A RENDSZERVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN ! (Az írás 2012.I.31-én utóirattal lett bõvítve!)A Magyarok Országos Gyûlésén, Bösztörpusztán elhangzott elõadásom bõvített változata.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim !

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlévõket, a nézõket és az olvasókat, Brindza András vagyok, az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom elindítója, alapító tagja és médiafelelõse.
Cicero szerint az a jó szónok, aki a hallgatóságot tanítja is, gyönyörködteti is, és cselekvésre indítja.. Elõször magamról mondanék néhány mondatot. Sohasem voltam tagja az MSZMP-nek, az MSZP-nek, a titkosszolgálatoknak, titkos szervezeteknek – a szabadkõmûveseknek - kapcsolatom nem volt és most sincs velük, Soros pénzen sem tanultam Oxfordban, vagyis teljesen tiszta ember vagyok. 1988-ban kezdtem foglalkozni a politikával, 1989-ben beléptem az SZDSZ-be, de miután láttam, hogy nem az ország, hanem a nemzetközi pénz- és háttérhatalom érdekeit képviselik, 1996 nyarán kiléptem és a Napi Magyarországban megírtam a Mérlegen a Mérleg utca címû cikkemet, mely nagy port kavart fel.


Már akkor és ma is azonosulok azzal, amit Teleki Pál mondott: „Becsületünk elõbbre való a jólétünknél.” 1996 óta semmiféle pártba nem léptem be. 1997-ben elindítója és vezetõje voltam a Polgárok Érdekszövetségének, mely szervezettel több tüntetést tartottunk pl. 1997 és 1998-ban a Demszky-ellenes Városház utcait, ahol követeléseink közé tartozott a vízmû-privatizáció leállítása, a korrupció, a bevásárlóközpontok, az offshore céges parkolási rendszer, és az önkényuralom elleni fellépés.


A Nato-csatlakozás ellen is szintén többször tüntettünk a Társadalmi Koalícióval együttmûködve, de ott voltunk ( egyik szervezõje voltam ) Dr.Zacsek Gyuláékkal 1997 november 3-án a Hõsök terén és a Kossuth téren is a magyar föld védelméért szervezett tüntetésen. 1997-ben a Kossuth téren 3 hétig egyfolytában tüntettünk a fenti célok eléréséért. 1998-ban kezdeményezõje voltam a parlagfû probléma megoldására létrehozott tárcaközi bizottságnak. Ehhez J. Halász Judit, a késõbb létrejött Parlagfûmentes Magyarországért Egyesület elnöke és Pós Péter is csatlakozott.


1999-re egyértelmûvé vált számomra, hogy a civil összefogást szélesíteni kell, mert már akkor láthatóvá vált néhányunk számára, hogy Magyarország súlyos válságba kerül ! 1999 májusában Dr.Drábik J.-sal és Tõke P.-rel megalapítottuk a Leleplezõ könyvújságot ! A 2000/4-es Leleplezõ könyvújságban a következõket írtam: "Megítélésem szerint jelenleg az uzsorás, privát pénzhatalmi diktatúrára alapozott monopolista tõkés gazdaság jellemzi a mai valóságot. A pénzhatalmi globalizáció, amely felé az országot viszik, a piacgazdaságot, a demokráciát és egyetemes jólétet ígéri, valójában azok halálos ellensége. Ez egy történelmi zsákutca lesz az emberiség és a magyarság számára."


1999-ben kezdtem szervezni a civil mozgalmat, rövidesen Síklaky István is beszállt a szervezésbe, majd 2000 januárjában megalapítottuk az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalmat. A mozgalom nevét Síklaky István ajánlotta, és olyan nevek voltak az alapítók között, mint Dr. Drábik János, Prof. Dr. Samu Mihály, Éliás Ádám, Dr. Zacsek Gyula, Prof. Dr. Kindler József,
György Lajos, Varga István, Dr. Mándoki Andor, Kincsesné Szalka Mária, Prazner Gyõzõ, Varga Attila, Vicsotka Mihály. Már a megalakulásnál - Síklaky István jóvoltából megjelent A Fennmaradás társadalmi programja c. könyv, mely a pénzuralmi globalizmus alternatíváját - az élet útját vázolta fel a társadalom számára. Ezt 2003-ban a Létbiztonság és harmónia címû programkönyv követte, és 2009-ig közel húszezer oldalt ( számos könyvet ) írtak mellé az ÖFEM alapítói. Az ÖFEM egyetlen forint közpénzt sem használt fel eddigi tevékenységéhez, de pl. az EU-csatlakozás ellen több civil szervezettel együtt több mint egymillió röplapot szórtunk ki saját pénzbõl. Magamról még annyit, hogy filozófiával és közírással is foglalkozom- és szerkesztõje voltam a
Fix Tv Paragrafus c. mûsor külön sorozatának. A 16 részes mûsor interneten visszanézhetõ a www.nemzetiegyseg.com elosztó honlapon. (A Fix Tv sugárzását elõször a UPC, majd az Antenna Hungária szüntette meg...)
Tagja vagyok még a Magyarok Világszövetségének, a Levegõ Munkacsoportnak, s a Magyar Rendszerváltók Országos Szövetségének médiafelelõseként is tevékenykedem.Az elõadásom címe: A MAGÁNPÉNZRENDSZERRE ( KAMATRA - KIZSÁKMÁNYOLÁSRA ), MÉDIA- ÉS PÁRTURALOMRA ÉPÜLÕ NEOLIBERÁLIS RENDSZER MEGBUKOTT –
A RENDSZERVÁLTÁS ELKERÜLHETETLEN !

A modern kor történelmét nagy mértékben meghatározó magán-pénzhatalom a nagy vagyonosok többé-kevésbé együttmûködõ rétege a reneszánsz végén alakult ki. E kezdetek két legnevesebb pénzvagyonos családja a Mediciek és a Fuggerek. A legnagyobb és a mai idõkben is a legtöbb pénzzel és befolyással rendelkezõ bankár-dinasztiát, a Rotschild családot a frankfurti Mayer Amschel alapította (1743-1812). Õ mondta: "Add nekem egy nemzet valutájának ellenõrzését, s az már nem érdekel, ki hozza a törvényeit..!" E rétegben több mint 200 éve kialakult a törekvés arra, hogy az egész emberiség felett hatalmat gyakoroljanak, s ennek segítségével az emberiség nagy tömegeit folyamatosan sarcolják-kizsákmányolják.


E folyamat alapvetõ összetevõje volt a pénzkibocsájtás jogának megszerzése a közhatalmaktól -- a pénzkibocsátó magánbankok kialakulása. Az elsõ az Angol bank volt, majd döntõ fordulatot jelentett 1913-ban az Amerikai Egyesült Államok pénzkibocsájtási jogának megszerzése egy magánbank-csoport, a Federal Reserve Board által. (Ekkor kezdõdött meg az USA eladósodása. Ma már a világ legeladósodottabb országa.) Így alakult ki a magán-pénzrendszer, amely a legújabb idõkben uralkodóvá vált a nyugati és a nyugat döntõ befolyása alatt álló világban. Ez a pénzhatalom szervezte meg a francia forradalmat, õk pénzelték az 1848-49-es szabadságharcot leverõ orosz csapatokat, komoly pénzzel támogatták Lenint és Hitlert. Az I. és a II. világháború kirobbantásáért, a trianoni tragédiáért, a vietnámi és az iraki háborúért is a nemzetközi pénz- és háttérhatalmat terheli a felelõsség, és a világgyarmatosító, neoliberális globalizmust is õk vezérlik. Céljuk, hogy kizárólagos pénzügyi, gazdasági, politikai és katonai hatalomra tegyenek szert, valamint az egy központból irányított önkényuralmi világkormány-világállam létrehozása..!


Magyarországon az ún. rendszerváltás után a Nemzetközi Valutaalap nyomására a nemzetközi pénzvilágot kiszolgáló magyar Országgyûlés 1991-1992-ben mondott le a kormányzás és a gazdasági felemelkedés legfontosabb eszközeirõl, a pénzkibocsájtás, kamat-árfolyamszabályzás- és a hitelrendszer irányításának jogairól, és kötelezte magát arra, hogy a befolyt adók által nem fedezett közkiadásokhoz és a hazai gazdaság bõvülésénének pénzellátásához szükséges pénzt kizárólag az uzsorás magán-pénzpiacról szerzi meg -- kamatozó kölcsönök formájában..! Ennek során a magyar államadósság 1989. évi, mintegy 20 milliárd dollárról mára már 100 milliárd dollár fölé növekedett, annak ellenére, hogy az elmúlt 20 évben a hazai közös tulajdonú termelõvagyon közel 90%-át az egymást váltó kormányok azzal az indokkal adták el jóval áron alul, a felhatalmazásunk nélkül és törvénytelenül, hogy a befolyt összegekbõl az adósságokat törlesztik. Varga István szerint az ország és a vállalatok összadóssága 200 milliárd Euro körül van.


Az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom szerint ( ld.: Síklaky István -- Létbiztonság és harmónia c. könyvét ) a pénzkibocsájtás rendszerének visszavételére, vagyis a hitelrendszer társadalmasítására van szükség. Állami bankot kell létrehozni, amelynek feladatai közé tartoznak a következõk: pénzt teremteni a hazai vállalkozások -gazdák hitelszükséglete számára, elsõ lakás megvásárlásához vagy megépítéséhez, olcsóvá tenni ezeket a hiteleket. Az államnak feladata gondoskodni arról, hogy csereeszköz, pénz álljon az emberek rendelkezésére, éppen olyan szolgáltatásként, mint a közbiztonság vagy az alapoktatás..! A gazdasági tevékenységhez szükséges pénzt - a többi közszolgáltatáshoz hasonlóan önköltségen, egy-két százalékos kezelési díjjal kell kihelyezni. Így lehet azt elkerülni, hogy az ország gazdaságát, vagyis a nemzet-nép mindennapi életét ne a nemzetközi magánkézben lévõ pénzhatalom irányítsa, hanem a társadalom által választott kormány.


Az Euro bevezetése sem szolgálja az ország érdekeit, mert a forint kiiktatásával az állam elveszíti a nemzetgazdaságunk folyamataiba, az állampolgárok védelme érdekében való beavatkozás lehetõségét. (Az EU-csatlakozás = a magyar gazdaság, pénzrendszer, jogrendszer – törvényhozás, a „demokratikus intézmények” és a külügyek alárendelése a nemzetközi pénz- és háttérhatalomnak, a multiknak és a tõke szabad áramlásának – lásd az interneten – www.nemzetihirhalo.hu címlapján a publicisztika rovatnál Brindza András, vagy a www.fennmaradas.uw.hu honlapon az EU-s menüponton -- Milyen is valójában az EU ? c. tanulmányomat.


Az ember, vagy egy nemzet méltósága abból is következik, hogy képes a saját maga törvényeit meghozni. Ne higyjünk a hazug propagandának, hogy az EU-tól sok pénzt kapunk, mert hiteles és neves pénzügyi szakemberek és közgazdászok kiszámították, hogy mindent összevetve sokkal többe kerül, mint amennyit hoz ( Pénzügyi szakemberek szerint, évente kb. 3000-4000 milliárd Ft veszteséget okoz ) – meg kell tanulni, hogy „ingyen pénz” nincs a globalizált tõkés világban !!


Egy állam gazdasági önállóságának alapvetõ feltétele a saját fizetõeszköz feletti rendelkezés, annak híján az ország külsõ függésbe, kiszolgáltatottságba kerül - nem marad cselekvési tere. Gondoljunk arra, hogy a történelem az élet tanítómestere. Történelmünk folyamán, egy külsõ hatalom elnyomása, vagy az ahhoz való igazodás (pl.: Ausztria, a bolsevista szovjet diktatúra, az EU önkényuralma) lényegében soha nem szolgálta Magyarország emelkedését és boldogulását..! Liberális közgazdászok a pénzkibocsájtásra azt mondják, hogy inflációt okoz, de példák vannak arra, hogy ez nem igaz pl.: a Kossuth-bankó, az 1930-as évek német gazdasága, Magyarországon a II. világháború elõtt és után, és Szingapúr jelenlegi rendszere.


Az igazság az, hogy kb. 15%-os mértékig lehet finanszírozni a költségvetést úgy, hogy ne okozzon inflációt - ha meghatározott célokra van fordítva, pl. munkahelyteremtésre, kutatásfejlesztésre. Az állami közpénz fedezete az emberek munkája, s az általuk fizetett adók. Inflációt sokkal inkább az okoz, hogy a felvett hitelekre magas kamatot kell fizetni a pénzvagyon-tulajdonosok számára, akik munka nélkül magas jövedelemre tesznek szert. Síklaky szerint az adósságfizetést 3 évre fel kell függeszteni és újra kell tárgyalni, és kérni kell - csakúgy mint a lengyelek és az argentínok - hogy annak jelentõs részét engedjék el ! A pénzrendszerrel kapcsolatosan tájékozódhatnak pl.: a www.eleg.hu, a Korszellem ( Zeitgeist ) és a Pénz, mint adósság c. filmekbõl, www.zugzwanged.org, (saját teremtésû helyi pénz - www.ideje.hu), a Leleplezõ könyvújságból, és Dr. Drábik János könyveibõl, David Icke: ...és az igazság felszabadít c. könyvbõl.


A pénz- és háttérhatalomnak négy fõ eszköze van érdekei érvényesítésére. Az elsõ: a rendelkezése alatt álló tömegtájékoztatás és a vele egybefonódó tömegszórakoztatás révén (televíziók, rádiók, újságok, mozi) nagymértékben meghatározza, hogy a választók kikre szavaznak. A második: a kezében lévõ magánpénzrendszer, IMF, bankok és hitelminõsítõk, a felülrõl szervetett nagyobb pártoknak sok pénzre van szükségük mûködési költségeikre, reklámra, a "megélhetési politikusoknak" való juttatásokra. E költség fedezetét - különbözõ úton-módon a pénzhatalomtól kapják. Ennek fejében gondoskodnak róla, hogy a "közhatalmi döntések" lényegében egybeessenek a pénzhatalom döntéseivel. Ha "homok kerül a fogaskerekek közé", akkor jön a puccs, a katonai diktatúra, a politikai gyilkosság, vagy a "megelõzõ csapás", aminek révén a "rend" helyreáll, és vissza lehet térni a szokásos "demokratikus" technikákhoz. ( Lásd: Lumumba Allende, a két Kennedy, az USA folyamatos terrorizmusa, az interneten -- a Láthatatlan birodalom címû filmben !! ) A harmadik: az ide telepített multik, élelmiszerláncok, bevásárlóközpontok -- a másik nagy pénzszivattyú mûködtetõi ! A negyedik: a lisszaboni, az IMF-es- és más, Magyarország számára elõnytelen jogi szerzõdések, és a NATO !!


A média nagy többségében kialakult helyzet elfogadhatatlan a civil társadalom számára. A lényeges dolgokról beszélõ hiteles embereket (pl. a pártoktól független civileket) nem, vagy nagyon ritkán engedik be a nagy televíziókba, kivételt képez az Echo Tv, ahová ritkán behívnak 1-2 szakértõnket. ( Sajnos az Echo Tv-nél is romlott a helyzet, pl.: szeptemberben a Hangos többség c. mûsorban a Fideszhez közeli Pesty László általánosítva, kritikán aluli módon szólt a civil társadalomról -- a mûsor készítõi nem adtak lehetõséget, hogy a valódi, független civilek közül valaki bekerüljön a mûsorba. Már a tartalmas és fontos sms-ek nagy részét is kicenzúrázzák..! )


A médiaterror erõsödése miatt 2009 tavaszán bojkottfelhívást adtunk ki, amelyet igyekszünk nagyon sok emberhez és szervezethez eljuttatni !Bojkottfelhívás a médiaterror ellen -- a valódi sajtószabadságért !


A magyar társadalom súlyos politikai, alkotmányos, pénzügyi, gazdasági, szociális, erkölcsi és értékrendbeli válságban van. A válság kialakulásának legfõbb felelõsei az elmúlt években-évtizedekben hatalmon lévõ pártok és politikusok, valamint a velük maffiaszerûen összefonódott, a nagy televíziókban, rádiókban, újságokban dolgozó vezetõ és szerkesztõ kulcsmanipulátorok ! Mivel az ORTT nem képes a feladata ellátására, így büntetlenül és sorozatosan megsérthetik a Magyar Köztársaság ( törvénytelen ! ) Alkotmányának 61-ik paragrafusát ( l. kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van szabad véleménynyilvánításra ), és a Médiatörvény 4-es paragrafusát, mely kimondja:" a közérdeklõdésre számot tartó hazai és külföldi eseményekrõl, vitatott kérdésekrõl tájékoztatásnak sokoldalúnak, tényszerûnek, idõszerûnek, tárgyilagosnak és kiegyensúlyozottnak kell lennie," ( Ez egyaránt vonatkozik a közszolgálati, kereskedelmi, non-profit és a tematikus mûsorszolgáltatókra. )
A pártoktól független civil szervezetek és újságírók által bojkott alá vont legveszélyesebb televíziókban, rádiókban, újságokban állandóan tapasztalható az elhallgatás. ( pl.: az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom szakértõi a Leleplezõben, már 2000 körül megírták a válságot, és a kiút programját, lásd Létbiztonság és harmónia c. könyvet, de a fõáramú médiába, néhány kivételtõl eltekintve nem engedték be õket !), a félrevezetés ( pl. ATV-én az Újságíróklub, RTL-en a Heti Hetes, a Nap-kelte, stb.), a társadalmi zavarodottság és atomizálás létrehozása. Az RTL és a TV2 esetében az erõszakosság (pl. késõ esti filmek) és a negatív érzelmek erõsítése (pl. Barátok közt, Jóban-rosszban), a magyarellenesség -- bizonyítékok nélküli rasszistázás (pl. Mokka), valamint a társadalom lelki, erkölcsi, szellemi rombolása is megfigyelhetõ.. A demokrácia azt jelenti, hogy népuralom, és azt is, hogy hitelesen kellene informálni a társadalmat, aminek alapján ki-ki szíve, meggyõzõdése, lelkiismerete szerint választhat. Mivel ez az alább felsorolt, nagyrészt külföldiek tulajdonában lévõ médiában ( Szingapúrban a média 3%-a lehet külföldiek tulajdonában ! ) nincs meg, és összességében nem szolgálják az ország és a társadalom érdekeit, ezért bojkottfelhívással fordulunk a magyar nemzet-nép jövõjéért aggódó és felelõsséget vállaló állampolgárok és társadalmi szervezetek felé!!
Bojkottáljuk a legrosszabbakat: ATV-t, RTL-t, Nap-keltét, MTV-t, TV2-t, Hír Tv-t, ( a Hír Tv-ben több értékes mûsor is van, csak szakmailag és politikailag problémás ) Klub-rádiót, Info-rádiót,
Népszavát, Népszabadságot, 168 órát, Blikket, és a Hócipöt !!! A kábelszolgáltatók közül bojkottáljuk a UPC-t (a Fix Tv levétele miatt), és a T- Home-t (a Zenit Tv levétele miatt)!!
Arra is kérünk szépen mindenkit, hogy ne vásárolják, és ne vegyék igénybe azoknak a vállalatoknak a termékeit és szolgáltatásait, amelyek hirdetéseiket a fenti médiában teszik közzé, és tegyenek meg mindent, hogy a bojkottfelhívást az interneten, e-mailben, ha lehetõségük van rá újságban és röplapon is minél több emberhez, szervezethez eljuttatni !! Úgy gondoljuk, hogy a pártoktól független, hiteles civil szervezetek támogatása adhat legitimációt (ha kiérdemlik!) a hatalmi ágaknak, a médiának, és ha megvalósul a valódi rendszerváltás -- a médiában dolgozó manipulátoroknak felelniük kell a tetteikért !!
Biztosak vagyunk benne, hogy az erõsödõ civil társadalom bojkottja, megrendítõ erejû lesz a neoliberális-világgyarmatosító, pénzuralmi-globalizmus- és az érdekeit szolgáló Országgyûlés pártjainak a szekerét toló médiára !
Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom (www.fennmaradas.uw.hu, www.utolag.com - Drábik menüpont), Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége (www.marevosz.gportal.hu, www.eleg.hu),\' Sajtó Levelezõk Klubja, Rendszerváltó Fórum, Független Újságírók Szövetsége
Kelt: Budapest, 2009. Jégbontó és Kikelet havábanSzéchenyi István szerint: "A pártoskodás a nemzet megrontója." Az ún. rendszerváltó, de a társadalom nagy többsége szerint csak módszerváltó pártok (mindent megváltoztattak, de lényegében sok minden nem változott a kommunista diktatúrához képest) 1989-ben demokráciát, alkotmányos jogállamiságot, sajtószabadságot, szociális piacgazdaságot és jólétet ígértek. Ezek közül lényegében semmi nem valósult meg. Megvalósult viszont Magyarország eladósítása, kiárusítása, kifosztása, gyarmatosítása, és az önkényuralom fenntartása. A módszerváltók a régi állammonopolista diktatúra helyett nem demokráciát és jólétet csináltak, hanem létrehoztak egy pénz, média- és párturalomra épülõ -- demokráciának hazudott magánmonopolista diktatúrát..!


Ezért az úgynevezett bal és jobb oldal is felelõs az elmúlt húsz évért ( a jobb oldal a kisebbik rossz ), de ez már idejét múlt meghatározás, mert a lényeges kérdésekben nincs különbség a két oldal között !! Elnyomó, kifosztó, neoliberális gyarmatosítók, és elnyomott, kifosztott, öntudatra ébredt nemzeti radikálisok ( és sajnos sok felelõtlenül élõ, közömbös testemberek tömegei ), gyarmatosítottak vannak. Ezért a harmadik utas civilek azt mondják, hogy fel kell oszlatni és el kell számoltatni az MSZP-t, az SZDSZ-t, az MDF-et, és a Fidesz-KDNP-t, a ditatúrákat mûködtetõ vezetõiket és a válságokozókat örökre el kell tiltani a közhatalomtól !!!

Szolzsenyicin a következõket írta 1991-ben a pártoskodásról: "Mi a párt? Emberek csoportja, mely meg akarja ragadni a hatalmat, hogy lehetõsége nyíljon programja megvalósítására. A párt szó azt jelenti: rész. Ha pártokra oszlunk, azt jelenti: részekre oszlunk. Ha a párt a nép része, vajon kivel áll szemben? Nyilván a nép többi részével, mely nem követi. Minden párt elsõsorban nem az egész nép, hanem saját maga, és követõi érdekében tevékenykedik. A pártérdekek elhomályosítják a nemzeti érdekeket. Az elsõ szempont: mi kell saját pártunknak a következõ választások sikeréhez? Ha az ellenséges párt valami hasznosat kezdeményez az állam és a nép javára, megengedhetõ, hogy, ha úgy tetszik, ne támogassuk. A pártok érdeke, de még a létezésük sem azonos a választók érdekeivel. A pártok versengése eltorzítja a népakaratot.
Már az ókorban Titus Livius megírta: "A pártok közötti harc sokkal nagyobb bajt hozott és hoz is a nép számára, mint a háború, az éhínség, a dögvész, vagy bármely más istencsapás."
Jonathan Swift szerint: „A párt sokak õrültsége kevesek érdekének szolgálatára.”
A harmadik utas civileknek az az álláspontja, hogy meg kell szüntetni a pártok közpénzbõl való finanszírozását, és azok, akik pártoskodni akarnak, pártoskodjanak a saját pénzükön. A választásoknál szigorúan csökkenteni, korlátozni, megfelelõ keretek közé szorítani és ellenõrizni kell a pénzek felhasználását. A Magyarok Szövetsége aláírásgyûjtést kezdeményezett, hogy az országgyûlési képviselõk ne pártlistáról, hanem egyéni választókörzetekbõl kerülhessenek az országgyûlésbe. Úgy tûnik, hogy igaza volt Arany Jánosnak, aki a következõket mondta: "Ennek az országnak egy párt is sok."


2002-ben, a mozgalom bemutatására a következõket írta Síklaky István: "A kamatra (kizsákmányolásra) épülõ globalizálódó kapitalizmus az emberiség túlnyomó többségét egyre nagyobb nyomorba, kiszolgáltatottságba taszítja, és pusztítja az élet természetes feltételeit. Belsõ ellentmondásai folytán összeomlóban van. Történelmi szükségszerûség, hogy valamilyen módon átadja a helyét egy természetes társadalmi rendnek.
A természetes társadalom mentes a pénz, média- és párturalomtól, önigazgató, emberközpontú, harmóniában van a természeti környezettel, és mindenkinek létbiztonságot nyújtó szociális igazságosságot valósít meg. Erkölcsi (természetjogi) alapja a felebaráti szeretet. Magyarországi megvalósításának tervét a Fennmaradás társadalmi programja, késõbb a Létbiztonság és harmónia címû könyvek, a www.fennmaradas.uw.hu honlap, legtömörebben pedig a 12 pont tartalmazza. A mozgalom feladata: minél több emberrel megismertetni ezt a programot és tudatossá tenni, hogy Magyarországon való megvalósításának egyetlen feltétele az állampolgárok e program alapján való összefogása békés, de határozott együttes cselekvésre."


2002-ben a Röplap 1-ben a következõket írtuk Síklakyval: „A magyar társadalom béklyóban vergõdik, nincs választási lehetõsége. 12 év politikai fejleményei azt eredményezték, hogy a hatalomban lévõ politikusok -- míg látszatra torzsalkodnak -- együtt árusítják ki az országot, teszik pénzgyarmattá.
A gyárak, a kereskedelem, a bankok, a közmûvek után most már a földvagyont, a kórházakat, az energiaszektort, és az ingatlanok megmaradt részét is át akarják játszani idegen érdekeknek.
Ezt alapvetõen az teszi lehetõvé, hogy jelenleg a képviselõket a választók nem ellenõrizhetik, nem kérhetik számon ígéreteiket, és nem hívhatják õket vissza..! (Kossuth mondta: „Ahol a választók a képviselõket nem hívhatják vissza, ott nem demokrácia, hanem uralom van.”) A média segítségével 4 éven át azt csinálhatnak, amit csak akarnak. A kör bezárult. Mára már minden parlamenti párt leszerepelt.
Új erõre van szükség, amely összefogásra készteti a társadalmat, hogy közös erõvel megváltoztassuk az útirányt, s a pénzgyarmati szolgasorból kilépve szabad, igazi öko-szociális piacgazdaságot és részvételi demokráciát megvalósító, tisztes jólétben élõ, népességben, anyagi és szellemi értékekben gyarapodó, független, semleges Magyarországot teremtsünk !!”


( A szabad-mandátumos képviseleti demokrácia alapvetõ fogyatékosságát J. J. Rousseau a következõképpen fogalmazta meg: „Az angol nép szabadnak gondolja magát, de erõsen téved; csak a parlamenti képviselõk megválasztásának idején szabad: mihelyt megválasztotta õket, ismét szolganép és semmit sem számít.” A helyes megoldás: a kötött mandátum, a visszahívhatóság. Ezért kell bevezetni a becsületszerzõdés intézményét, vagyis be kell hozni a politikába a becsületet !! )


2005-ben már a következõket írtuk Síklakyval: „Magyarország helyzete siralmas, a holnapja alapjában rajtunk múlik. Az elvtelen paktumokkal és titkos megállapodásokkal hatalomba emelt szûk érdekcsoportok baloldali és jobboldali pártszínekben uralják az országot - maguk hasznára magánosították a nemzeti vagyon többségét, felosztották egymás között Magyarországot -- hatalmuk korlátlan és ellenõrizhetetlen !! A demokrácia és a jogállamiság díszletei mögött valójában gátlástalan zsákmányszerzés, a nemzetközi pénzhatalom és a multik kiszolgálása, a "rend" fenntartása ( ha kell erõszakkal ), az ország kiárusítása és gyarmatosítása zajlik.


Közben a kezükben lévõ médiában (tisztelet a kivételnek) folyik az agymosás: a nép félrevezetése, butítása-manipulálása, az állampolgárok szellemi, lelki, erkölcsi és fizikai tönkretétele, a valódi ellenzék -- az országgyûlésen kívüli hiteles szervezetek, szakértõk kirekesztése, elhallgatása. Újabb és újabb irgalmatlan adóterhek présében roppan össze az ország, miközben milliárdok tûnnek el nyomtalanul. Egyre növekszik a multik és a Távol-keleti vállalkozások által forgalmazott, ritkán ellenõrzött, sok esetben egészségtelen, silány minõségû külföldi áruk korlátlan dömpingje.
A rossz pénz- és adórendszer, valamint a neoliberális gazdaságpolitika mellett az egyenlõ elbánás elvét nélkülözõ, megalázó EU-csatlakozás, és az árudömping is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy a magyar vállalkozások közel 75%-a tönkrement -- vagy 2-3 éven belül tönkre fog menni !!
A nehéz helyzetbe került hazai vállalkozásoknál indokolt esetben adó elengedésre van szükség !! Megálljt kell parancsolnunk a rontó erõknek !!
Tudomásul kell vennie a nemzetnek, hogy a Történelmi Alkotmány alaptételei nem szüntethetõek meg, és nem függeszthetõk fel. Ha az alkotmányos rend megszakad, mindannyiunk kötelessége élni az ellentmondás és ellenállás jogával.”
( Megérett az idõ arra is, hogy a Szent Korona eszme alapelveit néhány az ország érdekeit szolgáló ponttal bõvítsük: pl. csak egyéni választókörzetekben induló visszahívható képviselõjelöltek indulhassanak a választáson, vagyis ne lehessenek pártlistás képviselõk az országgyûlésben, pénzkibocsájtás jogával csak a Magyar Állam rendelkezhessen - kivéve a helyi pénzeket, az állami vagyon leltárának a megléte, magyar katona ne lehessen külföldön, külföldi ne lehessen Magyarországon, örökre el kellene tiltani az ország vezetésétõl azokat a politikusokat, akik a Szent Korona eszme alapelveit figyelmen kívül véve vezették és vezetik az országot !! )
A következõ oldalon a Szent Korona eszme alapelvei olvashatók, majd az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom 2005-ben megjelent 12 pontja.


A Szent Korona eszme, a magyar történelmi alkotmányosság a magyar államot több mint ezer év óta létrehozó és fenntartó nemzedékek jogtudatában végbement fejlõdés eredménye, amit a mai és az utánunk következõ nemzedékeknek alapvetõ létérdeke átvenni és továbbfejleszteni. Magyarország alkotmányos rendje 1944. március 19-én, a német megszállással megszakadt. Ez az állapot a szovjet megszállással folytatódott.
A szovjet csapatok 1991. évi kivonulása után lehetõség nyílt az alkotmányosság helyreállítására, ezt azonban a hatalmát megõrzõ, továbbra is önzõ és idegen érdekeket szolgáló politikai elit mindezidáig nem teljesítette.
Magyarországon a jelenleg is hatályos, az Országgyûlés által többször is módosított, népszavazás által meg nem erõsített "ideiglenes alkotmány" (1949. évi XX. tv. „Sztálini alkotmány”) van érvényben, amely azonban állam és jogfelfogásunktól idegen, történelmi hagyományainkkal ellentétes.
A Történelmi Alkotmány nem az állam akaratát képviseli, hanem az állam számára ír elõ kötelezõ szabályokat. A jelenlegi Alkotmány szerint a legfõbb törvényhozó szerv az Országgyûlés, amit semmi nem korlátoz, hisz a normakontrollt az Alkotmánybíróság és a Köztársasági Elnök gyakorolja, csakhogy mindegyik függõségi viszonyban van az uralkodó pártokkal, hiszen azok választják meg õket..!
(Magyarország súlyos válságba sodrása mellett sorozatos alkotmánysértést és alkotmányos mulasztást követ el az Országgyûlés, valamint nem tesz semmit az Állami Számvevõszék elmarasztaló vizsgálatai ellenére.)
Ezzel szemben a Történelmi Alkotmány nem ad korlátlan hatalmat a pártalapon szervezõdött országgyûlésnek (alsóház), mivel alkotmányos jogfejlõdésünk során -- a XIX. század elején kialakult az osztott hatáskörû kétkamarás parlament. A kormány és az alsóház döntéseinek mindenkor meg kellett felelni a Szent Korona-tanban foglalt alkotmányos alapelveknek, amit a felsõház (melyet társadalmi, szakmai szervezetek, egyházak, tudományos és más közéleti tekintélyek alkottak) felülbírált, vagy elfogadott, vagy visszaküldött átdolgozásra. (Az alapelveket a felsõház sem változtathatta meg.) Eljött az ideje annak, hogy a nemzet-nép, a társadalom iránt felelõsséget érzõ hiteles nemzeti értelmiség kezdeményezésére és segítségével, helyreállítsa Magyarországon a népszavazással megerõsített alkotmányos jogrendet.
Így 500 év után lényegében elõször vehetjük kezünkbe saját sorsunk formálását, hogy független és demokratikus hazában emberhez méltó életet élhessünk !
A Történelmi Alkotmány, a Szent Korona-tan alaptételei:
1. A Történelmi Alkotmány a nemzet ezeréves államalkotó akaratát fejezi ki.
2. Ha az alkotmányos rend jogfolytonossága megszakad, átmeneti helyzet áll elõ. Ilyenkor az a feladat, hogy a nemzet a jogfolytonosságot helyreállítsa.
3. A Történelmi Alkotmány biztosítja Magyarország örök szabadságát (Hungariae semper libera). Sem a kormány, sem az Országgyûlés, sem bármilyen népszavazás nem jogosult sem feladni, sem csorbítani a magyar nemzet - a mai és a jövendõ nemzedékek önrendelkezési jogát. Ezért alkotmányellenes és így érvénytelen a kormány által aláírt EU-csatlakozási szerzõdés, valamint az országgyûlés által közel két évvel a végsõ határidõ, és a véglegesített tartalom(!) elõtt népszavazás nélkül ratifikált EU leendõ alkotmánya, mely megszünteti a magyar állampolgárok önrendelkezését, alárendelve a magyar állampolgárokat az EU jogrendjének, és ezzel lényegében a nemzetközi pénzhatalom európai ügynöksége szerepét betöltõ brüsszeli bürokraták diktatúrájának. Ugyanez a helyzet a Lisszaboni szerzõdéssel, amelyet az Országgyûlés elolvasás nélkül szavazott meg ( aznap lett kész a fordítása, amikor megszavazták )..!
4. Minden birtok forrása a Szent Korona (Sacra Corona radix omnium possessionum). Nem vonhatók magántulajdonba a nép életének természet adta feltételei: a föld, a víz, a levegõ, az energiaforrások. Hasonló a helyzet az emberi szellem alkotásaival, amelyek lényegében több ezeréves közös szellemi fejlõdés gyümölcsei.
5. A Szent Korona erkölcsi jogi személy minden tagját egy és ugyanazon szabadság illeti meg (Una et aedem libertas).
6. A Történelmi Alkotmány nem szüntethetõ meg, nem függeszthetõ fel. A Szent Korona tagjainak joga és kötelessége élni az ellentmondás és ellenállás jogával, ha megsérül a Szent Korona eszme. (Jus resistendi et contradiscendi)
7. Az alkotmányos alaptörvény, minden jogszabály, a törvényhozó, végrehajtó és bírói hatalom minden intézkedése meg kell, hogy feleljen a Szent Korona eszmének (Sub specie Sacrae Coronae). 8, Sem választott, sem kinevezett hatalom s Szent Korona-tantól eltérõen nem alkotmányozhat. 9, Alkotmánysértéssel jog nem létesíthetõ.A mai súlyos válságból a következõ 12 pont a kiút:
1. Gyökeres, valódi rendszerváltozást -- az alkotmányos jogfolytonosság -- jogállamiság (népszavazással felhatalmazva) helyreállítása a Szent Korona eszme alapelvei alapján!
2. Új választási törvényt, kétkamarás országgyûlést, visszahívható képviselõkkel, az országgyûlési és az önkormányzati képviselõk létszámának jelentõs csökkentésével!
3. Semlegesség és függetlenség a NATO és EU-tagság, azaz a világgyarmatosításba való beolvadás helyett! (pl.: Svájc)
4. Független magyar közpénzrendszert - a pénzkibocsátás jogának visszavételét, az adósságcsapda felszámolását, az adók és a járulékok jelentõs csökkentését! Az adósságcsapda miatt évente közel 2000 milliárd Ft-ot, az adóbevételek közel harmadát, kell kifizetnünk kamat és tõketartozásra, a pénzvilág javára. Ezért jut kevés pénz az egészségügyre, oktatásra, kutatásfejlesztésre, bérekre, közalkalmazottakra, vállalkozásokra, elsõ lakáshoz való jutás támogatására, nyugdíjakra stb.
5. A hazai gazdaság védelmét (protekcionizmust)! A hazai termelés, fogyasztás és kereskedelem párhuzamos növelését!
6. Nemzetépítõ Magyarországot! A fennmaradás alapját képezõ föld nemzeti kézben tartását! Nemzeti elkötelezettségû kultúrát, oktatást, mûvészetet!
7. Köztulajdonba a közmûveket! Felül kell vizsgálni a privatizációkat és a bankkonszolidációkat! A közvagyon mozgása nem titkosítható!
8. Teljes életre szóló létbiztonságot! A nyomor és a hajléktalanság felszámolása mellett segíteni kell minden rászoruló embert, hogy munkája és lakása legyen!
9. Vagyonelszámoltatást! A törvénytelenül szerzett vagyon elkobzását!
10. A titokrendszer lebontását, a titkosítások feloldását! Az ügynökök kizárását a közéletbõl!
ll. A hiteles média megteremtését! A manipulációk, az elhallgatások, az értékrombolás, a magyarellenesség és a gyûlöletkeltés sürgõs felszámolását, szigorú büntetését!
12. Kettõs állampolgárságot a határokon túl élõ magyarságnak! Magyar autonómiák létrehozását!


A mi programunkhoz közel álló gazdasági-társadalmi rendszert valósítottak meg Szingapúrban. Szingapúr 1965-ben vált függetlenné, és egy egyszerû és szegény városból mára a világ csodájává vált. Kormánya a világ egyik legjobban mûködõ gépezete, alapfilozófiája, hogy gyakran felteszik a kérdést: mi szolgálja az ország és a társadalom érdekeit?
A hatalom és az egyén jó partnerei egymásnak- és ezt hasznos kampányokkal népszerûsítik. Õk úgy gondolták, hogy beteg, öntudat nélküli, képzetlen néppel nem lehet mit kezdeni, ezért nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az oktatásra, az egészségügyre, egyetemekre, kutatásokra. A gazdasági növekedés 9% körüli, munkanélküliség lényegében nincsen, az emberek átlagkeresete forintba átszámolva 300 ezer Ft felett van.


Azt is vallják, hogy a legjobb tulajdonos az állam, semmi nem eladó !! A bankok, a közmûvek és a stratégiai ágazatok saját tulajdonban vannak, a média 3%-a kerülhet külföldi tulajdonba. A média hitelesen tájékoztat, nem rombolja az embereket, nem folytat rasszista kampányokat, értéket közvetít, így a különbözõ népcsoportok tisztelettel viszonyulnak egymáshoz - bár azt kimondják, hogy a nemzet elõbbre való az etnikumnál. 4 évente van szavazás, amely mindenki számára kötelezõ.
Lakásépítési programot valósítottak meg, így mindenki könnyen jut elsõ lakáshoz, az emberek 90%-a saját lakásában él. Bûnözés és korrupció alig van. Nagyon szigorúan büntetik a kábítószer fogyasztást és- kereskedelmet, ha valaki összefirkálja a falat, azt botütésekkel büntetik, a szemetelésért is nagy büntetés jár. Az utak állapota kiváló, nagyon ritkán van dugó, tömegközlekedésük olcsó és világszínvonalú. Rend van mindenütt. Az iskolákban minden reggel eléneklik a himnuszt és zászlót húznak, és elmondják: "Verhetetlenek vagyunk és meg tudjuk csinálni!" Nemzeti egységre, tisztességre, tehetségre, munkára, szorgalomra nevelik a gyermekeket és az embereket !


Úgy gondolom, hogy minden értelmes, tisztességes és jó szándékú ember elõtt világos, hogy Magyarország elõtt két út van: az egyik a neoliberális-világgyarmatosító, pénzuralmi globalizmus -- mely a romlás és a pusztulás útja, vagy a természetes gazdasági-pénzügyi – munkaalapú-értékteremtõ társadalmi rendszer -- a Szent Korona értékrend alapelveire épülõ alkotmányra, új választási és bevándorlási törvényre, a pénzkibocsájtás jogára, a visszahívható képviselõkre alapozva ( ha nem a programja és az ország érdekei szerint cselekszik ) az élet útját jelenti..!! (Ami természetes, az jó.) Orbán Viktor másként látja a két utat: „Magyarország vagy a szélsõségeket, vagy a józan észt választja.”, szerintem õ nem a lényegrõl beszélt, mert a józan eszû emberek – a pártoktól független civilek, már az 1990-es évek óta tiltakoznak az ország gyarmatosítása ellen, a szélsõségesek pedig az országgyûlésben sokat tettek az ország gyarmatosításáért..!


De mit kell tennünk, hogy országunkat az élet útjára tereljük?
Erõt kell gyûjtenünk -- mert az igazság és az érdekeink, egy jólszervezett, cselekvõképes erõ nélkül keveset érnek..!! Elõször hiteles forrásokból, emberektõl kell tájékozódni, pl.: Leleplezõ könyvújság, internet, facebook, Karpatia havi lap, majd tájékoztatni – minél több emberrel beszélgetni -- hatni, szervezõdni és cselekedni kell !!


( Amíg az emberek nagy többsége politikailag tudatlanságban él, addig részei, rabszolgái, szenvedõi egy rossz, igazságtalan, elnyomó rendszernek, és az a baj ezzel, hogy ezáltal a kevés minõségi ember sem tud egy normálisan élhetõ, emelkedõ, boldogabb országot teremteni..! Az emberek lehetnek áldozatok, vagy növekvõ tudatossággal bíró teremtõ erõk..! Egyedül sok minden nehéz, összefogva szinte minden lehetséges! Összefogó, összetaró nemzetet nem lehet hosszú távon elnyomni, eladósítani, kifosztani és demokráciának hazudott diktatúrában tartani !!! Az összefogás és a közösség ereje, mindig-mindenhol -- mindent eldönt !! )


Vannak, akik azt mondják, hogy körbe kell venni az országházat- és addig kell tüntetni, amíg a törvénytelen (illegitim) rendszer meg nem bukik. Egy másik lehetõség a polgári engedetlenségi mozgalom elindítása. Van olyan vélemény is, hogy létre kell hozni egy 20-30 fõs magas morális szellemiséggel bíró, hiteles emberekbõl álló csapatot -- átmeneti nemzeti kormányt -- el kell dönteni és elindulni a cél felé, valamint alapítani kell egy gazdasági vállalkozást, saját bankot, és minél több embernek munkát, megélhetést kell biztosítani ! Nagy kérdés, hogy a pártoktól független, harmadik utas civilek a következõ választáson a jelenlegi rossz, csalásokat lehetõvé tevõ választási törvény, média- és elfogadhatatlan pénzügyi viszonyok mellett állítsanak-e országos listát -- vagy bojkottálják a választásnak nevezett cirkuszi mutatványt ??

Vigyáznunk kell, mert pl. létrehozták a Civil Összefogást, de õk nem függetlenek, hanem Fidesz közeliek – és a gyakorlatban a hatalommegtartási technika eszközeként mûködik. A várat csak úgy lehet bevenni, ha megpróbálunk bejutni, de lehet úgy is fogalmazni, hogy a lelátóról nem lehet megnyerni a mérkõzést !
A másik kérdés, hogy a Jobbik hajlandó-e a civilekkel társadalmi becsület szerzõdést kötni tizenkét sarokpont mentén? Már felkértük a Jobbik vezetõit, a szerzõdés megkötésére, de õk egyenlõre nem adtak konkrét választ, miközben õk is tudják, hogy az elmúlt hatvanhárom évben minden hatalmon lévõ párt becsapta a népet, és ha nem nyitnak a civil társadalom felé, akkor hosszú távon könnyen úgy járhatnak, mint a MIÉP..! A MIÉP vezetõje sem akarta, hogy kialakuljon egy széleskörû összefogás, mert lehet, hogy nem azzal bízták meg..?


(„Minden ki nem mondott igazság méreggé válik..!” Nietzsche) Ezért elmondom, hogy szeptemberben beszéltem Vona Gáborral és titkárával Szilágyi Gy.-vel, de õk ígéretük ellenére sem adtak idõpontot arra a találkozóra, ahol sor kerülhetett volna a társadalmi-becsületszerzõdés megkötésére. (A becsületesség a legjobb politika ! Megtanultuk már, hogy a becstelen politika és emberek nagyon sokba kerülnek !!) A szerzõdés képezhette volna egy széleskörû összefogás kialakítását – a becsület és a garancia behozatalát a politikába -- amellyel a Jobbik a következõ választáson nemcsak az MSZP-t, hanem a FIDESZ-t is megelõzhetné !!


A Jobbik 12 pontjának a tervezete jó, de hiányzik belõle a visszahívhatóság, a pénzkibocsájtás joga, az új választási- és bevándorlási törvény, amelyek nélkül a valódi rendszerváltás elképzelhetetlen !! Reméljük, hogy a Jobbikot nem a hatalommegtartás végett hozták létre, de ezek után vigyáznunk kell..! Krassó György szerint „a politikában soha nem az számít, ami a felszínen látható, hanem az, ami a dolgok mögé van elrejtve..!” ( Szerintem ez a rossz – hiteltelenné váló politikára vonatkozik ! ) Ha a Jobbik vezetõi hajlandók a társadalmi szerzõdés megkötésére – néhány vadhajtásuk lemetszésére, akkor a harmadik utas civilek támogatni fogják, ha nem hajlandók az ország érdekében a széleskörû összefogásra, akkor mindent meg kell tennünk, hogy a következõ választáson saját, visszahívható civil képviselõ jelöltjeink legyenek, vagy bojkottáljuk a választásokat – az egész demokráciának álcázott diktatúrát ! ? Ha nem bojkottáljuk, akkor fontos, hogy a nemzeti radikális erõk a választást ellenõrizzék, mert a jelenlegi választási törvény nem zárja ki a csalásokat, miközben rendelkezünk olyan rendszerrel, amellyel kizárható lenne a csalás, de azt hiába kínáltuk fel többször is a hatalomnak -- nem kellett nekik..!


Kevés pénzzel és média felülettel nagyon nehéz jelölteket állítani, mert a jelenlegi szabályok úgy vannak kialakítva, hogy becsületes embereknek minimális esélye van, hogy bekerüljenek az országgyûlésbe. A Jobbikon kívül több új erõ látható: Dr. Halász József vezette Szent Korona Szolgálat – egy jó programmal, Lehet Más a Politika – LMP – programjából hiányoznak az ország érdekeit szolgáló legfontosabb pontok, több vezetõjük kötõdik a világgyarmatosító pénzhatalomhoz, a Seres Mária vezette, választási pártként bejegyzett Civil Mozgalom és a monoki polgármester Szepessy Zsolt nevével fémjelzett Összefogás párt, de õk, most még nem hozták nyilvánosságra a programpontjaikat. A Civil Mozgalom honlapján olvasható 12 pont, de az kevés konkrétumot és sok általánosságot tartalmaz.


Értékes, ehhez az anyaghoz illõ filozófiai gondolatok : „Minden ember annyit ér, amennyit a családjáért, önmagáért, a munkájáért, a nemzetért, a hazáért, az emberekért, a világért és a környezetért tesz.” (Brindza A.)
Vannak: átlagemberek, céltalanul tévelygõk, kártékony rosszak, hasznos jók, minõségi-hasznos jók... Társadalmunk érzelmileg legegészségesebb tagjai képesek beleélni magukat mások, vagy a társadalom helyzetébe, átélik a problémákat- és képesek törõdni velük. A politikára való odafigyelés a közügyekkel való felelõs törõdést és az érdekeink érvényesítésének lehetõségét jelenti.


Mindazon emberek, akik nem foglalkoznak a politikával, azt érhetik el, hogy lélektelen, pénztárca-szívû, ostoba, önzõ, jellemtelen, sok esetben az ország érdekei ellen cselekvõ politikusok uralma-elnyomása alá kerülnek. Sajnos Magyarországon a társadalom közel felét nem érdekli a politika, ami azt jelenti, hogy azokat, akiket nem érdekel, azok nagymértékben közömbösek és felelõtlenek saját, gyermekeik, embertársaik, és az ország sorsa iránt. A közömbös, felelõtlenül élõ, öntudat nélküli, ön- és közveszélyes, valós érdekeit felismerni és érvényesíteni képtelen testemberek tömegei miatt tudták az országot súlyos válságba sodorni.

Az emberek közel 99%-a élete folyamán nem tud eljutni a puszta léttõl a minõségi tartalomig – eszik-iszik-dolgozik-vásárol-szórakozik -- már ha van rá pénze. Ebben is van tartalom, de a minõségi tartalom -- a lélek és a szellem nagysága, a felelõsségteljes gondolkodás és cselekvés, az egészséges nemzeti öntudat, sajnos nagyon kevesekre jellemzõ..!
Az élet egyik nagy kérdése, hogy az önzõ ember hogyan tud önzetlenné válni élete folyamán, a másik, hogy hogyan tudjuk segíteni-emelni nemzetünket, az embereket, országunkat és a világot ??.. Bessenyei György egyik szép gondolata -- emeld nemzetedet -- ez legyen a törvényed ! I. Rákóczi Ferenc gondolata is fontos -- Aki a bajban nemzete sorsa iránt közömbös, az annak egyben árulója is !


Segítenünk kell, hogy egyre többen váljonak minõségi-hasznos jó emberré, mert a minõségi emberek sokat tesznek a magyar nemzetért, a hazáért, a szabadságért és mindannyiunk boldogulásáért. Fontos még: hogy lehetõleg hazai terméket vásároljunk, hazai tulajdonban lévõ hagyományos üzletekben, vagy piacon – mert hazai termék = hazai munkahely, kerüljük a plázákat, a bevásárlóközpontokat, és a rossz minõségû árukkal tele lévõ, hiteles számlát ritkán adó kínai piacokat !! Ezek tönkreteszik a hazai vállalkozások nagy részét, környezetszennyezõk -- Molnár V. József és szerintem is lélektelenné teszik az embereket !! Fontos a magyar jelképek viselése is -- a jelkép tükrözi a személyiség lenyomatát- és összetartó ereje van -- egy összefogó nemzetet nem lehet tönkretenni. Egy pozitív értékrendû eszme nélkül az ember nem él, csak létezik – az eszmének pedig jelképe van, pl.: a Szentkoronás címer, az egyik legszebb õsi magyar jelkép -- a dunaszekcsõi hajfonatkorong – kicsinyítve ez az ÖFEM jelképe, vagy a turulmadár..!


Sokan a megélhetés miatt külföldre akarnak távozni, vagy lelkileg és fizikilag nehezen viselik a hazug, sok esetben hazaáruló politikát -- ehelyett meg kell fogalmazni, vagy átvenni az élet értelmét és hasonlóan fontos gondolatokat
pl. „Szeretettel, bölcsességgel, munkával, értékek teremtése és megõrzése, valamint küzdeni erõnk szerint a legnemesbekért.” (Vörösmarty M., Brindza A.) A szeretet, a jó cselekvésére ösztönzi az embert. (Pál apostol) A szeretet, a bölcsesség szeretete és a jó cselekedetek, megemelik a lelkünket, erõsebbé- és boldogabbá tesznek. (Brindza A.) Gazdaggá, csak a lélek teszi az embert. (Seneca)
-- és csatlakozni kell azokhoz a hiteles civil szervezetekhez, amelyek sokat tettek le a nemzet asztalára, mint pl.: az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom, a Magyar Rendszerváltók Országos Szövetsége, Magyarok Világszövetsége !!

Minden jószándékú, hiteles, becsületes ember és szervezet csatlakozását várjuk, akik normálisan élhetõ, független országban, emberhez méltó életet akarnak élni, valamint szeretnének véget vetni a közel 500 éve tartó elnyomásnak- és meg akarják valósítani a valódi rendszerváltást !!!

Kelt: Budapesten, 2009. augusztus 18-án, új kenyér havában
A bõvítés 2009 novemberében íródott.

Brindza András az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom alapító tagja,
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , facebook

Utóirat I.: A Magyarok Országos Gyûlésén Bösztörpusztán 2009. augusztus 21-22-23.-án kb. negyedmillió ember jelent meg. ( Sajnálatos, hogy kérésem ellenére , önkéntes alapon történõ regisztrálás az erõgyûjtéshez nem történt..! )

Utóirat II.: A honlapcímek változása miatt 2012. január 31-én, fergeteg havában néhány helyen frissítettem és egy picit elvettem-hozzáírtam a fenti írásomhoz.
Ez, a sokak szerint tudati erõteret növelõ, beigazolódó és érezhetõen Magyarország sorsát formáló írásom megjelent a Leleplezõ könyvújságban, és az akkor még meglévõ
Nemzetõr hetilapban. Interneten nagyon sokan olvasták- és olvassák majd, arra kérem
az egyetértõ olvasókat, hogy küldjék el az ismerõseiknek, a facebookra is felrakjuk, csinálok neki eseményes, hatékonyan megosztható oldalt is !!!


Az elmúlt 2 évben a Fidesz-KDNP több jó dolgot átvett a programunkból és az írásainkból, de sajnos maradt a neoliberális, globalista, gazdasági-pénzügyi válságokozó úton- és sok hibát-bûnt elkövetett-elkövet ( pl. törvénytelen alaptörvény, amely nem rendelkezik azzal, hogy a pénzkibocsájtás jogával, csak a magyar állam rendelkezhet, a törvényi kiskapuk meghagyása miatt, mára már közel 1 millió hektár termõföld, tanya és ingatlan került törvénytelenül a külföldiek kezében -- ezt Mi hazaárulásnak tartjuk ), ezért a pártoktól független civilek számára végleg megbukott -- nem szabad rájuk szavazni !!


A neoliberális, globalista és hiteltelen MSZP, DK, 4K, LMP és Szolidaritás még a Fidesz-KDNP-tõl is rosszabb, ezért a civileknek mindent meg kell tenni, hogy ne kerülhessenek hatalomra !!!


A Jobbik nagy részben -- a mi programunk szellemiségére építve alkotta meg programját ( Mi elvégeztük a “szántás és a vetés” nagy részét -- Vonáék meg minket kihagyva learatták a termést..), sok jó dolgot felvállalnak, néhány fontosat nem igazán, de Vona G. és a vezetõk elkövették az egyik legnagyobb hibát, amit politikusok elkövethetnek -- nem ültek le tárgyalni a civil elittel, és javaslatainkat is ritkán vállalják fel !! A 2010-es országgyûlési választás elõtt 15 kiváló javaslatunk volt
számukra -- 3 fogadtak meg, ha megfogadták volna a többségét, akkor kb. 25 %-ot érnek el- és a Fidesznek nem lett volna kétharmada..!


Vona G. jól írta a Barikádban, hogy összefogás nélkül összeomlás lesz -- csak azt nem írta oda, hogy Õ nem akar összefogni azokkal a civilekkel, akik már az 1990-es években az ország érdekeiért küzdöttek a gyarmatosító elnyomók ellen, és politikailag, szellemileg- és erkölcsileg az elmúlt 15-évben a legtöbbet tettek az országért..! ( A Barikádnak 2010 szeptembere óta 3 szor küldtünk 3 fontos anyagot pl. a -- Bojkott-felhívás a béke mellett, a háborút kirobbantó ország - vagy országok ellen, de egyiket sem hozták le..!


Kértük a Jobbik vezetõit, hogy álljonak Dr. Halász József -- Orbán V., Kövér L. és Schmitt P.-nak írt felszólító levele -- az ország érdeke mellé, amelyben az elmúlt 22 év tragédiája és a kialakult válság miatt felszólította Orbánékat, hogy oszlassák fel az országgyûlést, a kormányt, és adják át a hatalmat az átmeneti Nemzeti Tanácsnak..! A levél mellett kellett volna közössen a Jobbiknak és a civileknek aláírás gyûjtést indítani, de Vona G. inkább elõállt egy pótcselekvéssel -- az elõrehozott választás ötletével -- és nem álltak a civilek mellé...

Aki a bajban nem törekszik a jószándékú és hiteles emberek, szervezetek -- a nemzet összefogására, az nem rendelkezik a nagyság egyik fontos tartópillérével..! A súlyos válságba sodort Magyarországnak egy bölcsességet szeretõ -- a nagyság tartópilléreivel rendelkezõ -- összefogást és nem megosztást kialakító államférfira van szüksége, akinek a vezetésével véget tudunk vetni az 500 éve tartó elnyomásnak..!

( Ha Árpád fejedelem 907-ben a pozsonyi csata elõtt úgy cselekedett volna, ahogy Vona G. cselekszik, akkor már ott vége lett volna Magyarországnak, de Árpád minõségi és összefogó nemzete-harcosai tönkre verték az egyesített, kb. 100 ezres nyugati sereget ! )
A hiteltelen médiában a helyzet változatlan -- szégyenletes és elfogadhatatlan, hogy az MTVA élére az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemiségét farizeus módon felvállaló fülkeforradalmárok, képesek voltak kinevezni egy volt munkásõrt..!
A hazánkat sokszor támadó, diktatórikus, kártékony, bürokratikus, nagyon sokba kerülõ és felesleges EU-val kapcsolatos írásaink ( pl. a 2003-2004-ben írt -- Milyen is valójában az Európai Unió ?) is beigazolódtak..! Ha sürgõsen nem alakul át egy demokratikus, egyenrangú, igazságos, konföderatív nemzetek európájává, akkor gyorsan ki kell lépnünk belõle !!!

Jól tesszük ha berendezkedünk az önellátásra ( mint pl. az egyik budapesti civil körünk ) és erõsítjük az összefogást és a közösségeket a Mi programunk és a velünk régóta együttmûködõ Dr.Halász József Szent Koronás értékrendje mentén !!! Amennyire csak lehet, le kell válnunk a pénz- és háttérhatalom: a bankok, az energia szolgáltatók, a média, a multik, a bevásárlóközpontok és az érdekeiket szolgáló (p)ártok romlott és hazug világáról !!!

Kelt: Magyarországon, 2012. I. 31-én, fergeteg havában, Brindza András, ÖFEM,
e-maile: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , facebook
*
Csöbörböl vödörbe…
( Fotó: Dr. Nagy Attila )
*

Az ÖFEM jelképe

Brindza András
*

Az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom alapítói közül néhányan,


1999 szeptemberében, földanya havában Pomázon.