkodásban pedig bõ ezredévvel, I. István korát megelõzõ idõkre. Oda, ahol még a magyarság életében nem vert gyökeret az ármány és az áruló hitszegés.

Elõször. Ami 1944 óta történt, jogi értelembe véve semmisnek tekintendõ. A teljesség igénye nélkül például:
- nem vettünk fel senkitõl semmiféle kölcsönt – mint ország –,
tehát nem is tartozunk senkinek egy „huncut buznyákkal” sem.
Sem kamattal, sem tõkével.
- nem vagyunk tagjai semmiféle nemzetközi szervezetnek,
így sem az EU-nak, sem a NATO-nak, sem az IMF-nek.
- minden egyes nemzetközi szerzõdés – így a Multikkal megkötöttek is –
semmisnek tekintendõ, de valós nemzeti érdekeinknek megfelelõen,
természetesen bármi újra tárgyalható.

Másodszor. A Szent Korona tulajdona semmivel sem terhelhetõ. Így az a ház, lakás amiben te élsz – vagy egyéb más földterületek, erdõk, mezõk, ipari ingatlanok – sem. Ha van a birtokodban lévõ tulajdonlapon bármilyen terhet jelentõ bejegyzés, lekerül róla. Mindenféle rárakódott mocsoktól tisztává kell tenni a Szent Korona tulajdonát, merthogy nem lehet másként. Ingatlan birtokosa – a fentebb leírtak szerint –, csak a Kárpát-haza szülöttje lehet. Nem bújhat el nemzetidegen semmilyen kft, Rt, alapítvány és egyéb, jelenkorszakunk divatos álcái mögé, vagyis birtokos jogokat, csak természetes személy gyakorolhat. Amennyiben ez a Szent Korona Alkotmánya szellemének megfelelõen nem lehetséges, akkor minden jog – a birtokjog is – visszaszáll oda, ahová rendeltetett, a Szent Korona tulajdonába.

Bizalommal, szeretettel fordulunk embertársaink felé. Felnõtt, családi szinten is önálló döntéshozásra jogosult – nem adókkal, közterhekkel agyongyötört – társadalom megvalósulását segítjük elõ a Szent Korona történelmi Alkotmányának helyreállításával. A nemzet irányítás, az igaz-szólás, az igazságosság, a mindenkire vonatkozó teherelosztás és teherviselés, a természettel való harmonikus együttmûködés szem elõtt tartásával valósul meg. Oly módon, hogy a – Magyar Nemzet érdekeit a legmesszebbmenõen figyelembe vevõ – felelõsségteljes irányítás, végrehajtás és ellenõrzés hármas egysége, ténylegesen elkülönül egymástól.

Helyre állítjuk a munka becsületét, és természetesen helyére tesszük a segélyezés rendszerét. Teret engedünk az összes olyan világra szóló, csodálatos magyar találmánynak, amelyet az élõvilág károsító, természet gyilkos, emberszabású élõsködök a „haszon” érdekében ellehetetlenítettek, és végre a magyarság, és az összemberi társadalom érdekeit szolgálhatják.

A Szent Korona Országában nincs mit takargatni, nincs rejtegetni való. Nem lesz több titok, nem lesz több pusmogás, emberöltõnyi, vagy azt meghaladó titkosítás. Helyette feltárjuk a múltat. A múlt kivizsgálására és a valódi elszámoltatásra vonatkozó jövõbeni cselekedeteinket nem a gyûlölet, hanem az igazság kiderítése iránti jogos igény vezérli.

Ezt szeretnénk. Ezt akarjuk. Ezt valósítjuk meg.

Mi a teendõd? Tudj róla, és ismertesd a környezeteddel, mi, miért, milyen célból fog történni. Tisztelettel kérlek, terjeszd ezt az írást. Nyomtasd is ki – lehetõségeidnek megfelelõ példányban –, és juttasd el az internetet nem használó nemzettársainkhoz is.


Kiskunlacháza, 2012. április 9. Húsvét-hétfõ

Orosházi Ferenc
a Zászlós, a Magyar Nemzeti Hadsereg tisztje