Üzenet a jobboldalnakÜzenet a „jobboldalnak”
/A magyarok szövetségének figyelmébe ajánlva/

Írtam, két-három üzenetet a „jobboldali” elitértelmiségnek – Miért?. Gondoltam hátha! Mint értelmes emberek, rájönnek, hogy amit mûvelnek az árulás. Tudják õk jól; ki kíváncsi arra, - hogy miért! Nem a gond terhe emészti vállunk, és a terhek súlya, mint évszázadok óta, - a szemüknek tükrében kéjeleg az értelem és nem a kín, az értelmiségi közöny vigyorog -, a hitet kölcsönzõ média zaja méltatlan. Értelmetlen felháborodások sokasága terel mindenkit zsákutcába pl.,- évezredek óta meglévõ cigány, zsidó probléma. Bármely eszmerendszer (feudalizmus, szocializmus, kapitalizmus) mûködhet a társadalom számára elfogadható, emberi léleknyugalmat kölcsönzõ dialektika alapján, ám semmilyen rendszer nem bírja el az alaptörvényeinek semmibevételét (pl. szólásszabadság, alkotmányos emberhez méltó élet, egészséghez való jog stb.).

Ki mondja el, amit Gyurcsány akart? Hogy „Hazudtunk reggel, délben, éjjel” s minden híradóban este, mert nem értette a nép, nem szocializálódott az ember arra, hogy állat. /Ha kinyilvánítja érzelmeit, felszabadítja lelkét, megverik, megbüntetik, ellehetetlenítik, munkanélkülivé teszik, azaz állatsorba taszítják a pénzhatalom érdekszolgálatában./
Mert - a pénz számít, vagy az ember, a pénz rabjai legyünk, vagy a robot áldozatai?-,
akarnak-e válaszolni, vagy gazdáik, a mammonurak letiltják önöket?
Gúny tárgyává, vagy áldozattá tenni valakit, míg számok bûvöletében izzik a világ, egyszerû, de a lelkükhöz vezetõ ösvény nem szólhat nyers érvekrõl, mert „lelkében él a nemzet” , azaz csak érzésközvetítõként számít önökre és jelképesen önökön keresztül a nép, a nemzet, az ország iránymutató magatartásra. Hogyan mûködhet egy társadalom, ahol a bûnözõket a politikai elit neveli ki, és minden közösségi érzéselvet nélkülöznek a mindennapi cselekedetek? Hogyan lehetséges olyan csûrés-csavarása a jognak, hogy „NA ÉS?” a jogászok meg megvédenek oszt jó napot", elévülési idõk után hozott nevetséges ítéletek, titkosítások, az emberi logika arcul köpése zajlik médianyilvános csinnadratták közepette és az összes értelmiség nem tüntet, nem sztrájkol, ugyanakkor média által a létbizonytalanságban tengõdõ embereket erre biztatja? Etika, morál, erkölcs, demokrácia!!!


Pillantsunk bele az Alkotmányba:


2. § (1) A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam. (Valószínûleg e kitételnek a Lisszaboni szerzõdés megszavazása után nem felel meg az ország)


(2) A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselõi útján, valamint közvetlenül gyakorolja. (Vajon hogyan értelmezi a rendfenntartó erõk parancsnoksága a közvetlen gyakorlást?)


(3) Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom erõszakos megszerzésére vagy gyakorlására, illetõleg kizárólagos birtoklására. Az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és egyben köteles fellépni. (Kizárólagos birtoklás? Válságkezelõ kormány?)

67. § (1) A Magyar Köztársaságban minden gyermeknek joga van a családja, az állam és a társadalom részérõl arra a védelemre és gondoskodásra, amely a megfelelõ testi, szellemi és erkölcsi fejlõdéséhez szükséges. (Lopni, csalni, korrupttá válni?)

70/B. § (1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a munkához, a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához.

70/D. § (1) A Magyar Köztársaság területén élõknek joguk van a lehetõ legmagasabb szintû testi és lelki egészséghez. (Pénzrõl, paripáról nincs szó!!!)

70/E. § (1) A Magyar Köztársaság állampolgárainak joguk van a szociális biztonsághoz; öregség, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibájukon kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén a megélhetésükhöz szükséges ellátásra jogosultak.
(A kilakoltatottak vajon mit szólnak a szociális biztonsághoz?)Természetesen szemezgethetnénk napestig, de a demokrácia játékszabályai hazánkban úgy értelmezhetõk, ahogy a hatalom, avagy a jogásztársadalom értelmezni kívánja! Mit is kapunk hát az elitértelmiségtõl? – Iránymutató magatartásformát?- Á, dehogy! Legendák sugdosását a kiskapukról, az adóelkerülésekrõl, az ügyeskedésrõl, a korrupt életvitel törvényszerû elfogadásáról, spekulációról stb.
Még akkor is ezt kell mondanunk, ha a médiában eljátsszák, megbízóik igazság hirdetõ magatartásra utaló megrendeléseit. Mert épp a Rózsadombról beugorva a stúdióba, a szerkesztõségbe, a katedrára, a parlamentbe sajnálkoznak az ország helyzetén, majd munkájuk végzése után visszatérnek megszokott kollaboráns életvitelükhöz, sõt üzletet kötnek azokkal, akit bírálnak, adót kijátszanak, együttmûködnek, és lázadásra buzdítanak a saját maguk által elõállított hazug világ megváltoztatására.

Innentõl kezdve – mondják hataloméhes pártlogikával-, innentõl kezdve csak törvényes rend szerint mûködtetjük a társadalmat, ha 2/3-os többséget kapunk, elsõ dolgunk lesz jogfolytonossá tenni a jogtalan privatizációs vagyonszerzést? Vagy valóban igazságosnak hiszik a jókor jó helyen, elv alapján történt vagyonosodási folyamatot, azaz emberi nyelvre fordítva, a szocializmus haszonélvezõi a kapitalizmus nyertesei? Vagy tulajdonképpen most már, attól a vonaltól húzva, ahonnan elkezdõdik a demokrácia titkosítása, megmásíthatatlan gazdasági viszonyok fognak uralkodni, kirakat perekkel, le nem töltendõ ítéletekkel, elévült bûncselekményekkel oszt jó napot?

A történelmi igazságszolgáltatás legfõbb kitétele a néplélek felszabadítása, egyfajta megkönnyebbülés-érzetteremtés, egyébként nincs értelme az egyetemes jogfolytonosság feletti globalizációs gazdasági burjánzásnak. Azaz a világgazdaságot uraló pénzoligarchiák nem tudják biztosítani az emberiség és fõleg hátrányos helyzetû nemzetek humánus életvitelét, így szolgálatuk, velük való együttmûködés csak az úgynevezett piacgazdaság, vagy más szóval gyarmatosítás felgyorsítását segíti elõ. Kiszolgáltatottá válik még jobban hazánk, így annak az erõnek, amely meg kívánja szerezni a hatalmat, tudnia kell, hogy a magyar lélek a világ elitben nem bízik,- A Magyar Köztársaság független, demokratikus jogállam.-, A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé-, és nem kíván a gazdasági világ kiszolgáltatott kutyája lenni!

2009.08.14.Gavallér János
A Kárpát harsona munkatársa