MILYEN IS VALÓJÁBAN AZ EURÓPAI UNIÓ ? (AZ ÍRÁS 2012.II.17-ÉN UTÓIRATTAL LETT BÕVÍTVE!)

Milyen is valójában az Európai Unió ? (bõvített változat)Az EU ma már lényegesen különbözik attól, mint ahogy az alapító atyák 1957-ben megalkották az európai integrációt a római szerzõdéssel. Ebben önrendelkezésüket megtartó, szociális piacgazdasággal rendelkezõ, jóléti, független államok önkéntesen társultak az egyenjogúság alapján, bizonyos közös feladatok hatékonyabb ellátására. Az EU legfõbb célja az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tõke szabad áramlásának biztosítása. Ez a szélsõségesen liberális szabadság meghatározás túlnyomórészt az erõsek szabadságát biztosítja – a döntõ többség rovására. Nem tûnt fel a nagyközönségnek, mivel rejtve volt, hogy csendben 180 fokos fordulat ment végbe az európai integrációban. A nemzetközi pénzoligarchia elfoglalta Brüsszelt és saját érdekei szerint használja. Ennek mérföldköve a maastrichti egyezmény. Ekkor vették fel az Európai Unió nevet és tértek rá arra az útra, amely nem a nemzetek Európáját, hanem a nemzetállamok megszûnésének Európáját és egy totalitárius önkényuralmi rendõrállam létrehozását fogja kialakítani.


A föderalista európai szuperállam létrehozásán fáradozik több, mint negyven éve a Bilderberg-csoport, amely filozófiájának alapeleme, hogy a nagyvállalatok (multik) érdeke fontosabb, mint az egyéneké, a családoké és a nemzeteké. A csoport egyik kulcsembere David Rockefeller a következõképpen magyarázta titkolózásukat: “nem lett volna lehetséges, hogy világprogramunkon zavartalanul dolgozzunk az elmúlt években, ha az amivel foglalkoztunk, publicitást kapott volna. Most már azonban a világ felkészült arra, hogy megtegye a nagy lépést a világkormány létrehozása felé, ami meghozza majd a békét és gazdagságot valamennyi embernek.” A zárt ajtók mögött tárgyaló csoport tagjaira az is jellemezõ, hogy önmagukat mindenki más fölé helyezik. Ezt Rockefeller a következõképpen fejezte ki: “Az intellektuális elit és a világbankárok nemzetek felettisége fontosabb, mint a népek önrendelkezése.”


A hatalom és a média által elhallgatott – elsikkasztott, örök igazságokat – értékeket tartalmazó történelmi alkotmányunk egyik alaptétele kimondja, a magyarság és a vele együtt élni kívánó népek és közösségek örök szabadságát. (Hungaria semper libera.) Sem a kormány, sem az Országgyûlés, sem bármilyen népszavazás nem jogosult feladni, sem csorbítani a magyarság és a vele együtt élni kívánó népek, közösségek – a mai és a jövendõ nemzedékek önrendelkezési jogát. Ezért is alkotmányellenes és így érvénytelen a kormány által aláírt EU-csatlakozási szerzõdés, amely megszünteti a magyar állampolgárok önrendelkezését, alárendelve a magyar állampolgárokat az EU jogrendjének, és ezzel lényegében a nemzetközi pénzhatalom európai ügynöksége szerepét betöltõ brüsszeli bürokraták diktatúrájának.


Az EU mára olyan bürokratikus államok feletti rendszerré, oligarchikus klikkuralommá alakult át, amelynek alulról jövõ ellenõrzése nem lehetséges. Az emberek pedig csak azt érzékelik, hogy a dolgaikról valahol messze, számukra ismeretlen emberek döntenek. A döntések viszont egyre kiterjedtebben hálózzák be mindennapjaikat. A demokrácia és a népek önrendelkezése ma már üres szavakká, komédiává süllyed. A diktatúra kiterjesztésére használják fel a “terrorizmus elleni küzdelmet” is. Tavaly õsszel egy brit szaklap nyíltan megírta, hogy az EU keleti bõvítése valójában az újgyarmatosítás olcsó és korszerû formája, mert hadsereg és háború helyett, Európa korábbi gyarmattartó hatalmai most agymosással is elérhetik céljaikat. 2003. 03. 20.-án az EU tagállamai brüsszeli csúcstalálkozóján valamennyi megszólaló hangsúlyozta: az unió fennállása óta a legválságosabb idõszakát éli.Az egyezmények bonyolultsága A maastrichti egyezmény nagyon szövevényes. Ahhoz, hogy megértsük, ismernünk kell a római egyezményt és az európai alapszerzõdést is. Az amszterdami egyezmény pedig csak a maastrichti szerzõdés ismeretében válik érthetõvé. Szinte elképzelhetetlen, hogy a “nemzeti” országgyûlési képviselõk, illetve a kormánytagok ismerjék e szerzõdések teljes tartalmát. Vajon hányan tudják közülük, hogy mivel is járnak ezek az egyezmények?? A mai EU olyan 180.000 oldalnyi jogszabály anyagot kényszerítene Magyarországra, amely felszámolná az önálló magyar jogalkotást. Ebbe a nem demokratikus nemzetek feletti rendszerbe csak belépni lehet, kilépni nem. De még kizárni sem lehet egyetlen, már korábban belépett tagot sem. Ha a brüsszeli bürokráciának nem tetszik amit az adott tagállam tesz, akkor önhatalmúlag felfüggeszti jogai gyakorlását. Amíg egy tagállam jogai fel vannak függesztve, addig nem vehet részt semmilyen döntéshozó testület munkájában és panasszal sem fordulhat az EU bíróságához. Ugyanakkor valamennyi fizetési kötelezettségét teljesíteni köteles.Európai Bizottság -az EU kormánya, jelenleg 20 (országonként 1-2) tagból áll. Az egyes országok kormánya jelölik ki õket, tehát nem a parlamentek vagy a népek választják meg a bizottság tagjait (komisszárjait), amint annak egy demokráciában lennie kellene. A hatalmi piramis csúcsán ülõ bizottsági tagokat alkalmatlanságuk vagy méltatlan tetteik elkövetése esetén sem távolíthatóak el, nem hívhatóak vissza, tehát a demokrácia szabályai szerint nem ellenõrizhetõek… Sõt, a “demokratikusan” kormányzott országoktól kimondottan függetleneknek kell lenniük; nem kell, nem szabad azok utasításai szerint eljárniuk.


A római egyezmény szerint a küldöttek nem érvényesíthetik itt saját nemzeti érdekeiket, az EU érdekeit kell elõtérbe helyezniük… Mindenkinek világosan látni kell, hogy egy EU-tagország automatikusan elveszíti szabadságát, önrendelkezési lehetõségeit, és nem csak az egyes emberek, de az ország parlamentje és kormánya is. A törvények kb. 80%-át Brüsszelben hozzák, a nép, annak parlamentje és kormányai, végsõ soron államának feje felett. Csupán a bizottság rendelkezik törvényhozói hatalommal. Döntései “közös törvénnyé” válva kötelezõ érvényûek minden tagállam számára. Az EU elsõ elnökének Walter Hallsteinnek közvetlen munkatársa Dessloch (ügyvéd) a következõket mondta (a svájci Zeitfragen címû lap angol nyelvû változatában, a Current Concerns-ben, a 2003 februári számban ) az EU bizottságról: “A döntéseket tulajdonképpen nem az Európai bizottság, hanem egy informális csoportja, az ún. Jakobita klub tagjai hozzák.. Ez a klub pedig átláthatatlanul, háttérben és titokban mûködik. Ennek tagjai készítik elõ döntésre a különbözõ anyagokat, amelyeket a bizottság tagjai vagy a kormányfõk gyakran a vita és a döntés elõtt rövid idõvel kapnak meg, és amely anyagokról 3-5 percben mondhatnak véleményt.” Dessloch szerint az EU mára gyökeréig diktatórikussá vált. Torbjörn Larsson svéd politológus 2003 áprilisában megjelent tanulmánya már felhívta rá a figyelmet, hogy az EU-ban a döntéseket nem racionális és gazdaságossági, hanem politikai alapokon hozzák. Több mint érdekes, hogy mindez nem érdekli a médiát. 1999 tavaszán kiderült, hogy az Európai Bizottság kezei között következmények nélkül eltûnt 1110 milliárd forintnak megfelelõ pénzösszeg. Az óriási korrupció miatt a teljes bizottság visszalépni kényszerült ugyan, de mivel lényegében nem változtattak magán a rendszeren, abban továbbra is benne van az ilyen nagyságú összegek elsikkasztásának lehetõsége… Az EU Bizottság és a nagyipar alávaló összefonódásának példája: Peter Sutherland a bizottság elnöke, R. Prodi közvetlen bizalmasa a WTO (World Trade Organization – Világkereskedelmi Szervezet) igazgatója volt. A WTO világszerte az összes társadalmi szektor liberalizálásáért és privatizálásáért harcol – a nagy konszernek hasznára, a szegény- és a kozéposztály kárára. Sutherland más gazdasági csoportokban is ügyködik, egyidejûleg a BP (British Petroleum) és Goldman Sachs elnöke is. Sutherland javasolta Pascal Lamy-t az EU kereskedelmi komisszári helyére, amit Lamy most is betölt. Lamy, már 1999 márciusában korrupciós ügyek miatt visszalépni kényszerült -- a Jacques Santer vezette EU Bizottságnak is tagja volt és tíz éven keresztül a korábbi bizottsági elnök, Jacques Delors jobbkeze…Az Európai Parlament -- Ez az EU egyetlen választott testülete. A valóságban azonban csak tárgyalási jogköre van, nem hozhat törvényeket, csupán “felkérheti” az Európai Bizottságot erre. Nem felügyeli az adó- és pénzügyeket. A parlament a gyakorlatban egyszerû komédia… Mivel a szervezet Strasbourgban székel, reménytelenül eltávolodott választóitól. (Ezt bizonyítják a 30-40% körüli részvétellel lebonyolított választások. Id.: Medgyessy P. MTV 2003. 04. 14. A legutóbbi angol EU – Parlamenti választáson 24% volt a részvétel.) Ez az EU-„demokrácia” csõdjét jelképezi.A Miniszterek tanácsa zárt ajtók mögött ülésezik, és legtöbbször a szervezet legerõsebb tagjainak véleményét támogatja. Eddig a Miniszter tanácsban egy nagy ország miniszterének szavazata az ötszörösét érte egy kis országéhoz képest; jövõben ez az arány a tízszeresére nõ… A szervezet nem tartozik felelõsséggel semmilyen demokratikusan választott intézménynek…Európai Központi Bank, Euró A bankot kinevezett személyek irányítják, akik teljesen “függetlenek”. Nem felügyeli õket semmilyen választott szerv, ellenõrizhetetlen mûködése. Magánbanki csoportok, emberek tartják fenn, (csakúgy, mint USA-ban a dollárt kibocsájtó központi bankot) zárt ajtók mögött ülésezõ elnöksége teljesen kezében tartja az EU gazdasági és pénzügyi politikáját, valamint a kamatok szabályozását. Ugyanolyan érvényû rendeleteket hozhat, mint az EU törvényhozó szerve. Az országok gazdaságát, vagyis a népek mindennapi életét egy nemzetközi, magánkézben lévõ pénzhatalom irányítja, nem pedig a társadalmak által választott kormányok. Itt összpontosul a valódi hatalom !! Az euró bevezetése az eddigiek során minden országban jelentõs drágulási hullámmal járt. De sokkal nagyobb probléma, hogy a nemzeti fizetõeszközök kiiktatásával az egyes államok elveszítették a nemzetgazdaságuk folyamataiba a saját állampolgáraik védelme érdekében való beavatkozás lehetõségét. Egy állam gazdasági önállóságának alapfeltétele a saját fizetõeszköz feletti rendelkezés, annak híján az ország külsõ függésbe, kiszolgáltatottságba kerül, nem marad cselekvési tere. Ez katasztrofális következményekkel jár az euróövezethez csatlakozott valamennyi országra nézve.


A felelõsségteljes pénzügypolitikával bíró angolok, dánok és svédek nem adták fel saját pénzüket. A közvélemény-kutatások szerint Németországban 70% feletti, Franciaoszágban kb. 60% körüli az euró elutasítottsága. Németországban értelmiségiek jelentõs csoportja szerette volna népszavazásra bocsátani az euró bevezetését, de az úgymond “demokratikus” hatalom nem merte fölvállalni a biztos kudarcot. A fõhatalmat gyakorló nemzetközi pénz- és háttérhatalomnak arra van szüksége, hogy Magyarország állandó adósa és kamatfizetõje maradjon. Fontos számára még a magyar termõföld (õsi igazság: akié a föld, azé az ország), az olcsó munkaerõ, a neki kiszolgáltatott piac, és a média által lelkileg, erkölcsileg, szellemileg, politikailag leépített, elbutított, önzõ, nemzetietlen fogyasztói társadalom kialakítása. Gazdasági téren a multinacionális cégeké a fõszerep. Már most sok új szabályozás afelé hat, hogy a kiskereskedõket, kisvállalkozókat kiszorítsák a gazdasági életben elfoglalt helyükrõl. Hallhattuk Medgyessy Pétertõl, hogy a csatlakozás nyertesei azok lesznek, akik a megfelelõ tudás birtokában vannak. Ebben a mondatban különösen fontos a „megfelelõ” szó. Ez ugyanis nem a gazdálkodással, a beteggyógyítással, az oktatással, vagy mondjuk a bútorgyártással kapcsolatos tudásra utal. Ehelyett arról a tudásról van szó, hogy ki fogja leghamarabb megismerni a Koppenhágában aláírt feltételeket, a csatlakozási szerzõdés részleteit, a több tízezer oldalt kitevõ EU-s jogi szabályozó anyagot, a kvótákat és azok megszerzésének feltételeit, a kiírt pályázatok feltételeit és azokat, akik a különbözõ pénzek megszerezhetõségérõl döntenek. Nem véletlen tehát, hogy mindezeket az ismereteket elzárják az emberek elõl, mint ahogy az sem véletlen, hogy a hatalom saját embereit már most elhelyezi a különbözõ EU-s szervezetekben és azok hálózatában, hogy a megnyíló pénzforrásokat ismét ugyanazok szerezhessék meg, akik a „rendszerváltáskor” szocialista bábból újkapitalista lepkévé változva a privatizációból is a legtöbb hasznot húzták. Ne feledjük, mindenért pályázni kell: a közvetlen agrártámogatásért és a vidékfejlesztési pénzekért éppen úgy, mint a strukturális és a kohéziós alap összegeibõl való támogatásokért. Az egész rendszer a korrupció melegágya lesz. De ami a legveszélyesebb, hogy ez a rendszer, amely nem csak korrupt, de teljesen átláthatatlan és mértéktelenül bürokratikus is lesz, nem érdemi munkára, hanem lobbizásra, papírmunkára, kapcsolatépítésre ösztönöz. Így az ország lakosságának lehetõségeit, életfeltételeit nem kétkezi és szellemi munkája színvonala, értéke, szakmai és egyéni képességei, hanem a pályázati pénzekhez való hozzáférési lehetõségei határozza majd meg. Ez rossz, ember és piacidegen rendszer. Nem véletlen, hogy a jelenlegi EU-s tagországokban is egyre nagyobb ellenállást vált ki. Miközben a megtévesztõ propaganda azt sulykolja az emberekbe, hogy sok pénz várható az EU-tól, addig a tényszerû számítások szerint bizonyos, hogy Magyarország többet fog befizetni az EU-nak, mint amennyit majd kap az EU-tól. A csatlakozás után vámbevételeink nagy része az EU kasszájába megy, ami évente kb. 500 millió euró veszteséget jelent a magyar államnak ! ( lásd EU-Tanázia Hungarica c. könyv 23. oldal )Europol Ezen a néven jött létre a közös európai rendõri szervezet. Széles hatásköre van, azonban nem tartozik elszámolással semmilyen választott testületnek sem. Nem csak bûnügyekrõl, hanem bárki politikai, vallási meggyõzõdésérõl, tevékenységérõl is gyûjt és tárol információkat, valamint szabadon, bírói határozat nélkül lehallgathatja a magántelefonokat és az Internetet…


Európai Haderõ Nizzában zárt ajtók mögött határozták el a kormányfõk, hogy a lehetõ leggyorsabban csapatokat kell felállítani, amelyek bevethetõk “válságmegoldás” és “béketeremtõ eljárások” keretében. A Nizzában jóváhagyott EU dokumentumok szerint az úgynevezett válságkezelés azt jelenti, hogy az EU bárhol a világon vagy az EU-n belül katonailag és más eszközökkel is beavatkozhat, ha saját érdekei, nyersanyagai, a világgazdaság veszélyeztetve lennének. ( Lásd az amerikai angol jogtalan, szégyenletes agressziót Irak és az emberiség ellen.) Az európai haderõ felállítása rossz út. A jó az lenne, amit David C. Korten javasolt: „A nemzetközi fegyverkereskedelem betiltása, a világ nagy hadseregeinek leszerelése, és egy kis létszámú ENSZ békefenntartó haderõ létrehozása.” Annak esetleges bevetésére egy olyan ENSZ testület adhatna felhatalmazást, amelyben a világ minden országának szavazati joga lenne. A fegyverkezésen és a katonai kiadásokon megtakarított óriási mértékû emberi és anyagi forrásokat fordíthatnánk környezetvédelemre, az éhezés felszámolására, kutatás-fejlesztésre és egészségügyre. A parlamenti választásoknál vegyük figyelembe, ha egy politikai erõ ilyen értékeket is vállal programjában !!


Fontos még az is, hogy ne vásároljuk – bojkottáljuk mindazon országok termékeit, akik erõszakot alkalmaznak más országokkal és népekkel szemben !!Corpus Juris Az Európai Bizottság folyamatosan nyomást gyakorol az irányban, hogy a nemzeti jogrendszereket Corpus Juris néven egységes rendszerré uniformizálja. A Corpus Juris azt a kontinentális gyakorlatot is bevezetné, hogy akit valamilyen bûncselekménnyel vádolnak, tárgyalás nélkül le lehetne tartoztatni és ítélet nélkül hat vagy még több hónapig fogva tartani -- az ügyészség megítélésétõl függõen. Az európai ügyészség már létrejött, és jogköre kiterjed az egész unióra. Az Európai Bíróság bíráit a kormányok delegálják, õket sem a nép választja, viszont függetlenül kellene ítélkezniük. Montesquieu (1689-1755, a modern demokráciaelmélet atyja), már 250 évvel ezelõtt azt mondta, hogy a demokráciát az önkényuralomtól a hatalmi ágak szétválasztása különbözteti meg. A törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás szétválasztása az EU-ban nincs meg, tehát önkényuralomról kell beszélnünk.A politikai pártok betiltása ? 2000. áprilisában az Európai Parlament elfogadta a Dimitrakopaulos-Leinen jelentést. E jelentés hatodik pontjában ezt olvashatjuk: “az emberi jogokat és római egyezményben lefektetett demokratikus alapelveket nem tisztelõ pártok az Európai Igazságügyi Bíróság elé legyenek idézhetõk.” Ezen indoklás ellenére a római egyezmény nem a demokratikus alapelvekrõl, hanem az európai integrációról szól. Ezek szerint minden olyan pártnak, mely az EU-val szemben áll, alá kell vetnie magát ezen bírósági eljárásnak? ( A Szovjetunióban a bolsevikok nem törölték el választás rendszerét. A kormányzó kommunista párt ugyanis egyszerûen “fasisztának” vagy “reakciósnak” nyilvánította és törvényen kívülre helyezte a többi pártot, így biztosítva magának a hatalmat !! ) Egyre inkább úgy tûnik, hogy igaza van Alekszandr Szolzsenyicinnek, aki 1991-ben a következõket írta: ( lásd Leleplezõ könyvújság 2000/3 száma, 75 oldal –www.fennmaradas.uw.hu ) „A hatalom – szent szolgálat, nem lehet a pártvetélkedések tárgya. Következmény: az állami vezetés összes szintjén legalulról a legfelsõig tilos pártcsoportok létrehozása. A „párt” szó azt jelenti: rész. Ha pártokra oszlunk, azt jelenti: részekre oszlunk. Ha a párt a nép része, vajon kivel áll szemben?” Szolzsenyicin elõre megjósolta; a jelenlegi Nyugat tekintetében azt, hogy az új nyugati jog a kommunista totalitarizmushoz hasonlóan (csak éppen hatékonyabb, mert kevésbé durva módon) lerombolja a gondolkodás, szólás és írás szabadságának alapvetõ európai hagyományait. Az ókorban már Titus Livius megírta: “A pártok közötti harc sokkal nagyobb bajt hozott és hoz is a nép számára, mint a háború, az éhínség, dögvész, vagy bármely más istencsapás…”EU Alkotmány Az EU nem rendelkezik a legalapvetõbb erkölcsi követelményeket, értékeket, érdekeket és szükségleteket rögzítõ államok feletti alkotmánnyal.Az uniós integráció az eredeti alapítók kinyilvánított szándéka szerint is ( Conrad Adenauer, Schuman, de Gasperri ) csak akkor lehet európai és alkotmányos, ha alapelvének teszi a hatalom, erkölcs és igazság egymás mellé rendelését, a klasszikus hatalmi ágak megosztását, az alkotmányos elvek és a megfelelõ egyezmények fogalmának elvi szétválasztását, az európai alkotmányosság népenként különbözõ hagyományainak elismerését. A készülõ EU alkotmánnyal kapcsolatos alapvetõ aggály, hogy az alkotmányozó Konvent munkája a közvélemény kizárásával történt, szavatolva, hogy az EU a jövõben is felülrõl lefelé építkezõ szervezet legyen. Keserû tény, de eddig minden ilyen elven épülõ birodalom rövid idõn belül megbukott..! Az alkotmánytervezet végeredményben az eddigi szerzõdések legrosszabb, leginkább egyoldalú elõírásait és diktátumait ötvözi, valamint további jogosítványokat ad a nagy brüsszeli vízfejnek (25 ezer bürokrata és 736 EU parlamenti képviselõ) a nemzetállamok kárára. Lényegében nem változtat az EU eddig is fennálló diktatórikus mechanizmusaiban, cinikus döntéshozatali rendszerében. Jelenlegi formájában az alkotmány-tervezet egyértelmûen a nagy államok érdekeit képviseli. Az új alkotmányt, (amely nagyon komoly vitákat és feszültségeket okoz a tagállamok között,) a 2004-es kormányközi találkozón akarják bemutatni… A legutóbbi Nizzában tartott kormányközi találkozó lefektette a látszólag az alapvetõ jogok oklevelének tûnõ tervezetnek az alapjait. Mindegyik emberi alapjog jól hangzik, azonban az 51. cikkely alapján bármelyik felfüggeszthetõ, ha “az EU érdeke” úgy kívánja. Köztudott, hogy az EU nem csatlakozott a már régóta meglévõ Emberi Jogok Európai Chartájához. Így az EU-n kívüli országok emberi jogainak védelme lényegesen magasabb szintû a Római Egyezmény értelmében. Az Alapjogok Chartája mellett a miniszterek elfogadták a Szociális Chartát is. Ebben kinyilatkoztatják, hogy az EU közös értékei a szociális összetartás, a kirekesztés és a diszkrimináció elutasítása, valamint a férfiak és nõk egyenlõsége. Hiányoznak a szabadság, a jogállamiság, a demokrácia, az emberi jogokra, szolidaritás kötelezettségre stb. való hivatkozások.


Ezek képezik minden demokratikus alkotmány alapjait…


( Magyarország alkotmányos rendje az 1944. március 19-i német megszállással megszakadt. Ez az állapot a szovjet megszállással folytatódott. A szovjet csapatok 1991. évi kivonulása után lehetõség nyílt az alkotmányosság helyreállítására, ezt azonban a hatalmát megõrzõ, továbbra is önzõ és idegen érdekeket szolgáló politikai elit mindez ideig nem teljesítette. Eljött az ideje, hogy a nép, a társadalom iránt felelõsséget érzõ nemzeti értelmiség kezdeményezésére és segítségével teljesítse ezt a történelmi feladatot !! Magyarországon a jelenleg is hatályos, az országgyûlés által többször is módosított „ideiglenes Alkotmány” -- 1949. évi XX. trv. „Sztálini Alkotmány” van érvényben, amely azonban állam és jogfelfogásunktól idegen, történelmi hagyományainkkal ellentétes. Ez az Alkotmány egyébként törvénytelen, mivel nem a Szent Korona eszme alapelveire épül és nem volt róla népszavazás -- csak azoknak az akaratát fejezi ki, akik államunkat megszerezték. A történelmi alkotmány ezzel szemben az állam felett állt és ma is áll, mivel egyik alaptétele kimondja:


“A történelmi alkotmány nem szüntethetõ meg, nem függeszthetõ fel.” A magyarságnak és a vele együtt élni kívánó népeknek, közösségeknek joga és kötelessége élni az ellentmondás és ellenállás jogával, ha megsérül a Szent Korona eszme, az alkotmányosság. (Jus resistendi et contradicendi.)” Elérkezett az ideje annak, hogy éljünk e jogunkkal, és eleget tegyünk e kötelességünknek !! A történelmi Alkotmány nem az állam akaratát képviseli, hanem az állam számára ír elõ kötelezõ szabályokat. A jelenlegi Alkotmány szerint a legfõbb törvényhozó szerv az Országgyûlés, amit semmi nem korlátoz, hisz a normakontrollt az Alkotmánybíróság és a Köztársasági Elnök gyakorolja, csakhogy mindegyik függõségi viszonyban van az országgyûléssel, hiszen az választja meg õket… Ezzel szemben a történelmi Alkotmány nem ad korlátlan hatalmat a pártalapon szervezõdött országgyûlésnek (alsóház), mivel alkotmányos jogfejlõdésünk során – a XIX. század elején – kialakult az osztott hatáskörû kétkamarás parlament. A kormány és az alsóház döntéseinek mindenkor meg kellett felelni a Szent Korona-tanban foglalt alkotmányos alapelveknek, amit a felsõház ( melyet társadalmi, szakmai szervezetek, egyházak, tudományos és más közéleti tekintélyek alkottak ) felülbírált, vagy elfogadott, vagy visszaküldött átdolgozásra. )A hatályos alapszerzõdés megkerülhetetlen alapelvként rögzíti, hogy az EU-nak a közös agrárpolitikai célok elérésére “ki kell zárnia a közösségben a termelõk vagy a fogyasztok között minden megkülönböztetést”. Koppenhágában a “keményen tárgyaló” Medgyessy rezsimnek, a magyar gazdák számára 25%-os támogatást sikerült elérni, míg az uniós gazdák 100%-ot kapnak. Ez földindulást -- növekvõ munkanélküliséget fog elindítani a magyar mezõgazdaságban... A “beprogramozott eredmény” pedig a föld külföldiek általi felvásárlása lesz. Azt, hogy a helyzet drámai, jól érzékelteti Jens-Peter Bondének az Európai Parlament tagjának legutóbbi nyilatkozata. A következõket mondta: “…a népszavazások elõtt azt javaslom a csatlakozó országok politikusainak, hogy az igazat, és csakis a színtiszta igazságot mondják az embereknek, ha nem akarnak hiteltelenné és közutálat tárgyává válni a csatlakozás után, amikor a valóság kendõzetlenül felszínre fog kerülni.”(Politikusaink és az õket kiszolgáló médiakomisszárok nem fogadták meg a tanácsot.) Az EU a mezõgazdasági termékek termelésére kvótákat állít (kényszerít ránk), amelyeket a magyar termelõk nem léphetnek túl, még akkor sem, ha a világ más tájain, az EU-n kívül, piacokat találnának termékeik számára... Az elmúlt év december 12-13-án Koppenhágában, a lakosság elõtt a mai napig homályban tartott feltételekkel állapodtak meg a csatlakozó országok vezetõi Brüsszellel a csatlakozásról.


A mai napig nem tájékoztatták a lakosságot, azokról a lényeges dolgokról, melyekben a háta mögött politikusai megegyeztek. A koppenhágai megállapodást a The Economist c. liberális szellemû lap így jellemezte: Koppenhágában szégyenletes, alattvalókra jellemzõ feltételeket kényszerítettek a csatlakozó országokra. A várható problémák sokaságára következtetni lehet abból a koppenhágai nyilatkozatból, amely a hivatalos csúcs elõtt két nappal civil kezdeményezésre született. Ennek lényege a következõ: „Emberek és nemzetek Európáját akarjuk. A jelenlegi EU a gazdasági és politikai elitek ügye. A jövõ Európájának rugalmas együttmûködés, a demokráciák és a sokszínûség Európájává kell válnia, amely rugalmasan és egyszerûen, az emberek igényének megfelelõen lehetõvé teszi a kilépést és belépést, egyaránt. Követeljük, hogy az új európai szerzõdésekrõl a jövõben kötelezõ legyen népszavazást kiírni !”


A koppenhágai nyilatkozatot 18 ország civil személyiségei írták alá. Vajon mikor ébred rá a hatalom (és a politikai vezetõk) arra, hogy döntéseiknek és szervezeteinek a független civil szféra támogatása ad legitimációt ??..Olyan unióba akarják a magyar társadalmat bepasszírozni, ahol kb. 40 millió a munkanélküliek száma, ahol az embereknek a globalizáció negatív hatásai miatt egyre több jut a szegénységbõl, és egyre kevesebb a demokráciából, ahol a média túlnyomó része nem informálja, hanem manipulálja a társadalmakat és nem, vagy nagyon ritkán mutat pozitív példákat az emberek számára.


Képletesen szólva; Magyarország egy tengeren hánykódó halászhajó, amely hirtelen ott találja magát a csillogó-villogó hatalmas Titanic mellett, és a parlamenti pártok, a nemzetbiztonsági kockázatot jelentõ szigorúan titkos hármas ügynökök, valamint az alulinformáltak sóvárogva igyekeznek felkapaszkodni rá, nem véve tudomást arról, hogy a Titanic oldalát már felszakította a jéghegy… ( A mostani EU valódi reformok nélkül a Titanic sorsára van ítélve.) A nem hatékonyan mûködõ és nem demokratikus rendszerek sorsa pedig a történelem során eddig mindig a csõdbe jutás -- a széthullás volt.Követeljük; hogy a médiába az EU csatlakozást ellenzõk szakértõi is megjelenhessenek ( hasonló arányban mint a támogatók ), hogy a több milliárd forint közpénzt a társadalom egyoldalú tájékoztatása helyett fordítsák inkább az egészségügyre, vagy munkahelyek teremtésére, a parlamenti pártoktól, az OVB-tõl és az EU-tól, hogy az EU választás ellenõrzését tegyék lehetõvé az ellenzõ mozgalmak, pártok képviselõi, valamint a nemzetközi (svájci, osztrák, norvég) független szakértõk számára. Amennyiben ez nem következik be és a társadalmat nem hozzák döntéshozatali helyzetbe (csakúgy mint a NATO népszavazás esetén), akkor a választást alkotmányellenesnek és érvénytelennek tekintjük. ( A követelések nem teljesültek !)Ausztriát 1995-ben erõszakolták be az EU-ba. Egyrészt mesébe illõ szép ígéretekkel halmozták el õket, másrészt pedig folyt a jóhiszemû és mesterségesen tájékozatlanságban tartott lakosság megtévesztése és megfélemlítése. Valóságos agymosás volt, pszichoterror. ( Magyarországon most 2003–ban ugyanez tapasztalható. A hitelét vesztett politikai “elit” az alapvetõ demokratikus és emberi jogok sárba tiprása mellett a választási csalás lehetõségét is kódolta az alkotmányellenes népszavazás lebonyolításában.) Inge Rauscher asszony, az osztrák Haza és a köröttes világ polgári csoportosulás tagja a Demokrata újságnak elmondta, hogy a belépés óta eltelt 8 esztendõ tapasztalatai alapján sajnos valamennyi, a belépéssel szemben felhozott érvük beigazolódott. Míg a belépést szorgalmazók által felsorakoztatott érvek hazugságoknak, de legalábbis hamis ígéreteknek bizonyultak. 2000-ben elindították a “Pártok feletti akciót az EU-ból való kilépésért” népi kezdeményezést. 1995-tõl 2000-ig Ausztriában 70.000 mezõgazdasági termeléssel foglalkozó családi gazdaság ment tönkre. Az uniós tagság a GDP zuhanását, az osztrák semlegesség végleges elvesztését, valamint a tejfeldolgozó üzemek 80%-kának a bezárását eredményezte. A fennmaradt gazdaságok 80%-ka is csak úgy képes fenntartani magát, hogy a család tagjai közül többen is más területen is kénytelenek munkát vállalni; azon a munkaerõ piacon amelyik egyébként is felettébb zilált állapotban van. A mezõgazdasági termékek felvásárlási árai 15-40%-kal csökkentek, miközben a kereskedelmi árak erõsen emelkedtek. Az EU-ban a mezõgazdaság parasztgazdasági formáját hosszabb távon halálra ítélték; helyére a mezõgazdasági-ipar tõr. Az emberek azonban egészséges élelmiszereket akarnak enni, nem pedig részben vagy egészben mesterséges táptalajon, javarészt természetes napfény nélkül fénycsövek alatt érlelt, génmanipulált nyersanyagokból gyártott, agyonkezelt, szintetikus állagjavítókkal, tartósítószerekkel teli tápokat… Az EU-s belépés elõtt 3-4%-kos volt a munkanélküliség most 9%-kos. A nyugdíjrendszer és a társadalombiztosítási rendszer komoly válságban van. A kamionforgalom elviselhetetlen mértékben növekedett.


Vitathatatlan, hogy Ausztria belépése az EU-ba katasztrofális hiba volt !!


Nézzük mit ír errõl Dr. Fiedrich Romig egyetemi docens, aki politikai gazdaságtant tanított Bécsben, Grazban és Aachenben. Legújabb könyve ”Die Rechte der Nation” (A nemzet jogai) Stocker Verlag, Graz 2002 tartalmazza alábbi nézeteinek részletes indoklását.Bukás árulás miatt


A kormányképes pártok az EU-ban egytõl egyig hazaárulást követnek el. Ha nem ezt teszik, akkor nem kormányképesek, és a média–vérbíróság és a hírhedett “szankciók„ áldozatává válnak. Ha egy párt nem akar ellenzékben maradni, közre kell mûködnie az EU koncertben: a nemzetállam feloszlatásában, a szuverenitási jogokról való lemondásban, az alkotmány megszegésében, az esetleges semlegesség “szükség szerinti felfüggesztésében“, a demokrácia lebontásában, a saját parlament hatalmának megszüntetésében, a hatalmi ágak megosztásának felszámolásában, az állam hatalmi monopóliumának megszüntetésében, az idegen végrehajtó hatalomnak a saját felségterületre való beengedésében, az államhatárok fellazításában a szabad ember -, áru, tõke– és szolgáltatás áramlás kedvéért, a gazdaság “globalizálásában“, a pénzügyi felségjog átruházásában ( ezzel lemondva a saját hitel -, gazdasági és államkincstári politikáról ), a környezetvédelmi elõírások és szociális ellátottság színvonalának csökkentésében, a parasztság megtizedelésében, az állampolgárság intézményének elértéktelenítésében ( egy sorba sorolás a külföldiekkel ). El kell fogadnia a saját hadseregnek vazallusszolgálatra való kényszerítését és idegen parancsnokság alá sorolását és azt, hogy a hadsereg fegyverzetét és felszerelését nem a határok biztosításának követelményeihez, hanem a külföldön való bevetésekéhez és üzleti érdekekhez igazítják. Ami még állami feladatként megmarad, nem egyéb, mint a soha nem látott mértékû adók behajtása és az adóbevételeknek a “fizessenek a gazdagok!“ õskommunista mottó szerinti újraelosztása, a “családi ezüstkészlet“ elkótyavetyélése, az állami tulajdon privatizálása néhány konszern javára, a közellátási ágazatok deregularizálása (szabályozásmentesítése), gyakran összhangban azok ehhez kapcsolódó kaotizálásával, óriásrendezvények (great events) tartása a néphangulat kedvezõ irányba való befolyásolására. Ezeken túlmenõen az állammaradéknak át kell vennie a magánvállalatok szociális költségeit és gondoskodnia kell arról, hogy a gazdaság költségmentesen juthasson szakképzett emberi erõforrásokhoz és felhasználható kutatási eredményekhez. A választások már csak látvány-küzdelmek és görcsök az ígéretek, amiket aztán soha be nem váltanak, mindig ugyanazok: “munkahelyek, biztos nyugdíjak, egészséget mindenkinek, adókedvezményeket a kisembereknek, közigazgatási reform. “. Teljesen mindegy, melyik párt gyõz, csak az arcok változnak, a politika ugyanaz marad, mert kívülrõl meghatározott. “Semmi különutasság“, ajánlja a baloldal részérõl számításba vett, a nemzeti törekvések elnyomásában tapasztalt multi-kulti választási propagandista és ezzel a szocialista internacionálénak való alávetését követeli. A néppárti ellenoldal erõs Európai Szövetségi Államot szeretne, amelyben Ausztria önálló államisága úgy oldódna fel, mint cukor a kávéban...Az EU-n belül egyre nõ a mostani struktúrát ellenzõk tábora (Ausztriában kb. 70%-a az embereknek), ugyanis mind több ember jön rá, hogy érdekeit és megélhetését valakik fel akarják áldozni egy kialakuló bankárdiktatúra oltárán. A svájci és a norvég nép felismerte ezt és nem szavazta meg az EU csatlakozást !!


Mondjunk NEM-et a gyarmatosításra, a demokráciának álcázott pénz, média- és párthatalomra épülõ önkényuralomra -- az EU-ra !!Az EU-csatlakozás alternatívája: amely összefogásra készteti a társadalmat, hogy közös erõvel megváltoztassuk az útirányt, s a pénzgyarmati szolgasorból kilépve, szabad, igazi ökoszociális piacgazdaságot és részvételi demokráciát ( visszahívható képviselõkkel, ha ígéreteiket nem tartják be ) megvalósító, tisztes jólétben élõ, népességben, anyagi és szellemi értékekben gyarapodó, független, semleges, a Történelmi Alkotmány kilenc alapelvén -- természetes társadalmi renden alapuló Magyarországot teremtsünk. ( A történelmi alkotmány alaptételei ötvözve a mai idõknek is megfelelõ elvárásokkal, garantálják az emberhez méltó életet, valamint felszámolják a társadalmat fenyegetõ végveszély okait, a pénzgyarmati szolgasorsot, és a demokráciának álcázott önkényuralmat-diktatúrát !! A történelmi alkotmány kimondja „minden tulajdon forrása a Szent Korona” (Sacra Corona radix omnium possessionium), amely a magyarság és a vele együtt élni kívánó népek, közösségek múlt, jelen és jövendõ nemzedékeit testesíti meg. Ennek értelmében nem vonhatók magántulajdonba a nép életének természet adta feltételei: a föld, a víz, a levegõ, az energiaforrások és a természeti kincsek. A Szent Korona eszme, a magyar történelmi alkotmányosság -- a magyar államot több mint ezer év óta létrehozó és fenntartó nemzedékek jogtudatában végbement fejlõdés eredménye, amit a mai és az utánunk következõ nemzedékeknek alapvetõ létérdeke átvenni és továbbfejleszteni !! ) Az alternatív jövõkép fontos elemei Síklaky István: Létbiztonság és harmónia c. könyve, Dr.Halász József: EU Nem címû könyve, valamint az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom és a Magyarországért “párt” szakértõi ( a média túlnyomó része által elhallgatva, kivéve pld.: Budapest TV, Leleplezõ könyvújság, Kárpátia, Nemzetõr, Interneten a www.fennmaradas.uw.hu ) által közölt írások.
Utóirat I. 2003. IV. hó 12-én az EU választáson Magyarországot a nemzetközi pénz- és háttérhatalom eszközei (EU, parlamenti pártok, a médiában dolgozó politikai komisszárok–bûnözõk, Alkotmánybíróság), céltudatos provokáció, manipuláció segítségével, alkotmányellenes módon (az Alkotmány 79.§ szerint – a csatlakozási szerzõdést nem hozták nyilvánosságra) beerõszakolták az Európai Unióba. A magyar politikai „elit” megrendelésre leszállította Magyarországot Brüsszelnek. Hazánk várható internacionalizálását támogató kisebbségnek megint sikerült ráerõltetni az akaratát a magyar nemzetre. A történelem elõtt kell vállalniuk a felelõsséget tettükért -- a tönkremenõ magyar gazdák százezreinek várható nyomoráért, a magyar mezõgazdaság széthullásáért, a föld külföldi kézre adásáért, a magyar vállalkozások tömeges (2005-ig kb. 80 %) csõdbemeneteléért..! ( A megszünt és a cégjegyzékbõl törölt cégek száma 2002-ben 152601 volt, 2003-ban 181706 vállalkozást iktattak ki a hatóságok. Forrás: Magyar Nemzet 2004.02.13 ) Ezeknek a magyarság alapvetõ érdekei ellen cselekvõ, egy uzsorás, magánkézben lévõ pénzhatalmi diktatúrára ( pénzközpontú gazdaságra, lásd: Leleplezõ könyvújság 1999. I / 1.12. old, 2000. II / 2. 29. old, 2000. II / 3. 114. old, 2000. II / 4. 42. old., Dr. Drábik János, www.fennmaradas.uw.hu Orbán Viktor 4 éves fáziskéséssel beszélt róla 2004 februárjában ) alapozott monopolista tõkés gazdaságot mûködtetõ antidemokratikus erõknek súlyos kudarcot hozott a népszavazás. A négy parlamenti pártnak, az EU-nak, a nagyrészt külföldi kézben lévõ médiának, és a közpénzekbõl egyoldalúan (kb. nyolcmilliárd forinttal) támogatott \'igen\' kampánynak, a választópolgárok 38%-át sikerült megtéveszteni. A magyar társadalom azon része, mely igyekszik felelõsségteljesen gondolkodni és cselekedni, valamint ismeri a hiteles tájékoztatásra és az alapvetõ emberi jogokra adó média (kb. 5%) újságjait, mûsorait, társadalmi szervezeteit -- azok röplapjait, nemmel szavazott a katasztrofális következményekkel járó EU csatlakozásra. Sokan azért nem mentek el, mert nem szeretik az egyoldalú agymosást, a parlamenti pártoktól független civil szervezetek, nemmel szavazó erõk kontrolja nélkül bonyolított választási cirkuszt, és elfogadhatatlan volt számukra, hogy a hatalom hülyének nézi õket. Összességében a magyar társadalom 62%-a nem ment el, vagy nemmel szavazott egy szûk csoport által irányított, az emberiség alapvetõ érdekei ellen irányuló világuralmi törekvésre. Az EU iránt annyira elkötelezett politikusainkat pedig, akik egyébként is jobban érzik magukat akkor, ha az EU-s politikus elithez dörgölõdzhetnek, mint amikor választóik érdekeit kellene képviselniük, biztassuk arra, hogy éljenek õk az EU kínálta állítólagos elõnyökkel és lehetõségekkel. Települjenek ki bátran az EU-ba, és tanult mesterségük alapján ott vállaljanak munkát. Mi pedig válasszunk új, a nemzet iránt elkötelezett politikusokat, akikkel együtt nekikezdhetünk a gazdasági, kulturális és érzelmi megerõsödéshez. Most már csak két lehetõségünk maradt. Foggal-körömmel védjük, ami még a miénk, ne adjuk a földet – se falun se városon! Támogassuk vásárlásainkkal a magyar termékeket ! Álljuk nyíltan a magyar gazdák és kisvállalkozók oldalára és ne hagyjuk, hogy a sokszoros elõnyben lévõ multik, és külföldi vállalkozók kisemmizzék õket. Gondoljunk arra, hogy a magyar gazda és a magyar vállalkozó csõdje nem csak az õ személyes tragédiája, hanem egyben nemzeti veszteség is. A másik lehetõség pedig, hogy olyan hiteles erõt kell hatalomra juttatni, amely valóban az ország és a nemzet érdekeit szolgálja, valamint az ország alapvetõ érdekei ellen ható alkotmányellenes EU csatlakozási szerzõdést semmissé nyilvánítja.Össze kell fogni minden hiteles, jószándékú, tisztességes, felelõsségtudattal bíró embernek, szervezetnek, hogy közös gondolkodással és cselekvéssel kialakuljon egy emberibb, igazságosabb, párt, média- és pénzuralomtól mentes, jóléti (ember és természetközpontú, értékteremtõ, reálgazdaságra, közpénzrendszerre alapozott), demokratikus, független, semleges, élhetõ Magyarország !!! Ha az Európai Unióban kialakul egy ilyen típusú demokratikus társadalmi-gazdasági rend, akkor mi is igennel fogunk szavazni a csatlakozásra. 2004. május 1-én (az ország beléptetése az Unióba- az illuminátus szabadkõmûvesség megalapításának az évfordulóján) a 14 éves átverés-show a „fénypontjához” érkezik. Júniusban az Európai Parlamenti választáson, mivel a választás nem rólunk szól, és az EU parlament csak látszat tevékenységet folytat, azok akik elmennek szavazni legitimizálják (a jelenlegi illegitim alkotmány szerint is) a kétszeresen alkotmányellenes csatlakozási népszavazást, az EU önkényuralmát, valamint a belpolitikai játszmák bábjaivá válva asszisztálnak Magyarország elárulásához..!Elég volt !! Ébredj Európa, ébredj Magyarország !!!Másolja és terjessze -- nyomtatva és elektronikusan,
hogy 500 év után lényegében elõször, kezünkbe tudjuk venni saját sorsunk formálását !!
Kelt: Bp., 2003. 02. 10. – 03. 23. – 06. 25
– a dõlt betûs kiegészítés 2004.03.26. – 05. 6–án készült.


Írta és szerkesztette: Brindza András,


az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom alapító tagja.


Felhasznált irodalom: Richard Greaves, Drábik János, Leleplezõ, Magyar Jelen. Síklaky István. Diethelm Raff, Demokrata. Inge Rauscher, Kádár István,Csath Magdolna: Ez a mi Európánk? c. könyve, Z. Kárpát Dániel: A demokrácia halála c. könyve, Magyar Alkotmányossági Jószolgálati testület: Történelmi Alkotmányunk jogán c. könyve, Az år nemzeti platform levele a magyarság számára.


SZMM: Polgárjogi harc a magyar alkotmányosság helyreállításáért, Az Alkotmányos Jogfolytonosságot Helyreállító Nemzetgyûlést szervezõ Országos Nemzeti Bizottmány tájékoztatója: Alkotmányos fordulat – Gyökeres Rendszerváltás.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Utóirat II. -- 2012. II. 17-én készült. A fenti írást elolvasva látható, hogy mindazok a gondolatok túlnyomó többsége beigazolódott, amelyeket 8-9 évvel ezelõtt írtunk ! Az MDF és SZDSZ az árulás miatt megbukott, az MSZP padlóra került, a Fidesz-KDNP is a következõ választáson oda kerül ! ( A választási csalások lehetõségét az elnyomó pártok nem akarják kizárni az új választójogi törvénybõl -- pedig Mi rendelkezünk ilyen rendszerrel -- de az nem kell nekik..! ) A nagyrészt általuk mûködtetett médiaterrornak, a sok felelõtlen embernek és a pénznek köszönhetik, hogy még mindig vannak olyan alultájékozott vagy haszonélvezõ emberek, akik még hisznek nekik.
Az elmúlt 8-év EU tagságának, 22 éves neoliberális rendszerének hozadékai pl. sok százezer család és vállalkozás tönkremenése, több mint 1 millió munkanélküli, közel 1 millió hektár termõföld, külföldiek által történõ felvásárlása a törvényekben hagyott kiskapuk segítségével, a növekvõ válság és az adósság növekedése stb... A válság abból is adódik, amit Lóránt Károly közgazdász az Eurostat fizetési mérleg-statisztikájára hivatkozva írt -- a ránk erõltetett Európai Unió sokkal több pénzt visz el Magyarország polgáraitól, mint amennyit ad nekünk: 2004-2008 között mintegy nettó ötmilliárd euró uniós támogatás érkezett, ezzel szemben hazánk ugyanezen idõszak alatt nettó harmincmilliárd euró jövedelemátutalást teljesített a centrumországok felé. Az Eurostat adatai bizonyítják, hogy a demokráciáról, szolidaritásról, felzárkózásról szóló gyakran elhangzó farizeus szavak mögött valójában milyen érdekek is mozgatják az “egyre szorosabb unió” szorgalmazóit. ( A pártoktól független civilek fekete listáján lévõ félrevezetõ és magyarellenes ATV televízió egyik ismert arca -- Mészáros Tamás gyakran szokta mondani, hogy Magyarország az EU-tól sok pénzt kap, azt viszont nem tette hozzá, hogy a publicista cége 2009-ben tévéprogramok készítésére kapott az MSZP-és Hiller István segítségével 100 millió forintot az Európa Kulturális Fõvárosa projektõl...)
Érdekes az is, hogy minden héten hallható a médiában az EU “támogatások” propagandája, de soha nem hallottam még, hogy az EU számára átengedett vámbevételek 75 %-a és az áfa-ból befolyt adók egy kis része, a tagdíj és egyéb befizetések hány százmilliárd forint mínuszt jelentenek Magyarország számára ?.. De mindezek kis pénzek ahhoz a több ezer milliárdhoz képest, amelyek az uzsorás és felesleges magánpénrendszer miatt
( 2011-ben az államadósság miatt kb. 1400 milliárd forintot kellett kifizetnünk kamatra a pénzhatalom számára a “levegõbõl elõállított pénzért” ),
valamint a multik minimális adóval sújtott profitjával távozik az országból...

Az elmúlt 8 évben számunkra több rossz lépést is tettek az EU vezetõi és hazai kiszolgálói pl. 2007. december 13-án elfogadták a Lisszaboni Szerzõdést. Ennek a közel 300 oldalas szerzõdésnek a lényege 12 stációban: sok magyar érték ( benne a termõföld, a víz, a természeti kincsek ) elvesztésének lehetõsége, a nemzeti termékek védelmének elvesztése, pénzügyi függetlenség elvesztése ( ez már 1991-ben megtörtént ), kereskedelmi függetlenség elvesztése, vám elvesztése, az önálló adópolitika elvesztése, külügy és hadügy elvesztése, önálló jogalkotás elvesztése, közigazgatás elvesztése, belbiztonság elvesztése, igazságszolgáltatás elvesztése, Magyarország kinyitása minden idegen elõtt..!!
A szerzõdésnek a magyar fordítása 2007. december 17-én lett kész -- majd a “Magyar” Országgyûlés 325 szégyenletes képviselõje, 2007. december 17-én elolvasás nélkül megszavazta... ( Lásd bõvebben a 12 stációt sok nyelvre lefordítva a www.nemzetiegyseg.com -- Dr.Halász József honlapján, vagy az egész szerzõdést az interneten !! )
Az Ázsiában lévõ Izrael is aláírt egy társulási szerzõdést az Európai Unióval. A “Magyar” Országgyûlés 2010. november 8-án liberalizálta izraeli cégek magyarországi letelepedését. Ez azt jelenti, hogy az izraeli cégek korlátlanul alkalmazhatnak izraeli állampolgárokat Magyarországon, folyamatosan itt tartózkodhatnak -- itt lakhatnak -- itt is megszülhetik a gyerekeiket és megvásárolhatják a magyar termõföldeket és ingatlanokat. Tudatos hazaárulás történt, mivel az ezt megszavazó országgyûlési képviselõknek tudniuk kell, hogy Izraelben érvénybe vannak azok a tórai ( mózesi ) és talmudi rendelkezések, amelyeknek megfelelõen vezetik az izraeli vezetõk országukat. Nincs viszonyosság -- magyar állampolgár Izraelben nem vásárolhat földet !
Sokan tudják, hogy az izraeli államfõ 2007-ben a nyivánosság elõtt kijelentette, hogy felvásárolják Magyarországot, Romániát és Lengyelországot ! Egy izraeli fura törvény szerint az állampolgáraik által külföldön megvásárolt ingatlanokra és földekre is kiterjesztik az izraeli állam védelmét... A magyar Szent Korona értékrend szerint alkotmánysértéssel jog nem létesíthetõ. Külföldi állampolgárok tulajdonába nem kerülhet magyar föld. Normálisan mûködõ, törvényes és jó alkotmánnyal bíró országokban ez úgy van szabályozva, hogy kölcsönös elõnyök, szigorú környezet-védelmi törvények alapján mûködõ és a nyereségük után kb.12 %-os adót fizetõ külföldi cégek az állammal kötött szerzõdés betartásával maximum 25 évre birtokolhatnak bérleti díjért földet, amelyet közös megegyezéssel a 25 év lejárta után is meghosszabbíthatnak.


A pártoktól független civilek köreiben nagyon terjed az a nézet, hogy mindazokat, akik az elmúlt 22 (+43 ) évben hatalmon voltak: a törvénytelen -- a Szent Korona értékrendet nem tartalmazó alkotmány, a kormányzás és a gazdasági felemelkedés legfontosabb eszközei -- a pénzkibocsájtás, a hitelezés, a kamat- és árfolyamszabályzás jogainak átadása, a válság és az adósságcsapda kialakulása, a közös tulajdonú nemzeti vagyon -- felhatalmazásunk nélküli, áron aluli privatizációja, a médiaterror -- a demokráciának hazudott diktatúra fenntartása, az elõnytelen, sok esetben káros EU-hoz és IMF-hez való csatlakozás miatt örökre ki kell zárni a közhatalomból és el kell számoltatni õket -- a törvényen kívülivé vált, hatalmon lévõ (p)ártokra is ez vonatkozik !!!
( Lásd bõvebben: www.fennmaradas.uw.hu , www.nemzetihirhalo.hu cimlapjain, a facebookos lapomon, a kiutat is tartalmazó -- A rendszerváltás elkerülhetetlen címû és a többi írásomban !! )

A másik rossz és elfogadhatatlan lépésük az Európai Csendõri Erõ ( Euro Gend Foor ) létrehozása. Az összeurópai karhatalom létrehozását az egykori francia védelmi-miniszter, Michelle Alliot-Marie javasolta. Ennek a “csendõri” erõnek félelmetesen nagy hatáskört adott az Európai Unió boszorkány konyhája. Az alakulat legfõbb irányítója az Európai Bizottság. A világhódítók ( az Európai Bizottság és az USA felett is álló nemzeközi pénz- és háttérhatalom ) a csendõri erõket karhatalmi-katonai- és titkosszolgálati jogokkal is felvértezték. Minden lehetséges eszközt, jogot megkaptak a lehetséges feladatok teljesítésére, az EU-n belül bárhol, bármikor bevethetõk, ha a megvilágosodott és öntudatra ébredt elnyomottak fellázadnának a sokszor nemzeti álarcot húzó -- áruló helytartók ellen ! Bevethetõ fegyvereinek-lõszereinek és módszereinek egyáltalán nem szabtak határt.. Bevezethetik a rendkívüli állapotot, városokat és országrészeket helyezhetnek katonai közigazgatás, vagyis az EU uralma alá..!

A mostani fiskális paktum aláírása azt jelenti, hogy az Országgyûlés a kevés maradék jogának jelentõs részét átadja az EU döntéshozó intézményének. A fiskális -- az adózási és költségvetési jogok nagy részének átadása elfogadhatatlan a valódi civilek számára.

2002 körül többször hallottam Síklaky István bajtársamtól, az elõrelátó és kiváló közgazdásztól, hogy az Országgyûlés eljut majd oda, hogy azt dönthetik el, hogy ki takarítsa össze a kutya piszkot..! Az alkalmatlan, hatalommániás, jellem- és lélektörpe, bolsevista-globalisták közel kerültek ehhez az állapothoz ! Mindezek után -- Orbán Viktor 2012. február 7-én tartott évértékelõ beszédében képes volt elmondta, hogy erõs és független Magyarországra van szükség...
Szégyenletes az is, hogy az az Európai Unió támadja Magyarországot, amelyik veszélyezteti a magyar nemzet létét és szabadságát, törvényeivel segíti Magyarország eladósítását és kiárusítását, amelynek diktatórikus a felépítése és lábbal tiporja az alapvetõ emberi és demokratikus jogainkat pl. az EU csatlakozásról szóló népszavazás elõtti- és az állandóan meglévõ médiaterror, nem tett semmit az éjjel nappal hazudó, szemkilövetõ “demokraták ellen”, a Benes dekrétumok megléte, a görög nép megfosztása a népszavazás lehetõségétõl stb...
“ Az ember, vagy egy nemzet méltósága abból is következik, hogy képes a saját maga törvényeit meghozni. A történelem az élet tanítómestere. Történelmünk folyamán nem volt arra példa ( török, osztrák, szovjet, EU önkényuralma ), hogy egy külsõ hatalom elnyomása, vagy az ahhoz való igazodás szolgálta volna Magyarország boldogulását..! Mahátma Gandhi szerint: “a kötelességeink teljesítése fontosabb mint az önmegvalósítás.” “Minden ember annyit ér, amennyit a családjáért, önmagáért, a munkájáért, a nemzetért, a hazáért, az emberekért, a világért és a környezetért tesz.” ( Brindza A.)

A rengeteg hátrány, az állandósuló Magyarország elleni EU-s támadások és a Bibliában is leírt antikrisztusi diktatúra kiépülése és erõsödése miatt a pártoktól független civilek, Dr.Halász József bajtársunk népszavazási kezdeményezése mellé álltak.
Arra kérjük szépen a Honfitársainkat és Európa polgárait, ha egyetértenek az itt leírtakkal, akkor segítsék az igaz és jó ügyért indított népszavazási kezdeményezésünket !!! ( Régebben nem lehetett kilépni az EU-ból, manapság már igen.)Kedves Barátaim !

2012. február 9-én benyújtottuk az OVB-hez az EU-ból, az IMF-bõl és a NATO-ból kilépésünket kezdeményezõ népszavazást elõkészítõ aláírásgyûjtõ ívek hitelesítési kérelmét.
Errõl tartunk sajtótájékoztatót február 9-én a budapesti Magyarok Házában 18 órakor, ahol ezeken kívül ismertetjük az EU Európai Konföderációvá átalakulásáról szóló európai népi kezdeményezést.
Örömmel és köszönettel tájékoztatlak Benneteket arról, hogy minden sokszorosítás elkészült: a sajtótájékoztatóhoz készített füzet (http://nemzetiegyseg.com/Ismerteto.pdf) és a szórólap (http://nemzetiegyseg.com/Szorolap120209.pdf).
Nagy munka indul el ezzel, ami pártfüggetlen, összehangolt tevékenységet jelent, az alulról építkezés alapján. Ehhez a felkészülést a Szent Korona Értékrend Akadémiája adja.
Az aláírásgyûjtés és a Települési Törvények készítése egymást erõsíti.

Szeretettel kérek mindenkit, vegyen részt az összehangolt munkában és jelezze szándékát egy e-mailben.

Szeretettel, Dr.Halász József e-maile: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Pártfüggetlen népszavazás-kezdeményezés Magyarország és Európa minden országa szabadságának visszaállításáért

1. Az EU, a négy liberális alapelv Lisszaboni Szerzõdésben kifejtett alkalmazásával kifosztotta országunkat, versenyképtelenné tette a magyar termékeket, idegen érdekek kiszolgáltatottjaivá alázott bennünket, elvette önazonosságtudatunkat, önbecsülésünket, gyökértelenné akarja tenni a magyarságot.
Ezért
Ki kell lépnünk az EU-ból, a Lisszaboni Szerzõdésben meghatározott lehetõséggel élve:
I. CIKK 50. cikk (1) Saját alkotmányos követelményeivel összhangban a tagállamok bármelyike úgy határozhat, hogy kilép az Unióból. (http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655-re02.hu08.doc)
2. Az IMF tagdíjat fizettet velünk és ennek „ellenszolgáltatásaként” eladósította Magyarországot, olyan jogokat meghatározva magának, amelyek biztosítják elnyomatásunk folyamatosságát.
Ezért
Ki kell lépnünk a Nemzetközi Valuta Alapból (IMF-bõl) alapokányában adott lehetõséggel élve:
XXVI. cikk 1. szakasz. A tagok kilépési joga Bármelyik tag bármikor kiléphet az Alapból oly módon, hogy írásbeli felmondást nyújt be az Alapnak annak központjához. A kilépés e felmondás kézhezvételének idõpontjában lép életbe.
(http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=4897.7423)
3. A NATO három célt tûzött ki maga elé: a béke, a demokrácia és a szabadság megõrzését. Ezzel szemben a birodalom erõszakszervezeteként mûködik, vagyis terrort alkalmaz, a politikai és a gazdasági hatalom megszerzése és megtartása érdekében. Ennek az erõszakszervezetnek vagyunk mi tagjai, így potenciális célpontjává váltunk az önvédelemre kényszerített nemzeteknek, államoknak.
Ezért
El kell indítani kiválásunkat a NATO-ból, élve a szerzõdésben biztosított lehetõséggel:
- azonnal kiválva a katonai szervezetbõl csökkentve a biztonsági kockázatot,
- a teljes kiválásunkra a szerzõdés szerint 2019-ben lesz lehetõségünk, az alábbi cikkek szerint:
12. cikk: A szerzõdés életbelépését követõ tíz év elteltével vagy bármely késõbbi idõpontban, a Felek, egyikük kérésére, a Szerzõdés felülvizsgálása céljából tanácskozni fognak egymással, figyelembe véve az adott idõpontban a békét és biztonságot érintõ tényezõket az észak-atlanti térségben, ide értve a nemzetközi béke és biztonság fenntartása céljából az Egyesült Nemzetek Alapokmánya értelmében kötött egyetemleges vagy regionális megállapodások fejlõdését is.
13. cikk. A Szerzõdés életbelépését követõ húsz év elteltével mindegyik Fél kiválhat a Szerzõdésbõl, éspedig egy évvel azután, hogy a felmondásról értesítette az Egyesült Államok kormányát. E kormány minden egyes felmondási okirat letételérõl értesíti a többi Fél kormányát.
http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/Biztonsagpolitika/NATO_dokumentumok/


4. Európa érdeke, hogy a nemzetek, államok szerves egységben, de szabad államként, érdekeiket érvényesítve éljenek. Az EU föderatív szövetségi államként (Európai Egyesült Államok) nem ezt teszi.
A tagországok választói érzik ezt és többségük az uniós tagság megszüntetését akarja. Ez a félrevezetettségben csúcstartó Magyarországra is volatkozik.
Ezért
Az Európai Uniónak Európai Konföderációvá kell válnia. Ennek a célnak az elérésére lehetõséget ad Lisszaboni Szerezõdés és a 2012. január 1-tõl érvényesíthetõ polgári kezdeményezés, amely lehetõséget ad az európai népszavazásra, az alábbi joghelyeken:
I. CIKK 11. cikk (4) Legalább egymillió uniós polgár, akik egyben a tagállamok egy jelentõs számának állampolgárai, kezdeményezheti, hogy az Európai Bizottság – hatáskörén belül – terjesszen elõ megfelelõ javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerzõdések végrehajtásához uniós jogi aktus elfogadására van szükség.
(http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/st06655-re02.hu08.doc).
2. cikk "polgári kezdeményezés": az e rendeletnek megfelelõen a Bizottsághoz benyújtott kezdeményezés, amelyben felkérik a Bizottságot, hogy hatáskörén belül terjesszen elõ megfelelõ javaslatot azokban az ügyekben, amelyekben a polgárok megítélése szerint a Szerzõdések végrehajtása céljából uniós jogi aktusra van szükség, és amelyet a tagállamok legalább egynegyedébõl származó, egymillió jogosult aláíró támogat
Az Európai Konföderáció alapja a Szabadság Alkotmánya, vagyis az az iránymutatás, amelyet a magyarság kapott a Szent Korona Értékrenddel, azért, hogy azzal mintát adjon az emberiségnek az emberi életre:
(1) Minden állam politikai, társadalmi, közigazgatási, gazdasági és területi szabadsága örök és sérthetetlen.
(2) Minden embernek a jogok és kötelezettségek összhangjában egy és ugyanazon szabadsága van.
(3) Minden állam lelki, szellemi és természeti vagyona az állam államalapító és államalkotó nemzetei által alkotott egyetemes közösség örök és elidegeníthetetlen tulajdona.
(4) Az állam vagyonával létrehozott minden érték az állam államalapító és államalkotó nemzetei által alkotott egyetemes közösség érdekeit szolgálja.
(5) Azzal szemben, aki az állam vagy az állampolgárok szabadságát veszélyezteti, minden állampolgárnak nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.
Ezt a kezdeményezést önszervezõdésként, a társadalmat megosztó szervezeti forma alapítása nélkül kell végigvinni, vezetõség nélküli, összehangolt feladatvégzésként, a Szent Korona Értékrend iránymutatása és az abból eredõ irányelvek szerint.
Elérhetõségek:
http://nemzetiegyseg.com (elosztó honlap), http://eu-no-ek-yes.com ,
Patakiné Hüse Emõke Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., 30/2696332


Ausztria az Európai Unióhoz egy szövetségi alkotmány törvénnyel csatlakozott, amelyet népszavazás kísért.
Tehát az EU kilépésnél is így kell eljárni.
Az elsõ és legfontosabb mondata az osztrák szövetségi alkotmánynak az 1. paragrafus, amely így hangzik: „Ausztria egy demokratikus köztársaság. A jog forrása a nép.” Tehát az osztrák köztársaság és a magyar nemzet sem ismer olyan magát demokratikusnak valló szervezetet, amely megakadályozhatná a népet, hogy maga döntsön arról, hogy kilépjen az EU-ból vagy ne..! Ausztriában és Magyarországon is alulról jövõ civil népszavazási-kezdeményezés indult az EU-ból való kilépésrõl -- idén az EU bizonyíthatja, hogy mennyire demokrata ?...

Dr.Halász József kidolgozta és Az új világtörténelmi korszak paradigmája a Szent Korona címû könyvében megírta, hogy hogyan lehet a kölcsönös elõnyök és egyenrangúság alapján együttmûködõ, békés, igazságos, demokratikus, biztonságos, fenntartható- és normálisan élhetõ Európát teremteni !
Ehhez kérjük szeretettel a magyar és az európai Emberek segítségét -- internetes lapjaink és a népszavazással kapcsolatos néhány anyagunk figyelését-olvasását- és terjesztését, amelyet elõre is köszönünk !A fenti népszavazás-kezdeményezés sájtótájékoztatója 2012. február 9-én volt a Magyarok Házában. A szervezõk a sajtótájékoztatóra minden nagy tévét meghívtak, de egyik sem jött el...
A pártoktól független civilek ezért is mondják régóta, hogy
Magyarországon az
MSZMP-MSZP, MDF, SZDSZ, FIDESZ-KDNP, a nemzetközi pénz- és háttérhatalom, az EU, az ATV, RTL, TV2, MTV, DUNA Tv, HÍR Tv, Klub-rádió, Infó-rádió diktatúrája volt- és van !!!
( Az Echo Tv is politikailag és szakmailag problémás, de azért ott nagyon ritkán megszólalhatunk és van néhány jó mûsoruk.)
A youtube-on érdemes megnézni néhány tévés szereplésünket, valamint a Láthatatlan birodalom és Zeitgeist címû film több részét !!

Kelt: Magyarországon, 2012. február 17-én, jégbontó havában

Brindza András, az Összefogás a Fennmaradásért Mozgalom alapító tagja, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , facebook*
Csöbörböl- vödörbe... Fotó: Dr.Nagy Attila, Budapest, Szabadság tér
*

Brindza András, ÖFEM
*

A nemzetközi pénz- és háttérhatalom pénzelte
Lenint, Hitlert, és õk vezérlik a magánpénzrendszerre (kamatra-kizsákmányolásra),
média- és párturalomra épülõ neoliberális-világgyarmatosító, bukásra álló pénzuralmi globalizmust is..!
A magyarság és az emberiség nem szereti a diktatúrákat -- zászlóikat elszokták égetni !!!