ÜZENET A MAGYAR SZENT KORONA VÉDELMÉBENÜzenet A Magyar Szent Korona védelmében
Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, délvidékre, õrvidékre és minden távoli tájon, ahol magyarok élnek

*

Tisztelt Magyar Testvéreim az elszakított országrészekben és a messzeségben!

2009. január 30-án 17 órai kezdettel tiltakozást kezdeményezett a Magyarok Világszövetsége a Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága elé. 2009. január 22-én kelt levelében Patrubány Miklós Elnök Úr kérdéseket tett fel Dr. Sólyom László Köztársasági Elnöknek a Magyar Szent Korona elzálogosítása ügyében.

Másnap a budapesti Kossuth térre is van egy 17 órára bejelentett tiltakozás, hasonlóan az elõzõhöz.

*

Kedves Magyar Lelkipásztorok a trianoni határokon túl!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás, Békesség! Erõs vár a mi Istenünk!

Hívõ magyarként a kereszt jegyében nagy tisztelettel megkérem a trianoni határokon túli és a távoli messzeségben szolgáló magyar lelkipásztorokat, hogy a fent jelzett idõpontok szerint az anyaországi tiltakozások után kevéssel, tartsanak könyörgõ Istentiszteletet a Magyar Szent Koronáért!

Szent István királyunk a Boldogságos Szent Szûz Mária örökös kegyes oltalmába ajánlotta Koronánkat, mielõtt visszaadta lelkét a Teremtõnek. E Szent Ereklye õrizte minden magyarban a hitet. Tartozunk azzal a kevés köszönettel õseink nagysága elõtt, egyházaink különösen, hogy a jövõ számára is biztosítjuk nemzetünk keresztény és keresztyén együvé tartozását. Öntsék tehát méltó szavakba szeretetben fogant tiszteletünket, hogy hallván hallja az Ég! Könyörögjünk együtt a tiltakozások után!

Elõre is hálás köszönet Magyar Testvéreinknek, akik majd elmondják az imákat!

*

Ím már nincs más menedékünk!
Minden magyar embert hív a Korona!
Ugye ott leszünk mind, akiket hív?
Ugye ott leszünk, ahová hív?

Úgy legyen!

*

Budapest, 2009. január 25., Szent Pál fordulásának napján

Lengyel Károly