A mamelukok kísértetutazása
Gavallér János

A mamelukok kísértetutazása


A társadalmi berendezkedés, - a biblia szerint is, 50 évente gazdag szegény fordulatoknak kell bekövetkeznie-, mint a szerencse forgandó és ennek következménye, hogy ugyanolyan gyorsan válhat valaki milliárdosból földönfutóvá, mint koldusból királyfivá. Igen ez a természet törvénye szerint be is következne, ha a hatalomgyakorlók az évszázadok során, rá nem jöttek volna, hogy ha a legerõszakosabb egyénekbõl formálnak engedelmes szolgáló réteget maguk köré, akkor az indokoltnál hosszabb ideig bitorolhatják a hatalmat.

Sõt, ideológiai magyarázatok nélkül, lelkiismereti törvényeket alkottak az idõk folyamán, még pediglen öröklési-jogfolytonosságot. Az öröklési-jogfolytonosság a magántulajdon szent és sérthetetlenségét jelenti, vagyis egy gyilkos, egy orgazda, egy pártelnök, egy liba tolvaj – függetlenül az erkölcsi normakövetkezményektõl-, családja, gyermekei számára biztosíthatja a kiegyensúlyozott életet a társadalmi jogszolgáltatás, az öröklés alapján. Vagy nem teljesen errõl lenne szó? Inkább arról, hogy a hatalom kiszolgálói – a fejlõdés elõrehaladtával a mamelukok, harcosokból átalakultak érdekképviselõ hivatalnokokká-, olyan elõnyöket élveznek a társadalom kiszolgáltatott rétegeihez viszonyítva, amelyek felrúgassák velük, az embermûködési kontrollt. Így kialakulhat, az a lelkiismereti törvény, amely az egyik ma született gyermek fölé emeli, a másik gyermeket, mivel szülõi identitás alapján, más normakontrollal rendelkezik. Az utódlás volt és ma is az egyetlen elfogadott törvény, amely meghúzza a lehetõségek határát az embercsoportok között. A hatalom mindig, ezért épít maga köré, ütközõ zónának, elkötelezett, egzisztenciális-arisztokráciát. A társadalomnak viszont a fejlõdés elõrehaladtával, újabb és újabb rétegei ismerik fel az érvényesülés tradicionális mivoltát, ezért a hatalomnak újabb és újabb rétegeknek kell biztosítania az egzisztenciális biztonságot. A kiszélesedõ „szociális olló”, viszont egyre nagyobb kizsákmányolást eredményez azok körében, akik kimaradnak az egzisztenciális biztonságból.

Vegyük alapul a XX. század végét, XXI. század elejét: A szocializmust fenntartó mamelukok megkapták az örökségi-jogfolytonosság alapján a gazdasági látszathatalmat a hatalomgyakorló háttérhatalomtól. A társadalmi normakövetkezmények, hogy összeomlani látszik a mûködõképes államhatalom, mert léleketikai szempontok alapján elfogadhatatlan a „következmények nélküli ország”. A fenntarthatóság érdekében már nyolcszázezer párttagot számlált a szocializmus biztonsági tartaléka, de kevésnek bizonyult, ezért az új társadalom, amely érthetetlen okok alapján a „Skála Kópék” egzisztenciális-arisztokráciájára épül, újra termeli önmagát, visszatért a harcos mamelukok alkalmazásához, azaz magánhadseregeket szervez, õrzõvédõket. A magukkal, testi erejükkel nem bíró, elszigetelõdött, erõszakos embereket maguk köré gyûjtik, a magántulajdonuk és testi épségük megóvásának érdekében. Történik mindez egy olyan társadalomban, ahol a magántulajdon szent és sérthetetlen, ahol a testi erõszak a legszigorúbban büntetendõ. A társadalmi törvények vagy nem elégségesek, vagy csak elszigetelõdött, kirekesztett emberek megtévesztésére szolgálhatnak, ha nem biztosítanak minden egyén számára azonos biztonságot. Ha viszont azonos biztonságot biztosít az állam minden állampolgára részére, akkor milyen alapon lehetséges a magántulajdon megkülönböztetett védelme!

A természet törvényeinek kordában tartása, az elidegenesítés az embermûködési szokásoktól, elõbbre való, mint a humánus gondolkodás által kiegyensúlyozni a társadalmi viszonyokat. Hosszútávon mindenképp az egymás segítésén alapuló társadalomé a jövõ, de hogy hány száz, hány ezer év az a természetes fordulópont, azt csak maga a szívet éltetõ lélek tudja. Kétezer évvel ezelõtt Isten fia, Jézus megmutatta az emberiségnek a viszonyulási nullpontot, azaz a kiindulási alapot és az úgy szól, hogy „Segítsd felebarátodat!” (a fele barát, a másik fele ellenség), ezért kivégezték, mert a hatalom önérdeke a mamelukok érdekévé vált. (lásd még: a döntéshozatal etikáját http://www.mtapti.hu/mszt/19991/huoransz.htm ) És hol tartunk most? Egy jottányit sem változott a társadalom szimbolika rendszere, csak technikai és tudományos fejlõdésen esett át, ezek alapján ma is a tematizálás a legfontosabb és mivel az erõ szimbóluma a magántulajdon - így válik idõutazó kísértetté minden magánhadsereg-, és így válik a társadalom a mamelukok kísértet világává. De közeleg az idõ, ahol újra érvényt szerez az életlélek impulzusa a „halott érdek” fölött; a morális normák és a tulajdon, az élet szolgálójává válik, nem pediglen a hatalom szimbolikájának játéka. A kísértetutazás a végéhez közeledik.

2010. 11. 22.