VÉRFORRALÓ OTROMBASÁG


VÉRFORRALÓ OTROMBASÁG


MAGYAROK!

Akinek fontos az igazság, a magyar becsület és nem akarja elfogadni a folytatódó hazugságot, meg kell gondolnia, hogy távol maradhat-e!
Akinek többet jelent a valódi magyar jog, mint az erkölcstelen politikai játszmák sorozata, és az idegen érdekeket tovább szolgáló fülkeelit, az nem maradhat csendben ha közülünk egy is szenved ártatlanul.
Akinek fontos a fehér betûkkel írott SZABADSÁG, azok most az egész országban ökölbeszorult kézzel üvöltenek a vérforraló bírói magatartást, vagy esetleg szerpjátszást tapasztalva.

Nincs az a jog, ami az IGAZSÁGot felülírhatja!
Nincs az a karhatalom, ami legyõzheti a lelkek szabadságát!
Nincs az a politikai érdek, legyen az külföldi, vagy itthoni hazugságtól vezérelt, ami sokáig szembeszállhat alapvetõ törvényekkel.

Lehet hazudni a tömegeknek, vagy az egészet parancsra elhallgatni/elhallgattatni, de a fejekbe nem nyúlhat sem vörös, sem narancs cenzúra.
Lehet hazudni állítólagos bizonyítékokról, ami soha nem történt meg, vagy tényszerûen soha semmi köze nem volt egy ártatlan magyar Hazafi személyéhez és tetteihez.
Lehet megkönnyezni az elvesztett hatalmat, hogy azután újult erõvel, új színekben ugyanazok bitorolják a hatalmat, akiknek része volt MAGYARORSZÁG mostani gazdasági, erkölcsi vakrepülésének elõidézésében.

Sötét múlthoz sötét alakok tartoznak. Sötét figurák szándékai általában sötétek. S mert sötétek, vakok is. Ha pedig vakok, alkalmatlanok bármilyen vezetésre. Ugyanis vak, aki nem látja, hogy másfél éve folyik egy nagyszabású kirakatper elõkészítése, ami soha nem látott mértékû félelmet próbál a magyarok lelkében ébreszteni. Ma már nem kell egy célszemélyt felakasztani, elég az életterét tönkretenni úgy, hogy még a következõ garnitúrának se legyen bátorsága elégtételt adni a meghurcoltatásért.

Budaházy Györgytõl való az idézet: "Ami nem öl meg, az erõsít!".

Döntse el mindenki magában, mennyire képes ezzel az életszemlélettel azonosulni és szán-e évvégi pihenésébõl a fogság másfél évéhez képest villanásnyi idõt, kifejezni tiltakozását a magyarázhatatlan nemzetellenes provokációval, a hatalmi arroganciával, a hazugsággépezettel szemben! S ami hazugságözön egyszer fejükre száll, mint önnön átkuk, az általuk olyannyira utált, gyûlölt és megvetett keresztény magyar kenyéradóikkal szemben.
MERT AZ ÁLLAM MI VAGYUNK, EZÉRT A TÖRVÉNY IS MI VAGYUNK!
Ordítsanak errõl bármit a jogfacsaró fehérgalléros el és kitartottak.

Végezetül azt kívánom azoknak, akiknek ebben a vérforraló otrombaságban részük volt, akár csak sorfalat is álltak, védeni a védhetetlent, hogy egyszer életükben éljék át ugyanezt. Éljék meg, hogy két karácsony is elmúlik csekély idejükbõl a rács mögött, reménytelenül, nem tudva, egyáltalán valaha szabadok lehetnek-e. Azt kívánom nekik, hogy a lelkiismeretük az életük hátralévõ részében minden éjjel látogassa meg õket idegent szolgáló tetteik nyomán, és ne tudjanak egyetlen éjjelt sem átaludni rendesen egyhuzamban. Ébredjenek minden éjjel arra képzetre, éppen most viszik el õket úgy, hogy nem tudják hová, meddig, de fõleg, hogy miért.
Szerintem ezt érdemlik a sorstól a valódi õrülettõl kezdve összes hasonlóval együtt az általános közmegvetésig.

Soha nem gondoltam, hogy egy országban, ahol egyébként hihetetlenül tönkreszabályozott az életünk, és mindennapjainkat a pályán zsúfolásig tülekedõ talárosok pazarolják, hogy porkolábokat, és nem jogi szakembereket képeznek a mi adónkból, érettünk el és kitartva.


Ferencváros, 2010. december 23.

Lengyel Károly

********************************************Anyaország :: 2010-12-23. 19:55Nem engedik ki Budaházyt, tüntetni készül a HVIMBudaházy György ügyében ma ült össze a bíróság, hogy eldöntse, óvadék ellenében megszüntetik-e az elõzetes letartóztatását, vagy az idei karácsonyt is a rácsok mögött, családjától távol kell töltenie.

Dr. Kenéz Andrea bírónõ (pontosabban a Fidesz-kormány) úgy látta, Budaházy nem töltött még elég idõt a rácsok mögött, ezért Konkoly Csaba ügyész javaslatára elutasította az óvadék ellenében való szabadlábra helyezést.

Az ítéleten felháborodott magyarok elõl az ügyész bemenekült a tárgyalóterembe. Hat rendõr áll sorfalat az ajtó elõtt. Budaházyt elszállították - tájékoztat olvasónk a helyszínrõl.
Nagymamáktól védik az ügyészt


(Kuruc.info - SzKR nyomán)


A HVIM közleménye:


Másfél év fogság után sem engedték ki az Budaházy Györgyöt az elõzetes letartóztatásból. Érthetetlen, hogyan tudtak ilyen döntést hozni egy nappal Szenteste elõtt. Gyuri már második karácsonyát tölti külön a családjától, börtöncellába zárva.

Ezért tüntetést szervez a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom december 30-án 17:30-tól a Szabadság téri a szovjet emlékmûhöz.
Morvai Krisztina nyílt levele Kenéz Andreának

Budapest, 2010. december 23.

Tisztelt Dr. Kenéz Andrea Bírónõ!

Ön a mai napon elkövette azt a cselekményt, amelyet a gyermekvédelmi jog és az ENSZ Gyermeki Jogok Bizottsága „intézményi gyermekbántalmazásnak” nevez.

Karácsony elõtti napra, december 23-ra tûzte ki a másfél éve elõzetes letartóztatásban lévõ ellenzéki vezetõ, Budaházy György elõzetes letartóztatásnak megszüntetésével, illetve meghosszabbításával kapcsolatos bírósági „tárgyalást”, ülést. A vádlottnak – Ön által és a nyilvánosság által tudottan – három kisgyermeke van, mindannyian 12 év alattiak, a legkisebb négyesztendõs. A gyermekek nyilvánvalóan hetek óta azon izgulnak, szoronganak, hogy a nekik nagyon hiányzó édesapjuk velük töltheti-e a karácsonyt. Ön azt akarta, hogy az utolsó pillanatig kelljen várniuk arra, hogy erre a – számukra legfontosabb – kérdésre választ kapjanak. A tárgyalás kitûzésének idõpontjából, a karácsony elõtti utolsó munkanapból minden jóérzésû ember arra következtetett, hogy a gyermekekre, a családra és a vádlottra kedvezõ döntés születik, hiszen ellenkezõ esetben egy bíró – pontosan ismerve az eset összes körülményét, és tudva, hogy milyen döntést készül hozni – nyilvánvalóan nem szánta volna magát ilyen gonosz, a gyermekekkel szemben kegyetlen lépésre. Ezt gondoltuk és ezt hittük – de tévedtünk. Amit ma Ön tett több, mint a bírói etika megsértése és több, mint az emberség hiánya. Amit Ön ma tett, az gyermekbántalmazás. Mint bírói szakvizsgával és Ph.D tudományos fokozattal rendelkezõ jogász, igen sok kutatást végeztem a gyermekbántalmazás körében. Amint azt Ön is tudja, a gyermekbántalmazás nemcsak fizikai, hanem lelki formát is ölthet, amikor is valaki gyermekeknek nem fizikai, hanem súlyos lelki sérülést, fájdalmat, szenvedést okoz. Az elkövetõ nemcsak természetes személy, hanem intézmény is lehet. Intézményi gyermekbántalmazás, annak is a lelki formája valósul meg akkor is, amikor egy hatóság, például bíróság olyan döntést hoz, amely szükségtelenül, önkényesen súlyos lelki gyötrelmeket okoz kisgyermekeknek. Mi szükség volt erre, kedves bírónõ?

Kérem, hogy az idei karácsonyon jusson majd eszébe az a három Budaházy gyerek, aki az ön döntése miatt érzi magát nemcsak szomorúnak, de becsapottnak is.

Üdvözlettel,

Dr. Morvai Krisztina
európai parlamenti képviselõ
az EP LIBE (Szabadságjogi, Igazságügyi és Rendészeti) Bizottságának tagja
Újabb levél:


Tisztelt Dr. Frech Ágnes Kollégiumvezetõ Asszony és Tisztelt Dr. Kenéz Andrea Bírónõ!


Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a mai napon az alábbi sajtóközleményt adtam ki, s juttattam el a nyilvánossághoz egyéb internetes lehetõségek útján is. A közlemény kiadását követõen észleltem a Fõvárosi Bíróság honlapján, hogy Kenéz Andrea bírónõ fiatalkorúak bírájaként is eljár, s e minõségében, tehát fiatalkorúak bírája címmel és beosztással rendelkezõ bíróként valósította meg az intézményi gyermekbántalmazást. Ez olyan mértékben döbbentett meg szakmailag és emberileg egyaránt, hogy úgy döntöttem: az Európai Parlament januári plenáris ülésén, amely egyben a magyar soros elnökség nyitó ülése, a nemzetközi nyilvánosságot kihasználva felszólalást tartok errõl az ügyrõl.

Amióta angol állampolgárságú letartóztatottak ügyében több brit képviselõtársam is felszólalt az Európai Parlamentben, s bemutatta a magyarországi elõzetes letartóztatásokkal kapcsolatos tarthatatlan eljárásjogi és végrehajtási körülményeket a kérdéskört igen nagy érdeklõdés övezi Strasbourgban és Brüsszelben. Ennélfogva bízhatok benne, hogy mind képviselõtársaim, mind a nemzetközi sajtó felfigyel a felszólalásra, s együtt fogjuk keresni a több vonatkozásban is a nemzetközi normákat súlyosan sértõ magyarországi bírói gyakorlat felszámolásának lehetõségeit. E lehetõségeknek nyilvánvalóan - ahogy azt a mai eset is jelezte - tartalmazniuk kell a magyar bírák oktatását a gyermeki jogok nemzetközi normáira, az intézményes gyermekbántalmazás fogalmára s az utóbbi elkerülésének kötelezettségére is. Az Európai Parlament (s annak LIBE Bizottsága) reakciójától függetlenül is kérem, hogy Kollégiumvezetõ Asszony haladéktalanul vizsgálja ki a sajtóközleményben körülírt esetet, s tájékoztasson arról, mi szükség volt arra, hogy Budaházy György elõzetes letartóztatásának meghosszabbításáról, illetve megszüntetésérõl karácsony (szenteste) ünnepe elõtti napon döntsön a Fõvárosi Bíróság.

Tisztelettel,

Morvai Krisztina
A bíróság közleménye:


Fõvárosi Bíróság
Sajtó- és Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya


A Fõvárosi Bíróság 2010. december 23. napján megtartott ülésén elutasította B. György I.r. vádlott védõje által a vádlott érdekében óvadék megállapítása iránt elõterjesztett indítványát.

A bíróság az óvadék kérdésében a büntetõeljárási törvény rendelkezése szerint nem nyilvános ülésen döntött. A döntés értelmében B. György I.r. vádlott továbbra is elõzetes letartóztatásban marad az elsõfokú bíróság ügydöntõ határozatának kihirdetéséig.

A bíróság felhívta a vádlott és a védõ figyelmét, hogy újabb indítványt akkor terjeszthetnek elõ, ha abban új körülményre hivatkoznak.

Az ülés berekesztése után a tárgyalóterembõl távozó ügyészt a bírósági folyosón az összegyûlt szimpatizánsok egy csoportja lökdöste és leköpte. Ez a magatartás bûncselekményt valósít meg, amely miatt büntetõeljárásnak van helye.

A Fõvárosi Bíróság õrszolgálata mindvégig figyelemmel kísérte a tárgyalóterem elõtt várakozók magatartását, valamint a tanács elnökének jelzésére a bíróság nyomban értesítette az V. Kerületi Rendõrkapitányságot. A kiérkezõ rendõrök megtették a szükséges intézkedést.


Budapest, 2010. december 23.Lipusz Zsolt: Budaházy rács mögött, a Gyurcsány-féle bûnözõk a törvényhozásban?


Igen, 2010-ben ez is lehetséges és megtörténhet ebben a teljesen feje tetejére állított országban. Sajnos mindinkább az az érzésem, hogy nem változott itt lényegileg semmi ebben az évben sem. Ahol a jog a jogtalanság védõbástyája, a jogtalanság pedig a törvényesség bohócdíszleteiben tetszeleg.

Azok a bûnözõk, akik tönkretettek egy nemzetet, embereket kergettek halálba vagy azok halálát idézték elõ, vagy a parlamentben ücsörögnek (Gyurcsány) vagy szabadlábon járnak-kelnek, mint Bajnai, illetve az elõbb említett országgyûlési gazfickó cimborája, Bakonyi, aki szerint a lúgos vörösiszap-fürdõ kiválóan alkalmas egy kis wellness-kúrára.

Ellenben Budaházy, akinek terhére semmiféle kézzelfogható gyanút vagy bizonyítékot nem tudtak eddig elõkotorni, esetleg hamisítani, a börtönben ül. No, nem azért, mintha azok a gazemberek, akik ellen állítólagosan merényletet tervezett, nem érdemelnének hét halált.

Ma pedig "rettenetes" dolog történt: azt a "szegény" ügyészt, aki Budaházy további fogva tartása mellett kardoskodott, a bíróság folyosóján kicsit meglökdösték. Uram bocsá' leköpték. Na és? Rászolgált? Mi az hogy, nagyon is! - hogy nagy klasszikusunkat idézzük, akinek hasonló fürdõkúrában már volt része, s aki persze nem jogerõs fegyházbüntetését tölti, hanem újabban egyre arcátlanabbul vigyorog ismét a képünkbe.

Megteheti. A nagy áprilisi forradalom garantált szabadságot biztosít ennek a privilegizált gazembernek, s esetleg újra miniszterelnök lehet, amikor Budaházy még mindig fogolyként fog valamely börtönben ülni. Ennyit mozaikként a nagy tavaszi rendszerváltásról... Ha ez a nép eltûrte-eltûri, meg is érdemli. Mert Goethével: "A történelem egyetlen tanulsága, hogy a népek és a kormányok soha semmit nem tanultak belõle".


Lipusz Zsolt - Kuruc.info